На 25.05.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Проекта на дневен ред включваше 12 точки и 1 питане. В залата при откриване на заседанието присъстваха 20 общински съветника от 21.

1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 г.

По предложение на г-жа Кичка Петкова се предвижда актуализация на бюджета на общината със средства в размер на 2400 лв. необходими за изготвяне на проект за преустройство на медицински и зъболекарски кабинет в с.Винарово. Средствата са предложени да бъдат взети от текуща издръжка в дейност 122 „Общинска администрация“. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

2. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2017 г. с имот в с. Спасово

Постъпило е искане за закупуване на сградата и двора на бившето училище от с.Спасово. Искането е отправено от „Техконт инженеринг“ ООД, гр.Стара Загора. В инвестиционното си намерение фирмата е посочила, че имота ще бъде реконструиран и превърнат в дом за стари хора. Становището на кмета на с.Спасово е положително, стига да не се настаняват бежанци. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 17, „против” – няма, „въздържали се” – 4. Предложението се приема.

3. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2017 г. с имот в с. Малко Тръново

Постъпило е искане за закупуване на имот в село Малко Тръново с площ 525 кв.м. от Христо Иванов Христов. Към предложението има и писмо от кмета на селото, който е съгласен имота да се включи в програмата на общината. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 16, „против” – няма, „въздържали се” – 5. Предложението се приема.

4. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост, в землището на с.Средно градище, община Чирпан

Оценката от лицензирания оценител представлява 2200 лв. без ДДС за 720 кв.м. поземлен имот в село Средно градище. Упълномощава се кмета на общината да проведе търг с явно наддаване за продажбата на имота. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – 3. Предложението се приема.

5. Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

Постъпил е протест от прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, който атакува в съда няколко от разпоредбите на наредбата свързани с разпространяването на литература с религиозно съдържание и други в тази връзка. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

6. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100%  общинско участие “МБАЛ –  Чирпан” ЕООД  за 2016 г. 

От внесения проект на решение става ясно, че болницата в Чирпан е на загуба за годината в размер на 48 180 лв. Освен това по време на заседанието на постоянната комисия д-р Тотев внесе оздравителна програма на дружеството за 2017 г., според която се изискват от община Чирпан допълнително финансиране в размер на 30 000 лв. месечно. Тази оздравителна програма тепърва ще се гледа на следващи заседания. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – 1. Предложението се приема.

7. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100%  общинско участие  Медицински център „Николай Тошев”  ЕООД, гр.Чирпан за 2016 г. 

От проекта на решение е видно, че общинското дружество е на печалба от 2525 лв., като е предложено да се закупи апарат за нуждите на здравното заведение. Стана ясно, че средната брутна работна заплата в дружеството е 980 лв. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

8. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100%  общинско участие “Обредни дейности- Чирпан” ЕООД  за 2016 г. 

Видно от предложението за решение и направената справка дружеството е на загуба от 13 866 лв. Причините за това са че има пенсионирани служители, на които е изплатено обезщетение. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – 1. Предложението се приема.

9. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие “Обелос – Чирпан” ООД  за 2016 г.

Представител на фирмата по време на заседание на комисията съобщи, че от януари 2017 г. фирмата не осъществява дейност. Посочената загуба от 1000 лв. има възможност да бъде покрита от наличността на средства по сметката. Както знаете от януари дейността по поддръжка на уличното осветление премина към звено в общинска администрация Чирпан, така съществуването на фирмата с 50% общинско участие остава под въпрос. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – 1. Предложението се приема.

10. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „Комплексен търговски център – Чирпан” ООД  за 2016 г. 

За поредна година представител на фирмата не се появи по време на обсъжданията в постоянните комисии на общински съвет Чирпан. Фирмата, в което общината има 30% участие, тази година е посочила, че е 1000 лв. на печалба. Но аз силно се съмнявам в това, тъй като предоставената справка не отговаря на изискванията, липсват данни за работна заплата, или за заплати на персонал изобщо. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 0, „против” – 5, „въздържали се” – 16. Предложението не се приема.

11. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „ Фармавита ” ООД  за 2016 г.

Подобно на предходната точка представител на дружеството не се появи. Община Чирпан има 47,6% участие в капитала на дружеството, като за 2016 г., то отчита загуба от 49 000 лв. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 2, „против” – 4, „въздържали се” – 15. Предложението не се приема.

12. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 13 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 29.05.2017 г., 11,00 часа, да изрази становище „за”/„против”/„въздържал се”.

По тази точка бе упълномощен кмета на общината да гласува със „за“ по всички точки от дневния ред на Общото събрание. Уточнявам, че мажоритарен собственик на дружеството е държавата в лицето на Министерство на здравеопазването. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

По Питане от Иван Станчев – общински съветник от ПП „ГЕРБ” бе получен следния Отговор на питането от г-жа Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан

Заседание на Общински съвет Чирпан – 25.05.2017 г.