На 28.07.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 18 общински съветника, в последствие при гласуванията се стигна до кворум от 19 съветника. Отсъстват от заседанието – аз и Илияна Желязкова Ангелова. По първоначално предложения проект за дневен ред нямаше нови предложения. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма

1. Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности 
По точката изказване направи г-жа Петкова, която спомена, че от няколко години се приемат такива прогнози и то по три пъти в годината. Това е във връзка с променения закон и указанията получени от Министерството на финансите. В срок до септември трябва да се предостави на общинския съвет средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2019 г. В комисията не е имало предложения, всичко е съобразено с дадените указания от министерството“. Изказване направи и г-н Данко Георгиев, който сподели, че постоянната комисия подкрепя така направеното предложение.  От общо 21 общински съветници, присъстват 19 , от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема

2. Приемане на отчета на бюджета на община Чирпан към 31.12.2015 г.
Отчета на бюджета за 2015 г. се внася за втори път, като само преди няколко месеца той не бе приет на заседание на Общинския съвет. По тази точка изказване направи г-жа Петкова, която спомена, че ако не се приеме отчета на бюджета за 2015 г. дължим обяснение пред Министерство на финансите. Г-н Данко Георгиев като председател на постоянната комисия по „Бюджет и финанси“ сподели, че комисията няма становище. При подлагане на гласуване: от 19 присъствали – 18 гласуват със „за“, 0 – „против“ и 1 „въздържал се“ (Христо Стефанов).

3. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016 година
По точката изказване направи г-жа Петкова: „Първоначалната актуализация на бюджета е била свързана с намерението на общината да кандидатства по проект Красива България за изграждане на асансьор на медицинския център, сумата е 10 000 лв. за съфинансиране по проекта. В бюджетната комисия е постъпило предложение от съветниците във връзка с искане на  д-р Тотев – управител на болницата, за закупуване на апаратура на обща стойност 36 000 лв. единодушно са решили да бъдат закупени три от апаратите.  В раздадената актуализирана докладна е включен само единия уред, който е на стойност 20000 лв., защото прага за ДМА е 800лв., а другите уреди ще бъдат закупени като материали. Дадените тук стойности са прогнозни и ще бъдат събрани оферти, а другите два апарата също ще бъдат закупени, но ще се зачислят като материали, а не като ДМА, защото такава е счетоводната политика“. Становището на бюджетната комисия е че подкрепя така направената промяна. При подлагане на гласуване: от 19 присъствали – 18 гласуват със „за“, 0 – „против“ и 1 „въздържал се“ (Иван Станчев).

4. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Чирпан
Тъй като от 1 август 2016 г. влиза в сила Закона за предучилищното и училищното образование общинските съвети имат задължение да изготвят и приемат такава наредба. Ще си позволя в следващите няколко реда да ползвам цитати от официалния протокол, който се води на всяко едно заседание на общински съвет:
„Д. Тотев: Предложението на комисията е т. 3 да придобие следния вид: При желание на родителя и/или липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детски градини може да постъпят и деца навършили 2 годишна възраст, към началото на учебната година на постъпването.
Д. Драгийска: по предложение на общинския съветник Росен Василев Иванов – В края на преходните и заключителните разпоредби да се промени думата ПРАВИЛАТА с Наредбата влиза в сила от 01.08.2016 г., след решение на Общински съвет Чирпан. И другото предложение е в т. 2.3.5 да се изпише пълното наименование на отдела, а именно т. 2.3.5” Образование, култура, социални дейности и екология”
Кр. Славчева: Наредбата е подробно разгледана на комисията по образование. Становището на комисията е положително приемат допълненията на правната комисия.
Д. Драгийска: в т.2.2.4 да бъде добавено след края „В случай, че детската градина приеме допълнителни критерии за прием на деца извън посочените в тази Наредба то същите следва да бъдат обявени публично на интернет страницата на община Чирпан и на видимо място в детската градина най- малко от седем дни преди започване на приема на деца. В задължителния набор на документите да бъде приложено заявлението“.
В.Донев: Смята, че доста са неглижирали предложенията на Росен Иванов, сега разбира, че комисията е възприела т.4,5 и 7 от неговите предложения, смята , че и другите трябва да се обсъдят. Предлага всяко предложение да бъде гледано ако прецени общинския съвет.
Д. Драгийска: по предложение на г-н Донев ще гласуват дали да бъдат обсъдени всички предложения на г-н Росен Иванов.
От общо 21 общински съветници, присъстват 19 , от които „за” – 3, „против” – няма, „въздържали се” – 16.
Предложението не се приема. Моите предложения бяха изпратени в законоустановения ред до общината, бяха представени на колегите за обсъждане, но явно не са били счетени за разумни. Ще направя преглед на това което не е прието и ще споделя пред Вас допълнително.
Пристъпва се към гласуване на т. 3 предложена от г-н Динко Тотев: От общо 21 общински съветници, присъстват 19 , от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.
Пристъпва се към гласуване на т. 2.2.4. От общо 21 общински съветници, присъстват 19 , от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.
Пристъпва се на гласуване т. 2.3.5. От общо 21 общински съветници, присъстват 19 , от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.
Пристъпва се към гласуване на промяната в последния абзац Наредбата влиза в сила….От общо 21 общински съветници, присъстват 19 , от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема. Гласува се Наредбата с всички промени. От общо 21 общински съветници, присъстват 19 , от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма

5. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год.
Постъпило е заявление за закупуване на имот частна общинска собственост представляващ Нива (№147047 с площ 1,305 дка) в близост до гробищата на гр.Чирпан, граничаща с републиканския път. Заявителя посочва, че в съседство има други имоти негова собственост. За да бъде предложен на търг за продажба същия трябва да бъде включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год. Изказване направи г-жа Драгийска, която сподели, че причините да се въздържи постоянната комисия са две, едната е, че г-жата, която е подала молбата не фигурира в съседите на имота, а е посочила че иска да закупи имот съседен на техния имот. Втората причина е, че имота граничи с второкласен път и би могъл да бъде използван в бъдеще за замяна или ползване за други дейности. При гласуването от 19 гласували: със „за“ – 10 души, „против“ – 3 души, „въздържал се“ – 6 души. Предложението не се приема.

6. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год. с имот за отдаване под наем.
К. Петкова: Има заявен интерес от Теленор за ползване под наем покрива на сградата на бившето училище в с. Спасово, за да монтират базова станция и предлага наем от 200 лв. наема по решението на общински съвет трябва да е 96 лв без ДДС,а те предлагат 200 лв. без ДДС. Предложеното на Теленор е наема да тече след като се сложи клетката т.е. 1-2 месеца след сключване на договора.
Орх. Кемалов коментира защо за 10 г трябва да се сключва договора. Ще ремонтират ли или поддържат покрива? За него 200 лв е ниска цена в условията на пазарна икономика.
Отговора на г-жа Петкова, е че всички договори за наем могат да се сключват със максимален срок до 10 г., това са заявили Теленор в писменото си искане. Няма клауза да ремонтират покрива и на тях не им трябва да ползват сградата, а само покрива и подпокривното пространство да разположат съоръжението.
При гласуването от 19 гласували: със „за“ – 19 души, „против“ – 0 души, „въздържал се“ – 0 души. Предложението се приема.

7. Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с имот за придобиване.
На предходната сесия са предвидени с актуализацията 9500 лв. за закупуване на сграда в с. Целина. Предлагат да се допълни Раздел VІ „Имоти, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване” следния имот – собственост на „Районна потребителна кооперация – Чирпан”: Масивна сграда – Пивница със застроена площ 200 кв.м., в  с. Целина. При гласуването от 19 гласували: със „за“ – 19 души, „против“ – 0 души, „въздържал се“ – 0 души. Предложението се приема.

8. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект „Проектиране и изграждане на обслужващи пътни връзки на АМ „Марица” при км 21+480” в землището на с. Златна ливада
Предложението е да се утвърди трасето на обслужващите пътни връзки е необходимо общински съвет да утвърди по чл. 25, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, това са имотите, които  ще бъдат засегнати при изграждането на пъния възел описани в таблицата към предложението. При гласуването от 19 гласували: със „за“ – 19 души, „против“ – 0 души, „въздържал се“ – 0 души. Предложението се приема.

9. Определяне на ред за ползване на „Спортен комплекс” – Градски стадион заедно с прилежащите сгради и инфраструктура в гр. Чирпан за нуждите на футболни клубове.
Ще си позволя и по тази точка да цитирам протокола на общинския съвет от заседанието, тъй като най-ясно се вижда кой разбира материята и кой отбива номера с този график. Аз се занимавам с футбол макар и не професионално повече от 15 години и смея да твърдя, че имам познания по материята. Най-добрия вариант е изготвянето на правила или наредба за ползване на спортния комплекс, защото един график сам по себе си не решава проблема, още повече че общината в началото бе представила предложение само за 2 футболни клуба, после се оказа, че те са повече и се измени предложението.
К. Петкова: Към тази докладна иска да внесе едно допълнение то е раздадено, това е третия футболен клуб на ПГСС и стават три. Това налага да се изготви график за ползване на градския стадион, който се стопанисва от общината. За тази цел предлагат да се заплаща символичен наем от футболните клубове. Имало е различни мнения и становища на комисиите. Разбрали са се да се съберат представители на клубовете комисията по спорт и да се изготви график, за да няма излишно напрежение.
Д. Тотев: Правната комисия предлагат към мотивите да се включи и футболния клуб на ПГСС и в решението накрая след кмет, съгласувано със всички желаещи футболни клубове на територията на община Чирпан.
Г. Генов: ТСУ е обсъждала доста разгорещено, в крайна сметка е решено да се събере комисията по спорт и да разрешат този казус.
Д. Драгийска: Конкретното становище на ТСУ е да бъде съгласувано с Комисията разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за бюджетната 2016 г.
Кр. Славчева: Те са възприели и двете предложения и се обединяват да бъдат записани и двете.
Д. Драгийска: Предлага да гласуват следния текст: , определен  от Кмета на Община Чирпан, съгласуван с всички желаещи регистрирани футболни клубове на територията на Община Чирпан и  комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за бюджетната 2016 г. да дадат правомощия на тази комисия да се събере заедно с представили на футболните клубове и да изразят едно общо становище за ползване на градския стадион.
Хр. Стефанов: Според него, това което е прочела сега г-жа Драгийска не е коректното предложение и комисията трябва не да съгласува а да предлага графика. С това решение общинския съвет упълномощава комисията да дава предложения. Иска почивка за уточняване на предложението.
Д. Драгийска: Дайте конкретно предложение да се гласува. Не е минал 1 час от заседанието, след това може да даде почивка.
Ив Станчев: Да се отложи за следващия път, защото нещата имат нужда от прецизиране.
Д. Драгийска: Няма никакво време в началото на месеца започват тренировки.
В. Донев: Темата е доста неясна, като проект за решение, но трябва да вземат днес решение за наема, според него тази комисия няма правомощия да определя график за ползване на градския стадион. До колкото е запознат в другите общини правят това на базата на нормативни документи дали Правилник или Наредба за начина и критериите за ползване на съоръжението градски стадион. Предлага на следващо заседание и те да приемат нещо подобно.
Д. Драгийска: трябва да се вземе това решение, за да може да има примерен график за следващия месец. Проблема се е получил в последните седмици и не е имало време за реакция.
Подлага се на гласуване предложението да бъде отложено за следващото заседание.
От общо 21 общински съветници, присъстват 19 , от които „за” – 2, „против” – 5, „въздържали се” –12. Предложението  не се приема.
К. Петкова: Внася тази докладна, защото е кмет и това е общинска собственост, тя на комисиите е казала, че иска да се оттегли нито да го прави нито да го съгласува. Накрая са казали, че е хубаво като се уточни кмета да утвърди графика. Не е хубаво да се отлага въпроса, защото по този начин ще се ограничат клубовете да ползват стадиона.
Председателя дава 10 минути почивка по повторно предложение на г-н Стефанов, за да може да се формулира предложението за решение на г-н Стефанов.
След почивката има кворум от 17 общински съветници.
Д. Драгийска: В почивката са уточнили текста на решението и са стигнали до споразумение той ще е следния: Ползването на спортния комплекс – градски стадион и съоръжения, ще става по график, утвърден от Кмета на Община Чирпан, предложен и съгласуван с комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за бюджетната 2016 г. и с всички желаещи регистрирани футболни клубове на територията на Община Чирпан.
От общо 21 общински съветници, присъстват 17 , от които „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” –1 (Господин Ангелов). Предложението се приема.

В тази връзка не ми е ясно защо точно в 12 без 5 се внесе това предложение от кмета? Сформираният футболен клуб Яворов 1929 е с регистрация от април 2016 г. Досега какво се чакаше?! Заставам твърдо зад мненията на г-н Иван Станчев и г-н Васил Донев, трябва нормативна уредба и не може един график за ползване за реши проблема. Ще запитам общинското ръководство дали ще подкрепя масовия спорт в лицето на футбола или е абдикирала от всички свои задължения във връзка със спорта най-вече за младите?!

10. Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
Движение „Русофили“, което няма регистрация на територията на общината, но има сформиран клуб в село Рупките желае да ползва стая на втория етаж в кметството. На предишната сесия тази точка бе изтеглена от г-жа Петкова, тъй като не бяха представени всички изискуеми документи от Движение „Русофили“. Коментари по предложението правят г-н Донев (в текста за  решението пише представлявано от Енчо Атанасов Москов председател на Управителния съвет, пълномощното е от председателя на националното движение. От устава става ясно става ясно, че ръководните органи са Общото събрание Националния съвет, има разминаване на имената) и г-жа Драгийска (направена е справка за актуалното състояние на Националното сдружение русофили и се оказа, че и двете лица имат представителна власт). От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 13 (БСП + ДПС + Вълчо Николов и Николай Петков), „против” – 0, „въздържали се” –5 (Васил Донев, Иван Станчев, Христо Стефанов, Катя Рабаджиева, Николай Стоянова). Предложението се приема.

11. Рехабилитация на път III-663 пан- граница ОПУ Стара Загора от км 0+000 до 15+220, област Стара Загора.
Предложението е за пътя рехабилитация на пътя Чирпан – Димитровград, този път е в окаяно състояние, има предвидени средства за този път по Програма региони в растеж. Има приложено писмо от Агенция пътна инфраструктура с това какво решение трябва да вземат двата общински съвета, защото е в територията на двете общини. Те трябва да вземат решение за пътя, който минава през селата Зетьово и Целина. Няма да бъде подменяна подземна инфраструктура в следващите пет години, или казано нямат проект, с който да подменят такава инфраструктура в тези села. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

12. Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2016 г.
Изказване направи г-жа Петкова – Предложението е подробно разгледано на комисията. Срока за подаване на проекта по програма Красива България е до 12.08.2016.г. съфинансирането е минимум 10%. Вече имат готов проект за поликлиниката и има възможност за изграждане на асансьор. Сумата за изграждането му е 78 649 лева. Съфинансирането ще е 10 00 лв, това са 12, 71%, защото така ще спечелят бонус точки. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

13. Преобразуване на обслужващо звено МУЦТПО – гр. Чирпан.
От 01.08.2016г. влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование. Тъй като закона изрично разписва някои нови моменти, предложението е вече МУЦТПО – гр. Чирпан да стане Център за подкрепа за личностно развитие   „Пейо Радев Гарвалов” – гр. Чирпан ”. В петмесечен срок ще трябва да приемат и правилник за развитие на центъра. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

14. Ежегодно актуализиране на списъка на средищните училища.
Изказване по точката прави г-жа Пектова – Всяка година се гласува списъка през месец юли за средищните училища. В списъка тази година са три училища. Средно общообразователно училище „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Чирпан;  Основно училище”Васил Левски”- гр. Чирпан, Основно училище “ Отец Паисий”, с. Зетьово, това са училищата, които отговарят на критериите за средищни. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

15. Съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2016-2017 г.
Изказване по точката прави г-жа Петкова: Всяка година се гласуват и въпреки, че тези суми се осигуряват от училищата, евентуално ще се наложи дофинансиране ако броя на учениците в едно училище падне под 80 деца. За сега общината няма да подпомага училищата с тези суми. До сега в последните няколко години само веджъжд се е налагало да подпомагат училището в с. Гита с малка сума. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

16. Създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ в община Чирпан.
В коментар във фейсбук профила си споделих, че създаването на една такава комисия няма да реши проблемите с престъпността. В много от общините няма създадени такива комисии. Законово нямаме задължението да я създаваме. Предложението на колегите е в състава да влезнат представители от всяка една група от общинския съвет. В крайна сметка състава на комисията ще бъде в следния вид: Стайко Генов – председател, Васил Портов – секретар и членове: гл.инспектор Георги Георгиев – началник РУМВР – Чирпан, Данчо Игнатов – инспектор РСПБЗН – Чирпан, Видьо Видев – началник група „ОП” при РУМВР – Чирпан, Жельо Димитров – секретар на МКБППМН – Чирпан, Господин Колев – гл.експерт „ОМП и работа с класифицирана информация” в Община Чирпан, Иванка Иванова – юрисконсулт на Община Чирпан, Иван Станчев – общински съветник при Общински съвет – Чирпан, Ганчо Енчев – общински съветник при Общински съвет – Чирпан, Господин Ангелов – общински съветник при Общински съвет – Чирпан, Николай Петков – общински съветник при Общински съвет – Чирпан. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

17. Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точки 1, 2 и 3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 12.08.2016 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
По точката г-жа Драгийска сподели какво е становището на правната комисия, а именно представителя на Община Чирпан да гласува със „За“ на извънредното заседание Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

18. Финансова помощ на Борислава Атанасова Пенева в размер на 420 / четиристотин и двадесет / лева.
От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

19. Финансова помощ на Стоянка Василева Стойчева в размер на 420 / четиристотин и двадесет / лева.
От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

20. Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода януари – юни 2016 г.
Г-жа Петкова – Командировъчните разходи на кмета за първото шестмесечие на 2016 г. са в размер на 40 лв. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

21. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода януари – юни 2016 г.
Г-жа Драгийска – Командировъчните разходи на председателя на общински съвет за първото шестмесечие на 2016 г. са в размер на 918,44  лв. От общо 21 общински съветници, присъстват 17 , от които „за” – 15, „против” – 1, „въздържали се” – 1. Предложението се приема.

22. Утвърждаване на платен годишен отпуск на кмета на община Чирпан.
Ползване на платен годишен отпуск, както следва : от 01.08.2016 г. до 03.08.2016 г. /включително/. От общо 21 общински съветници, присъстват 18 , от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.07.2016 г.