На 21.12.2015 г. (понеделник) от 14,00 ч. се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха всички 21 общински съветника. В началото гости бяха ученици от училища в град Чирпан, които представиха кратка програма по случай предстоящите коледни празници.

Заседанието бе открито от г-жа Даниела Драгийска – председател на ОбС Чирпан, която предложи проекта на дневен ред на гласуване (единодушно бе прието дневния ред да бъде от 16 точки, предварително обявени).

  1. Определяне на такса битови отпадъци за 2016 г.

По точката г-жа Петкова – кмет на Община Чирпан представи предложението за решение, и коментира как се определя такса смет за 2016 г. и какво се включва в нея. Предложено бе от 1 028 000,01 лв. таксата да скочи на 1 153 410,00 лв. (т.е. скок с 125 410,00 лв. спрямо предходната година). По-голяма тежест бе заложено да поеме град Чирпан, като през 2015 г. размера на сметката е 857 003 лв., за града, а през 2016 г. 961 552,36 лв. Какво се случва със заложените промили в 2016 г. спрямо 2015 г. по населени места може да видите от снимката по-долу: taksa-smet

Изказвания по предложението направиха г-н Христо Стефанов и г-н Васил Донев, които представиха своите гледни точки подкрепени от групите им. Трябва да отбележа, че при внасяне на предложението последното изречение съдържаше текст, който вменява права на училищата със задна дата, което за мен е по-скоро смешно. Предложението съдържаше текст: „В срок до 30 септември на предходната година заверено копие от Образец 1 се представя в Отдел „Местни данъци и такси“ на Община Чирпан“. Как гласувайки на 21.12.2015 г., можем да задължим училищата да представят този образец до 30 септември 2015 г.?!? (без коментар). Това мое предложение да отпадне цитирания текст, при положение, че този Образец 1 вече се представя от училищата до РИО Стара Загора по електронен път, а не на хартиен носител бе подложено на гласуване и прието.

Подложено бе на гласуване предложението на г-жа Кичка Петкова за увеличаване на такса смет спрямо предходната 2015 г. като гласуването бе поименно: Ангел Митев Димитров – „въздържал се“, Васил Георгиев Донев – „против“, Вълчо Николов Николов – „против“, Ганчо Илиев Енчев – „въздържал се“, Гено Николаев Генов – „за“, Господин Петров Ангелов – „за“, Даниела Иванова Драгийска – „за“, Данко Георгиев Георгиев – „за“, Динко Тотев Тотев – „за“, Иван Станчев Станчев – „против“, Илияна Желязкова Ангелова – „против“, Камен Ивов Мартинов – „за“, Катя Русенова Рабаджиева – „против“, Красимира Петрова Славчева – „за“, Николай Стефанов Петков – „против“, Николай Янков Стоянов – „против“, Орхан Кемалов Асанов – „въздържал се“, Рафаил Вели Вели – „въздържал се“, Росен Василев Иванов – „против“, Стефан Иванов Радев – „против“, Христо Видев Стефанов – „против“. По този начин предложението бе отхвърлено с: 7 гласа „за“ (БСП), 10 гласа „против“ (ГЕРБ, Коалиция Чирпан, Росен Иванов), 4 гласа „въздържал се“ (ДПС).

2. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2015 г.

По точката предложението бе за актуализация на бюджета с 94 500 лв., тъй като има постъпили приходи, а има неразплатени разходи по някои бюджетни пера. Изложение направи г-жа Кичка Петкова, която запозна присъстващите какво се цели с тази актуализация. От общинските съветници остро изказване направи г-н Иван Станчев, който критикува проекта на решение, като коментира, че според думите на г-жа Петкова тези разходи са направени вече, а не тепърва ще бъдат извършвани. Вметнато бе, че в началото на първия мандат на г-жа Петкова е имало подобно действие свързано с извършени разходи за градския фонтан на площада. Г-н Станчев цитира и чл.128 от Закона за публичните финанси според, който – „Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината“. Г-жа Петкова уточни, че тези средства заложени в актуализацията не са похарчени пари, а средствата тепърва ще бъдат разплащани, защото там са прехвърлени от параграф в параграф в една дейност.

Гласуването бе поименно: Ангел Митев Димитров – „за“, Васил Георгиев Донев – „за“, Вълчо Николов Николов – „за“, Ганчо Илиев Енчев – „за“, Гено Николаев Генов – „за“, Господин Петров Ангелов – „за“, Даниела Иванова Драгийска – „за“, Данко Георгиев Георгиев – „за“, Динко Тотев Тотев – „за“, Иван Станчев Станчев – „против“, Илияна Желязкова Ангелова – „за“, Камен Ивов Мартинов – „за“, Катя Русенова Рабаджиева – „против“, Красимира Петрова Славчева – „за“, Николай Стефанов Петков – „за“, Николай Янков Стоянов – „против“, Орхан Кемалов Асанов – „за“, Рафаил Вели Вели – „за“, Росен Василев Иванов – „въздържал се“, Стефан Иванов Радев – „против“, Христо Видев Стефанов – „против“. По този начин предложението за актуализация бе прието с: 15 гласа „за“ (БСП, ДПС, Коалиция Чирпан), 5 гласа „против“ (ГЕРБ), 1 глас „въздържал се“ (Росен Иванов).

3. Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост

По тази точка искам да уточня, че действително предварително внесеното предложение от г-жа Кичка Петкова за мен е незаконосъобразно, тъй като има промени в Закона за водите от юли 2015 г., които не бяха отразени в предложението. След като на комисиите аз засегнах този проблем, стана ясно, че предложението ще бъде коригирано и внесено на заседание с направените промени засягащи изменението в Закона за водите. Допълнено бе навсякъде след думите оператор да се добави „на язовирна стена“, както и в т.6 „Специфични условия към участниците в търга“ да придобие след това текста: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика. Предложено бе да се включи разделяне на гаранцията за сключване на договор, като бе направено следното разграничение: за язовир до 50 дка площ – 1000 лв., от 50 до 100 дка – 2500 лв., над 100 дка – 3500 лв. Изказване по предложението направи г-н Стефан Радев, който засегна проблеми свързани с техническите паспорти на язовирите и проблеми които биха се появили при евентуално неплащане от страна на бъдещите наемателите, какво е състоянието на язовирните стени, кой ще поеме отговорноста за превеждане на съоръженията на изискванията на Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и кой ще следи за изпълнение на предписаните мерки.

Гласуването бе поименно: Ангел Митев Димитров – „за“, Васил Георгиев Донев – „за“, Вълчо Николов Николов – „за“, Ганчо Илиев Енчев – „за“, Гено Николаев Генов – „за“, Господин Петров Ангелов – „за“, Даниела Иванова Драгийска – „за“, Данко Георгиев Георгиев – „за“, Динко Тотев Тотев – „за“, Иван Станчев Станчев – „против“, Илияна Желязкова Ангелова – „за“, Камен Ивов Мартинов – „за“, Катя Русенова Рабаджиева – „против“, Красимира Петрова Славчева – „за“, Николай Стефанов Петков – „за“, Николай Янков Стоянов – „въздържал се“, Орхан Кемалов Асанов – „за“, Рафаил Вели Вели – „за“, Росен Василев Иванов – „въздържал се“, Стефан Иванов Радев – „въздържал се“, Христо Видев Стефанов – „въздържал се“. По този начин предложението за актуализация бе прието с: 15 гласа „за“, 2 гласа „против“, 4 глас „въздържал се“.

По искане на г-н Христо Стефанов бе дадена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с останалите точки от дневния ред.

4. Предоставяне ползване на имоти – полски пътища, по реда на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Гласуването бе поименно: като от 21 общински съветника, присъстваха 18 съветника и гласуваха със „за“. Приема се.

5. Отдаване под наем на общинско помещение на СНЦ „Клуб по шахмат Чирпан“. Помещението се намира в сградата на ул.Васил Калчев 1, като наемната цена на месец е 2,25 лв. без ДДС за срок от 3 години. Гласуването бе поименно: като от 21 общински съветника, присъстваха 18 съветника и гласуваха със „за“. Приема се.

6. Решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на 4 деца. Гласували: „за“ – 19, няма против, няма въздържали се. Приема се.

7. Определяне на представител на Община Чирпан при провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК. Определен бе представител на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията на ВиК, което ще се проведе на 23.12.2015 г. да бъде Стайко Генов – зам.кмет на Община Чирпан, който да гласува със становище „за“ на събранието. На заседанието на Асоциацията на ВиК в Стара Загора ще се обсъжда промяна границите на територията на ВиК Асоциацията и по-конкретно напускането на община Тополовград от Асоциацията. По втора точка от събранието ще бъде приета вноската на държавата за 2016 г. за издръжката на Асоциацията, както и вноските от всяка една община. За община Чирпан годишната вноска за 2016 г. е предвидена в размер на 1747 лв., като тя е пропорционална на броя на населението на общината. Гласували: „за“ – 20, няма против, въздържали се – 1. Приема се.

8. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за играждане на пътен достъп за техническо обезпечаване, изграждане на външно водозахранване и външно електрозахранване на ПИ 083022, местност „Кармък дере“ с.Зетьово. Гласуването бе поименно: като от 21 общински съветника, 21съветника гласуваха със „за“. Приема се.

9. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект „Пътна връзка“ за имот 083018 през част от имот 083015 /проектен имот 083015 А/ с.Зетьово. Гласуването бе поименно: като от 21 общински съветника, присъстваха 21 съветника и гласуваха със „за“. Приема се.

10. Изработване на ПУП-ПП – изграждане на външно водопроводно захранване и електрозахранване на ПИ 083022, местност „Кармък дере“ с.Зетьово. Гласували: 21 общински съветника със „за“. Приема се.

11. Изработване на ПУП-ПП – изграждане на пътен достъп за техническо обезпечаване на ПИ 083022, местност „Кармък дере“ с.Зетьово. Гласували: 21 общински съветника със „за“. Приема се.

12. Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 083018, местност „Кармък дере“ с.Зетьово. Гласували: 21 общински съветника със „за“. Приема се.

13. Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 083022, местност „Кармък дере“ с.Зетьово. Гласували: 21 общински съветника със „за“. Приема се.

14. Отпускане на финансова помощ на Радка Иванова Иванова от с.Спасово. Гласувано бе предложената финансова помощ да бъде в размер на 380 лв. Гласували: 20 общински съветника със „за“, 1 глас „въздържал се“. Приема се.

15. Отпускане на финансова помощ на Минчо Митев Минчев от гр.Чирпан. Гласувано бе предложената финансова помощ да бъде в размер на 380 лв. Гласували: 21 общински съветника със „за“. Приема се.

16. Приемане на решение за кандидатстване по процедура „Услуги за ранно детство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Гласували: 21 общински съветника със „за“. Приема се.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 21.12.2015 г.