На 21.12.2015 г. (понеделник) от 14,00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневния ред.

 1. Определяне на такса битови отпадъци за 2016 г. 
 2. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2015 г.
 3. Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост
 4. Предоставяне ползване на имоти – полски пътища, по реда на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи + Линк от МЗХ
 5. Отдаване под наем на общинско помещение на СНЦ „Клуб по шахмат Чирпан“
 6. Решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии
 7. Определяне на представител на Община Чирпан при провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК
 8. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за играждане на пътен достъп за техническо обезпечаване, изграждане на външно водозахранване и външно електрозахранване на ПИ 083022, местност „Кармък дере“ с.Зетьово
 9. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект „Пътна връзка“ за имот 083018 през част от имот 083015 /проектен имот 083015 А/ с.Зетьово
 10. Изработване на ПУП-ПП – изграждане на външно водопроводно захранване и електрозахранване на ПИ 083022, местност „Кармък дере“ с.Зетьово
 11. Изработване на ПУП-ПП – изграждане на пътен достъп за техническо обезпечаване на ПИ 083022, местност „Кармък дере“ с.Зетьово
 12. Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 083018, местност „Кармък дере“ с.Зетьово
 13. Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 083022, местност „Кармък дере“ с.Зетьово
 14. Отпускане на финансова помощ на Радка Иванова Иванова
 15. Отпускане на финансова помощ на Минчо Митев Минчев
 16. Приемане на решение за кандидатстване по процедура „Услуги за ранно детство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По-голям прочит заслужават предложенията за взимане на решения по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т,7 и т.15. Като за втори път в дневния ред попадат актуализацията на Бюджет 2015 г. и отдаването под наем на язовири – публична общинска собственост. Очаквам на заседанията на комисиите тези две точки да бъдат широко дискутирани. Разбира се такса битови отпадъци за 2016 г. буди голям интерес,  а незнайно защо в предложението липсва определянето на промили, а фигурират само стойности в лв. По т.16 Община Чирпан е конкретен бенефициент по схема BG05M9OP001-2.004 – Услуги за ранно детско развитие, т.е. няма да участва в конкурентен подбор. Единственото условие е да се подаде проектно предложение, което отговаря на изискванията посочени в Насоките за кандидатстване към тази процедура.

Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават на 16.12.2015 г. (сряда) и на 17.12.2015 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в малка зала в сградата на Община Чирпан.

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 21.12.2015 г.

4 thoughts on “Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 21.12.2015 г.

 • 15.12.2015 at 16:31
  Permalink

  Моля, молбата на Спортен клуб по шахмат „Чирпан“ от 30.11.2015 г. до Кмета на Община Чирпан да бъде премахната от сайта „Независим Чирпан“ – Блог на Росен Иванов.
  Молбата е копирана в т. 5 от Проект на дневен ред – сесия 21.12.2015 г.

  СКШ „Чирпан“
  15.12.2015 г., 16:31 ч.

 • 15.12.2015 at 17:27
  Permalink

  Премахната е молбата, която е приложена към проекта на решение. Извинявам се ако сте се почувствали засегнати.

 • 22.12.2015 at 10:57
  Permalink

  Роска , какви решения се взеха вчера на сесията? Започна ли вече изграждането на Развитото Социалистическо Общество на територията на гр. Чирпан? ти опозиция ли си на това „управление“ или го подкрепяш? Весела Коледа Роска!!

 • 22.12.2015 at 19:40
  Permalink

  Здравейте, днес ще публикувам решенията от вчера. Най-важното, което бе и 1-ва точка от дневния ред на заседанието е че г-жа Петкова поиска увеличение на такса смет за 2016 г. с 125 410 лв., което не бих подкрепил поради няколко причини, които ще изложа подробно. Аз не съм за никой, аз съм за законните решения и в полза на гражданите. Весела Коледа и Щастлива Нова Година и на Вас!

Comments are closed.