На 28.04.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Заседанието бе открито от г-жа Драгийска – председател на ОбС Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 20 общински съветници. Предварителния проект на дневния ред включваше 11 точки, но г-жа Драгийска предложи да бъдат включени още 2 точки свързани с отпускане на финансова помощ (за Атанас Геренов и за Ганка Митева). При така направеното предложение за включване на тези две допълнителни точки се получи при гласуването резултат: от 20 гласували: „За“ – 18 души, „Против“ – 0 и „Въздържал се“ – 2 души.

 1. Приемане на „Доклад за изпълнение на План за развитие на Община Чирпан за 2015г.”
  Изказвания направиха г-жа Петкова като вносител на предложението и г-н Васил Донев – общински съветник. При гласуването: „за“ – 12 гласа, „против“ – 0 гласа, „въздържал се“ – 9 гласа. Предложението бе прието.
 2. Предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на ОУ „Васил Левски” – с. Гита.
  Касае се за имот, който и до момента се ползва от училището в Гита, но не е предоставен за ползване съгласно законовите разпоредби. Имотът е с площ 3610 кв.м., заедно с построението в него две сгради. При гласуването: „за“ – 21 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.
 3. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в землището на с. Гита.
  На предишното заседание на ОбС Чирпан проведено март месец бе включен в Програмата за разпореждане и управление с общинска собственост за 2016 г.  въпросният имот в с.Гита за продажба. Същият макар и с предназначение „Водостопанско съоръжение“ отдавна вече не предполага използването му. Становище за продажбата бе представено от кмета на с.Гита още на предишното заседание. Предложението от г-жа Петкова бе за имот №000147 с площ от 0,980 дка по плана за земеразделяне на с.Гита да бъде приета пазарната оценка от лицензиран оценител, която е в размер на 1350 лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота към март 2016 г. е 1293,60 лв. Не бяха направени други предложения по време на заседанието. При гласуването: „за“ – 21 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.
 4. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2015 г. – м.декември 2015 г. 
  По тази точка кратък коментар направи г-жа Петкова, като сподели, че при представяне на следващия отчет той ще бъде структуриран в друг вид и по лесен за разчитане. Изказване направи г-н Васил Донев – общински съветник, който коментира конкретни решения представени в отчета. Също така той спомена, че липсват значително на брой решения, които не са включени в отчета. Засегна и решенията за издадените запис на заповеди за ДДС относно проектите за водопроводите (с.Гита, с.Свобода и с.Зетево). При гласуването: „за“ – 17 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 4 гласа. Предложението бе прието.
 5. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “МБАЛ –  Чирпан” ЕООД  за 2015 г.
  Кратък коментар по всички точки включващи отчетите на търговските дружества направи г-н Данко Георгиев – общински съветник. По време на постоянната комисия по бюджет присъства г-н Тотев – управител на дружеството, който даде подробни разяснения по представения отчет. При гласуването: „за“ – 21 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.
 6. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие  Медицински център „ Николай Тошев ”  ЕООД, гр.Чирпан за 2015 г. 
  По време на заседанието на постоянната комисия по бюджет присъства управителя на дружеството – д-р Еремиева. Предложено бе печалбата за 2015 г. да бъде предвидена за изграждане на система за видеонаблюдение, което е по изискване на Районната здравна инспекция. При гласуването: „за“ – 21 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.
 7. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “Обредни дейности- Чирпан” ЕООД  за 2015 г.
  Дружеството е на загуба за 2015 г. с около 9000 лв., като по време на заседанието на постоянната комисия по бюджет управителя на дружеството г-н Николов изтъкна основните проблеми пред дружеството и причините за тази натрупана загуба. При гласуването: „за“ – 21 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.
 8. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „Комплексен търговски център – Чирпан” ООД за 2015 г.
  В това дружество общината има дял от 30% участие. Г-н Иван Станчев изказа становището на групата съветници от ГЕРБ, който сподели че няма да подкрепят предложението не само защото втора поред година това дружество е на загуба, но и заради това, че никой представител на дружеството не присъства на заседанието на постоянната комисия по бюджет, на която се разглеждаха отчетите на дружествата. По тази тема ще изложа моето лично мнение в отделна статия. При гласуването: „за“ – 7 гласа (групата на БСП), „против“ – 6 гласа (групата на ГЕРБ и Росен Иванов) и „въздържал се“ – 8 гласа (групата на Коалиция Чирпан и групата на ДПС). Предложението не бе прието.
 9. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие “Обелос – Чирпан” ООД за 2015 г.
  В това дружество общината има 50% участие. За втора поредна година отчета, който представят излиза че предприятието е казано на „нула“ т.е. няма нито печалба, нито загуба. Още по време на комисиите аз изтъкнах някои проблеми пред представителя на дружеството, който присъства на заседанието на постоянната комисия по бюджет. Тук изказване по предложението направиха г-н Васил Донев и г-н Христо Стефанов, като в крайна сметка на гласуване бе предложението в този вид, в който е внесено в общински съвет. Моето лично мнение ще споделя в отделна статия заедно с предходно разгледаното дружество. При гласуването: „за“ – 20 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 1 глас (аз). Предложението бе прието.
 10. Взимане на решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
  Постъпило е заявление от Албена Александрова Манева за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет за малолетното и дете Радко Михайлов Михайлов. На януарското заседание на общински съвет Чирпан бе взето такова решение, но бе дадено разрешение за  внасяне на документите от бабата на детето, която е нямала законови права над детето. Майката от дълги години живее в чужбина, но вече е в България и поради тази причина следва да се вземе ново решение от общински съвет. При гласуването: „за“ – 21 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.
 11. Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2015 г.
  Изказване по отчета направиха г-жа Петкова и г-н Вълчо Николов. Г-н Николай Петков отправи питане какъв е бюджета на комисията. Питанията отправи и г-н Васил Донев. Думата за разяснения бе дадена и на общинския служител Жельо Димитров, който е секретар на комисията. Отвод от гласуването си направи Красимира Славчева, тъй като е член на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. При гласуването: „за“ – 16 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 4 гласа. Предложението бе прието.
 12. Отпускане на финансова помощ на Ганка Иванова Митева
  Касае се за опожарено жилище, където живее възрастната жена. Жилището е в село Винарово. Финансовата сума предложена като помощ е в размер на 420 лв. Присъствали 20 общински съветника. При гласуването: „за“ – 20 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.
 13. Отпускане на финансова помощ на Атанас Димитров Геренов
  Касае се за счупване на бедрена кост на младото момче, което е футболист. Документацията е разгледана от д-р Стоянов и на комисията. Първоначалното предложение за финансова помощ в размер на 420 лв. Г-н Данко Георгиев изказа мнение, че е запознат със случая и е в компанията на неговия син, неговото предложение е сумата да нарастне на една средна работна заплата и по-конкретно 700 лв. Направено бе запитване и от г-н Донев с какви средства разполагаме по бюджета за този вид плащания. Г-жа Драгийска изказа мнение, че трябва да се ограничаваме в даването на суми, тъй като бюджета за тези плащания е 7000 лв. за годината и с темповете, които се предоставя тази помощ няма да стигнат до края на годината. Изяснено бе, че има възможност при последващи актуализации на бюджета да бъде гласувана и по-висока сума. Г-н Орхан Кемалов направи предложение за 1000 лв. Присъствали 20 общински съветника. При гласуването за сумата от 1000 лв.: „за“ – 19 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 1 глас. При направеното предложение за цялата докладна „за“ – 20 гласа, „против“ – 0 и „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

С това бе изчерпан дневния ред и заседанието бе закрито.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.04.2016 г.