На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 20 общински съветника, отсъства Катя Рабаджиева. Предложеният проект на дневен ред бе приет.

1. Разрешение за изработване на ПУП – План застрояване /ПЗ/ за ПИ 000537, местност „Двете реки” в землището на с.Стоян Заимово, община Чирпан
Инициативен комитет още през месец август 2015 г. е заявил инвестиционните си намерения относно изграждането на православен параклис в посочения по-горе поземлен имот. Събрани са над 200 подписа на граждани на община Чирпан, които желаят изграждането на параклиса на това място. Мястото не е определено случайно, тъй като навремето там са били построени манастир и църкви. Първата стъпка съгласно Закона за устройство на територията е разрешение от Общински съвет Чирпан за изработване на ПУП-ПЗ в имота. Имота е частна общинска собственост представляващ 20,765 дка земеделска земя, категория IX-та. На заседанието при гласуването на тази точка от дневния ред имаше присъствие на Телевизия „СКАТ“, които имат заснет филм за намеренията на инициативния комитет. Коментари и разисквания не бяха направени. Единствено по време на постоянните комисии, се уточни, че за целите на инвестиционните намерения ще послужат около 400 кв.м., а не целия имот, който е 20,765 дка. При гласуването: от 19 общински съветника със „за“ гласуваха – 18 съветника, 0 – „против“ и 1 – „въздържал се“ (Христо Стефанов). Предложението бе прието.

2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Чирпан към 31.12.2015 г. 
Изказвания по тази точка направиха вносителя – г-жа Петкова и г-н Васил Донев, като колегата коментира, че е редно един такъв отчет да бъде представян за гледане от Общински съвет преди приемането на бюджета за текущата година, иначе се обезсмисля неговото приемане изобщо. При гласуването: от 20 общински съветника – със „За“ – 9 гласа (БСП + двама от ДПС), „против“ – 0 гласа и „въздържал се“ – 11 гласа (Коалиция Чирпан, ГЕРБ, двама от ДПС (Орхан Кемалов и Рафаил Вели) и аз). Предложението не бе прието.

3. Обявяване на имот за публична общинска собственост
Това предложението касае имот, който на миналото заседание на Общински съвет Чирпан бе даден за ползване на училището в село Гита. Тъй като навремето този имот е загубил основното си предназначение и тогава е актуван за частна общинска собственост, а в момента се ползва за нуждите на училището същия следва да се преобразува в имот публична общинска собственост. Коментари по точката нямаше. При гласуването: От 20 общински съветника, всички единодушно гласуваха със „За“. Предложението бе прието.

4. Пазарна оценка на имоти – апортна вноска на Община Чирпан в „Комплексен търговски център – Чирпан” ООД
Община Чирпан участва в търговското дружество с три апортни вноски. Преди години, когато е учредявано дружеството същите са оценени едва на 58 500 лв., В момента от информация от данъчна служба към Общината същите по данъчна оценка надвишават многократно тази стойност. Интересен е факта, че дяловото участие на Община Чирпан в това търговско дружество е едва 30%. С предложението за решение се цели да се придобие по-ясна представа каква е пазарната цена на трите апортни вноски, с които участва общината в капитала на дружеството. Към предложението за решение бе допълнено като основание за вземането му освен чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и т.23 от същата алинея на закона. При гласуването: От 20 общински съветника, всички единодушно гласуваха със „За“. Предложението бе прието.

5. Съгласие за продажба на нива – собственост на „Комплексен търговски център – Чирпан” ООД
В деловодството на Общински съвет Чирпан е постъпило заявление на 21.04.2016 г., с което общото събрание на дружеството има решение да се продаде земеделска нива, собственост на дружеството. Нивата е трета категория, с площ 4,514 дка, в землището на гр.Чирпан. Със заявлението се моли общински съвет Чирпан да даде разрешение на кмета на общината да даде съгласие за продажбата на цитирания имот. За мен лично факта, че общото събрание на търговското дружество е свикано февруари месец 2016 г., и представен протокол от това събрание, на което е взето решение от съдружниците с изключение на общината буди недоумение как е свикано това събрание, как са поканени съдружниците да вземат участие в събранието, защо тогава не е поискано решение от общински съвет за упълномощаването на кмета дали да гласува „за“, „против“ или „въздържал се“ относно продажбата на земята. В същото време тези малко над 4 дка по данъчна оценка са оценени на смешните 729,91 лв. Нужно ли е дружеството да продава тази земя, какви са мотивите за това искане никой не се появи нито на комисии, нито на редовното заседание. Изказване по темата направих г-н Васил Донев, който предложи тази точка да бъде отложено за следващо разглеждане другия месец. Така направеното предложение бе подложено на гласуване: със „За“ – 12 души, с „против“ – 1, с „въздържал се“ – 7 души. По този начин се отложи разглеждането на основното предложение по точката.

6. Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 290-291-292 и План за регулация /ПР/ за УПИ VIІ – ЗЕЛЕНИНА в кв. 54 и терен за зеленина, разположен между улица с о. т. 290-291-292 и УПИ І – ЖП ГАРА в кв. 105 по плана на гр. Чирпан
Това предложение касае имот намиращ се северно от „Чарита“, където навремето се е провеждал панаира. Искането на инвеститора е да се направи изменение на плана за улична регулация и план за регулация. На постоянните комисии гл.архитект на Община Чирпан даде по-подробни разяснения. След приемане на решението следва процедура по изготвяне на ПУП-овете, след което същите ще бъдат разгледани на ЕСУТ (това е съвет към гл.архитект от специалисти в областта по ЗУТ и др.институции) и ще бъде отново внесен за разглеждане в Общински съвет Чирпан така изготвения ПУП. При гласуването: От 20 общински съветника, всички единодушно гласуваха със „За“. Предложението бе прието.

7. Утвърждаване на платен годишен отпуск на председателя на Общински съвет – Чирпан
Председателят на Общински съвет Чирпан – г-жа Драгийска иска разрешение за ползване на годишен платен отпуск в размер на два работни дни в периода 23.06 – 24.06.2016 г. При гласуването: От 20 общински съветника, всички единодушно гласуваха със „За“. Предложението бе прието.

8. Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2015 г. 
Изказване направи г-жа Петкова, която сподели, че тази година са се опитали да структурират отчета по по-лесен начин за разбиране. Проблем при изготвяне на отчета представляват договорите за земеделска земя, които се сключват за стопанска година, а тя както знаем започва от 1 октомври и се разминава с календарната. Коментар по точката макар в края на заседанието направи г-н Христо Стефанов, в който имаше доста истини и мисля, че най-малкото може да се подходи по строго към задлъжнелите физически или юридически лица. Със сигурност има какво още да се желае относно събираемостта на старите задължения по договорите. При гласуването: От 20 общински съветника – със „За“ – 15 гласа (ДПС, БСП и Коалиция Чирпан), „против“ – 0 гласа, „въздържал се – 5 гласа. Предложението бе прието.

9. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
Изказване по темата направиха вносителя г-жа Петкова, която изтъкна мотиви, че все още не е готова националната програма за закрила на детето за 2016 г., а трябвало да се стъпи на нея за изготвянето на общинската такава. Коментар по въпроса изложи г-н Вълчо Николов – общински съветник, който коментира, че съгласно т.2 от проекта на предложение за решение, органите натоварени с изпълнението на програмата следва да представят в тримесечен срок от изтичане на календарната година отчет за свършеното. Разбира се по-скоро трябва да се търси отговорност защо след като в миналогодишното решение прието през април месец е залегнал този текст, до настоящия момент отчет за изпълнението на програмата за 2015 г. не е постъпвал в постоянната комисия по „Наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания“ към Общински съвет Чирпан. Направих изказване по темата, като аз лично нямам нищо против така изготвена програмата за 2016 г. Факт е обаче следното, което е записано в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето: Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция „Социално подпомагане“ изготвената от комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в общината. (2) В общинската програма по ал. 1 се планират и социалните услуги за деца. (3) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) Общинската програма за закрила на детето по ал. 1 се приема до април на съответната година.
Считам че е редно общинска администрация и комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето да работят по усилено и да спазват тези нормативно регламентирани срокове, най-малкото защото сме вече месец май 2016 г. и полугодието е на прага, а ние ще подготвяме документ и ще го изпълняваме.. От 20 общински съветника – със „За“ – 16 гласа, „против“ – 0 гласа, „въздържал се – 4 гласа (аз). Предложението бе прието.

10. Утвърждаване на платен годишен отпуск на кмета на община Чирпан
Кметът на Община Чирпан – г-жа Петкова иска разрешение за ползване на годишен платен отпуск в размер на пет работни дни в периода 20.06 – 24.06.2016 г. При гласуването: От 20 общински съветник, всички единодушно гласуваха със „За“. Предложението бе прието.

Питане от Вълчо Николов – общински съветник
Ето и отговора на питането – ТУК

Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.05.2016 г.