На 23.05.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

 1. Предложение за решение относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг. + Протокол
 2. Предложение за решение относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг. + Протокол
 3. Предложение за решение относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти, засегнати от строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”. + Списък на имотите
 4. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП- Парцеларен план /ПП/ на Довеждащ път- имот с идентификатор 81414.147.532 (стар номер 000532)- местен път по КККР на гр.Чирпан до ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 (стар номер 147180) в землището на гр.Чирпан, с цел смяна на предназначението на части от съседни имоти във връзка с разширение на довеждащия път до ПСОВ, поради недостатъчен габарит на имота.
 5. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект ПУП – Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементите на техническата инфраструктура и ПУП – План схема за елементите на техническата инфраструктура – водоснабдяване към ПУП-ПР в урбанизираната територия на гр. Чирпан за реализиране на обект: „Външен довеждаш водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водоем V=6500m3 на гр. Чирпан”, община Чирпан, обл. Стара Загора”.
 6. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Туристическа пътека с. Стоян Заимово – язовир Могилово – с. Могилово”, преминаваща през поземлени имоти с идентификатори: 69496.19.769, 69496.19.259, 69496.19.714, 69496.3.1714, 69496.2.1714, 69496.2.1692, 69496.2.537, 69496.2.1571, 69496.2.1180, 69496.2.1838 (землище село Стоян Заимово) и поземлени имоти с идентификатори: 48831.6.1998, 48831.6.2027, 48831.6.1109, 48831.6.2111, 48831.52.111, 48831.6.2211, 48831.6.1082, 48831.7.1111 (землище село Могилово) по Кадастралната карта на с. Стоян Заимово и с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора.
 7. Предложение за решение относно: Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Чирпан за 2019 г. + План за 2019
 8. Предложение за решение относно: Отмяна на Решение № 62 от 26.02.2016 г. на Общински съвет Чирпан и определяне на нов представител на Община Чирпан в общото събрание на СНЦ МИГ – Чирпан.
 9. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба №5 за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Чирпан. + Проект на наредба
 10. Предложение за решение относно: Проект на номерация на нечетните номера на бул. „Георги Димитров”, гр. Чирпан в обсега от №87 до №115.
 11. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Катя Христозова в размер на … / .. / лева.
 12. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода януари – март 2019 г.
 13. Питания от Росен Иванов – Независим общински съветник към Общински съвет – Чирпан. + Питане 1 + Питане 2 + Питане 3 + Питане 4

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 21.05.2019 г. от 13,30 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 21.05.2019 г. от 14,30 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 21.05.2019 г. от 15,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 21.05.2019 г. г. от 15,45 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 23.05.2019 г.