На 22.04.2019 г. (понеделник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

 1. Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019 година. + Приложение 1 – Приходи от държавни дейности + Приложение 1а – Разпределение преходен остатък + Приложение 2 – Разходи + Приложение 3 – Капиталова програма + Приложение 4 – Транспортни разходи за персонал + Приложение 5 – Средства по Оперативни програми и други от ЕС + Приложение 6 – Приходи от местни дейности + Приложение 7 – Разходи за местни дейности + Приложение 7а – Тригодишна прогноза МБАЛ Чирпан ЕООД + Приложение 8 – Културен календар + Приложение 9 – Спортен календар + Приложение 10 – ОП „Чистота“
 2. Предложение за решение относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект „Проект за изменение на ПУП – Парцеларен план на Довеждащ път – имот с идентификатор 81414.147.532 да ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 в землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора”.
 3. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 496 / 28.03.2019 г. на Общински съвет – Чирпан
 4. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 497 / 28.03.2019 г. на Общински съвет – Чирпан
 5. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65810.22.512 КККР с. Свобода, община Чирпан, като за ПИ с идентификатор 65810.22.512 се отреди устройствена зона с конкретно предназначение „Технологични и складови площадки за дейности съпътващи добива” на кариера „Свобода” на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 6. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП –Парцеларен план /ПП/ на Довеждащ път- имот с идентификатор 81414.147.532 (стар номер 000532)- местен път по КККР на гр.Чирпан до ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 (стар номер 147180) в землището на гр.Чирпан, с цел смяна на предназначението на части от съседни имоти във връзка с разширение на довеждащия път до ПСОВ, поради недостатъчен габарит на имота.
 7. Предложение за решение относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г. + План 2020
 8. Предложение за решение относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Чирпан за периода 2019 – 2020 г. + Стратегия 2019-2020
 9. Предложение за решение относно: Съгласие за поставяне на християнски кръст в УПИ XI – 195, кв.26 по плана на село Зетьово, община Чирпан
 10. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „ Комплексен търговски център – Чирпан” ООД за 2018 г.
 11. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “Обредни дейности – Чирпан” ЕООД за 2018 г.
 12. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие Медицински център „Д-р Н. Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан за 2018 г.
 13. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “МБАЛ – Чирпан” ЕООД за 2018 г.
 14. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Чирпан.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 19.04.2019 г. от 13,30 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 19.04.2019 г. от 14,15 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 19.04.2019 г. от 15,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 19.04.2019 г. от 15,45 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 22.04.2019 г.