dnevenred10122015На 10.12.2015 г. (четвъртък) от 14,00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан.

Предлагам на Вашето внимание проекта на дневния ред.

На заседанието за четвърти пореден път е включена точка Избор на председател на Общински съвет Чирпан. Останалите точки включват приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предложени са постоянните комисии, които ще функционират през този мандат да запазят наименованията си от предишния, а именно 4 постоянни комисии. На самото заседание, се очаква да бъдат определени председатели, зам.председатели и членове на комисиите.

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 10.12.2015 г.