На 28.07.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
2. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на бюджета на община Чирпан към 31.12.2015 г.
3. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016 година
4. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Чирпан + Проект на Наредба + Предложение от Росен Иванов + Предложение от Милена Василева
5. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год.
6. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год. с имот за отдаване под наем.
7. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с имот за придобиване
8. Предложение за решение относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект „Проектиране и изграждане на обслужващи пътни връзки на АМ „Марица” при км 21+480” в землището на с. Златна ливада
9. Предложение за решение относно: Определяне на ред за ползване на „Спортен комплекс” – Градски стадион заедно с прилежащите сгради и инфраструктура в гр. Чирпан за нуждите на футболни клубове.
10. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел.
11. Предложение за решение относно: Рехабилитация на път III-663 пан- граница ОПУ Стара Загора от км 0+000 до 15+220, област Стара Загора.
12. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по проект „Красива България” 2016 г.
13. Предложение за решение относно: Преобразуване на обслужващо звено МУЦТПО – гр. Чирпан.
14. Предложение за решение относно: Ежегодно актуализиране на списъка на средищните училища.
15. Предложение за решение относно: Съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2016-2017 г.
16. Предложение за решение относно: Създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ в община Чирпан.
17. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точки 1, 2 и 3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 12.08.2016 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”
18. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Борислава Атанасова Пенева в размер на 420 / четиристотин и двадесет / лева.
19. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Стоянка Василева Стойчева в размер на 420 / четиристотин и двадесет / лева.
20. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода януари – юни 2016 г.
21. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода януари – юни 2016 г.
22. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на кмета на община Чирпан.

Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават както следва:
– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 25.07.2016 г. от 13,00 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 25.07.2016 г. от 14,00 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 26.05.2016 г. от 14,00 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 26.07.2016 г. от 15,00 ч.

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 28.07.2016 г.