На 28.04.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

 1. Предложение за решение относно: Приемане на „Доклад за изпълнение на План за развитие на Община Чирпан за 2015г.” + Годишен доклад
 2. Предложение за решение относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на ОУ „Васил Левски” – с. Гита.
 3. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в землището на с. Гита.
 4. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2015 г. – м.декември 2015 г. + Отчет
 5. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “МБАЛ –  Чирпан” ЕООД  за 2015 г.
 6. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие  Медицински център „ Николай Тошев ”  ЕООД, гр.Чирпан за 2015 г.
 7. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “Обредни дейности- Чирпан” ЕООД  за 2015 г.
 8. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „ Комплексен търговски център – Чирпан” ООД за 2015 г.
 9. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие “Обелос – Чирпан” ООД за 2015 г.
 10. Предложение за решение относно: Взимане на решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
 11. Предложение за решение относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2015 г.

Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават както следва:
– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 25.04.2016 г. от 14,00 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 25.04.2016 г. от 15,00 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 26.04.2016 г. от 13,30 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 26.04.2016 г. от 14,30 ч.

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 28.04.2016 г.