На 27.06.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

 1. Предложение за решение относно: Aктуализация на бюджета на Община Чирпан за 2019 година. + Приложение 1
 2. Предложение за решение относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти, засегнати от строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”. + Регистър на засегнатите имоти
 3. Предложение за решение относно: Продажба на автомобилна електронна везна – общинска собственост с отпаднала необходимост.
 4. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план.
 5. Предложение за решение относно: Съгласие за промяна границите между съседни имоти – общинска и частна собственост, чрез сключване на предварителни договори по реда на Закона за устройство на територията.
 6. Предложение за решение относно: Предоставяне на помещения – общинска собственост, за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0105 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан”, сключен между Община Чирпан и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, с цел извършване на ремонтни дейности.
 7. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2018 г. + Отчет 2018
 8. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изработване на ПУП – парцеларен план/ПП/ за обект: „Оптично трасе в землището на гр. Чирпан – връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови – Оризово”, с обща дължина 4007м , преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 81414.11.809; 81414.11.847; 81414.11.817; 81414.11.822; 81414.11.821; 81414.182.3; 81414.182.4; 81414.15.136; 81414.15.134; 81414.15.133; 81414.16.133; 81414.16.129; 81414.147.1679; 81414.17.165; 81414.17.127; 81414.17.778; 81414.17.193; 81414.17.354 в землището на гр. Чирпан, по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора.
 9. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 57 – 58 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІI – 130 в кв. 9 по плана на с. Целина, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
 10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 203-204 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките, общ. Чирпан.
 11. Предложение за решение относно: Откриване на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.
 12. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2018 г. – м.декември 2018 г. + Отчет 2018
 13. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода април – юни 2019 г.
 14. Предложение за решение относно: Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG05M9OP001-2.040-0105-C01 от 18.06.2019 г. по процедура BG05M9ОP001-2.0.40 ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, за Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан”, сключен между Община Чирпан и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 25.06.2019 г. от 13,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 25.06.2019 г. от 13,30 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда; 
На 25.06.2019 г. от 14,30 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания; 
На 25.06.2019 г. г. от 15,00 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 27.06.2019 г.