На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на ПУП – План застрояване / ПЗ / за ПИ 00537, местност „Двете реки” в землището на с.Стоян Заимово, община Чирпан 
2. Предложение за решение относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Чирпан към 31.12.2015 г. + Приложения + Доклад
3. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за публична общинска собственост.
4. Предложение за решение относно: пазарна оценка на имоти – апортна вноска на Община Чирпан в „Комплексен търговски център – Чирпан” ООД
5. Предложение за решение относно: съгласие за продажба на нива – собственост на „Комплексен търговски център – Чирпан” ООД
6. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 290-291-292 и План за регулация /ПР/ за УПИ VIІ – ЗЕЛЕНИНА в кв. 54 и терен за зеленина, разположен между улица с о. т. 290-291-292 и УПИ І – ЖП ГАРА в кв. 105 по плана на гр. Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на председателя на Общински съвет – Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2015 г. + Отчет
9. Предложение за решение относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. + Програма
10. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на кмета на община Чирпан.

Питане от Вълчо Николов – общински съветник

Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават както следва:
– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 25.05.2016 г. от 13,30 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 25.05.2016 г. от 14,30 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 25.05.2016 г. от 15,30 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 25.05.2016 г. от 16,30 ч.

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 26.05.2016 г.