3-08042016На 08.04.2016 г. от 15.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Преди започване на извънредното заседание от 13,30 ч. в същата зала се проведе обща комисия включваща всички общински съветници. На комисията бяха обстойно разгледани трите варианта предложени от г-жа Петкова – кмет на община Чирпан.

Предложението за извънредно заседание дойде именно от кмета на общината само 8 дни след провеждане на последното събиране на общинските съветници. Дневния ред включваше избор на вариант за определяне на площадка за третиране на отпадъци и компостираща и сепарираща инсталации.

И трите първоначални варианти предвиждаха това бъде терен намиращ се в североизточния край на града. Само преди по-малко от година тези имоти с решение на Общински съвет Чирпан бяха отредени за високотехнологично оранжерийно производство. Тогава появилия се инвеститор обаче изчезна ненадейно и цялата работа на съветниците и общинска администрация остана напразно.

Реално и трите варианта, които предложи г-жа Петкова за мен са един вариант с малки различия помежду си. Касае се най-вече за размер на терена и местоположение, макар че и трите да са съседни един на друг.

По време на комисията питания и коментари отправиха г-н Николай Петков (дали е говорено с хората имащи имоти в съседство, дали ще има замърсяване на въздуха), г-н Иван Станчев (защо само няколко дни след последната редовна сесия се свиква извънредна такава), г-н Христо Стефанов (дали не е по-удачно да се предвиди друг терен в западната част на града, където действително има повече животновъди и там се генерира по-голям обем от отпадъка за този вид инсталация и дали е редно през целия град да се вози именно този биотопадък за да се стигне до компостиращата инсталация)

Самите варианти бяха подробно разяснени от гл.арх. на общината – Кънчо Тодоров. Освен това в края на обсъжданията стана ясно, че може да бъде очертан и 4-ти вариант касаещ само промяна в отреждането на имот, без да се разделят или обособяват нови такива. При гласуването във всяка една от 4-те постоянни комисии резултатите бяха различни, но като цяло повечето се обявиха в подкрепа на този 4-ти вариант предвиждаш на УПИ-IV за хладилна база на ОКС да бъде променено предназначението на имота в площадка за третиране на отпадъци, компостираща и сепарираща инсталации. Имотът е частна общинска собственост и е с площ 49 280 кв.м. При направени запитвания от колеги съветници стана ясно, че според проектанти за нуждите на този вид инсталации ще са необходими около 11-12 дка площ. Остана обаче предложението имота да не се дели и да се предвиди целия за този вид дейност.

Въпреки зададения от г-н Иван Станчев въпрос защо е необходимо това извънредно заседание, отговор не бе получен. Тъй като мен лично, а предполагам и гражданите ги вълнува защо така прибързано се прави всичко това зададох на г-жа Петкова същия въпрос. Отговорът от нейна страна бе свързан с влизане в сила на новия Закон за обществени поръчки и необходимостта от стартиране на процедура за проектиране чрез открита процедура по стария ЗОП. Това трябвало да се случи веднага след приемане на решение от заседанието и в рамките на следващата седмица да бъде обявена процедурата. Разбира се зададох и два допълнителни въпроса: Колко ще бъде прогнозната стойност на поръчката, която ще бъде обявена? и От къде ще бъде финансирането за проектиране на тези инсталации? Не ми бе даден задоволителен отговор на първия въпрос, тъй като самото ръководство на общината не знаело колко ще бъде прогнозната стойност на поръчката. По вторият въпрос получих отговор, че самото финансиране ще бъде от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, които общината прави към РИОСВ Стара Загора.

Извънредното заседанието започна в 15,00 ч. и на него присъстваха всички 21 общински съветника. Единодушно бе приет дневния ред предложен от г-жа Петкова. Председателят на ОбС Чирпан – г-жа Драгийска предложи на гласуване вариант 4, който бе обсъден най-подробно на комисията предхождаща заседанието. При гласуването се получи следния резултат: 19 гласуваха със „за“, 1 гласува с „против“ (Иван Станчев) и 1 гласува с „въздържал се“ (аз).

Предлагам на Вашето внимание местонахождението на имота в прикачени файлове към тази публикация.

Моите мотиви да не подкрепя това предложение ще изложа така:

  1. Не считам за редно такова прибързано вземане на решение касаещо гражданите на град Чирпан. Най-малкото правим комисия и след 25 минути вземаме решение. Това е несериозно. Поставени сме пред една неловка ситуация без да разполагаме с експертен опит да вземем едно разумно решение за жителите на общината. Обяснение относно това, че влиза нов Закон за обществени поръчки и ние не сме подготвени не смятам за сериозни. Освен това в моя защита ще кажа, че си направих труда да видя от къде община Чирпан ще получи финансиране за проектиране и изграждане на такива скъпоструващи инсталации. Оказва се в момента единствения възможен източник на финансиране е Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Но в момента има само една процедура, по която е обявен прием на проекти и то единствено за компостираща инсталация. Този прием е стартирал със Заповед на ръководителя на Управляващия орган на Оперативната програма още на 31.07.2015 г. Срокът за набиране на проекти изтича на 01.08.2016 г. в 23:59 ч. Веднага възникват въпросите: Защо толкова късно стартираме процедура? Как в последния момент преди влизане в сила на новия ЗОП решаваме да откриваме процедура по избор на проектант?
  2. Направен ли е макар и минимален анализ, консултиране или становище от експерти в сферата на управлението на отпадъците къде е най-подходящия терен в околностите на града? От обявената процедура за набиране на проекти по ОП „Околна среда“ става ясно, че компостиращата инсталация ще бъде за открито компостиране. Дали избраният терен е най-подходящия и дали няма да има замърсяване на въздуха в околностите. Да, РИОСВ Стара Загора ще даде становище. Но дали не можеше да се направи предварително проучване и да се вземе експертно становище.
  3. Действително самото определяне на терен и одобряване на задание за ПУП е нещо незначително. Но това е стартиращата процедура. След нея възникват редица питания: Ще има ли съфинансиране от страна на общината по проекта? Ще се проектират сепарираща и компостираща инсталации, кога ще има прием на проекти за сепариращи инсталации? Ще струва ли допълнително като увеличаване на такса смет примерно на жителите на общината?
  4. Не на последно място по значение съгласно насоките за кандидатстване с проекти за изграждане на компостираща инсталация и по конкретно стр.7 и стр.8 от тях са изброени значителен набор от документи, като повечето от тях касаят приемането им от общински съвет. Пак ли в последния възможен момент ще бъдат предоставени и работи ли се по тях изобщо?

Материали: Снимки за местоположението на избрания терен – снимка 1снимка 2схема предложение

Извънредно заседание на ОбС Чирпан – 08.04.2016 г.