На 26.09.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

  1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на община Чирпан към 31.12.2018 година. + Доклад + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3 + Приложение 4 + Приложение 5 + Приложение 6
  2. Предложение за решение относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2019 година. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3 + Приложение 4
  3. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
  4. Предложение за решение относно: Даване на съгласие на “МБАЛ- Чирпан” ЕООД за ползване на кредит.
  5. Предложение за решение относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гита, кметство с. Зетьово и кметство с. Спасово, община Чирпан.
  6. Предложение за решение относно: Избор на кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.
  7. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точка 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 01.10.2019 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
  8. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода юли – септември 2019 г.
  9. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на Председателя на общински съвет – Чирпан.

Допълнително предложени за разглеждани точки:

10.Предложение за решение относно: Образуване на група  и завишение броя на деца в групи в детски градини в територията на община Чирпан  за учебната 2019/2020 г.

11. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Живка Бончева в размер на 560 / петстотин и шестдесет / лева.

12. Предложение за решение относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Целина.

13. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Таньо Танев в размер на 560 / петстотин и шестдесет / лева.    

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 24.09.2019 г. от 13,30 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 24.09.2019 г. от 13,50 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда; 
На 24.09.2019 г. от 14,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания; 
На 24.09.2019 г. г. от 14,20 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 26.09.2019 г.