На 27.04.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на „Доклад за изпълнение на План за развитие на Община Чирпан за 2016 г.” + Доклад
2. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с имот в с. Средно Градище за продажба.
3. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с имоти за отдаване под наем.
4. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да има предназначение на имот – публична общинска собственост.
5. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.
6. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.
7. Предложение за решение относно: Изменение на наемни цени за ползване на общински земи.
8. Предложение за решение относно: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
9. Предложение за решение относно: Отмяна на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан + Наредба
10. Предложение за решение относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. + Годишен план 2018
11. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода януари – март 2017 г.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са на 25.04.2017 г. /вторник/ от 13,00 часа.

Допълнително внесени предложения:
12. Отдаване под наем на общинско помещение на сдружение с нестопанска цел
13.Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан за периода януари – март 2017 г.

Проект на дневен ред – сесия 27.04.2017 г.