На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан към 31.12.2017 година. + Приложение 1 до Приложение 6 + Доклад
2. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
3. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
4. Предложение за решение относно: Прехвърляне на общински язовири безвъзмездно в собственост на държавата.
5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в гр. Чирпан за продажба.
6. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в село Държава, Община Чирпан за продажба.
7. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот за учредяване на право на строеж в гр. Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на земеделски имот – общинска собственост в землището на гр. Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Издаване на разрешително от Кмета на Община Чирпан за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.
10. Предложение за решение относно: Избор на управител на търговско дружество със 100% общинско участие “Обредни дейности – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точка 1 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 08.10.2018 г., 11,00 часа, да изрази становище „за”/„против”/„въздържал се”.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 25.09.2018 г. от 13,30 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 25.09.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 26.09.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 26.09.2018 г. от 14,30 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 27.09.2018 г.