dnevenred10122015На 10.12.2015 г. (четвъртък) от 14,00 ч. се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 20 общински съветника, поради служебен ангажимент аз не успях да присъствам, за което предварително бях уведомил общински съвет Чирпан със съответните документи за това свое отсъствие.

В началото на заседанието г-н Вълчо Николов прочете писмото от група съветници, с което бе свикана сесията. По закона минимум 1/3 от общия брой на съветниците имат право да свикат чрез председателя заседание. Г-н Николов прочете писмото на групата съветници от БСП, след което допълни, че броя на подписите не е 7, а 6 на брой и заседанието се явява незаконно. След това той напусна мястото на председателстващ и отказа да открие заседанието. Изказвания направиха г-н Орхан Кемалов и г-н Васил Донев, като г-н Кемалов предложи да се избере председателстващ заседанието, а г-н Донев отново обърна внимание, че заседанието е нелегитимно и е трябвало да се изчака още един ден за да бъде свикано от самата група съветници, а не чрез председателстващия. В този момент в залата настъпиха критики от страна на гражданите заради неразбориите в последния месец в общинския съвет. Предложение за председателстващ заседанието направи Гено Генов, който предложи Даниела Драгийска за водещ заседанието. С 11 гласа „за“ (БСП и ДПС) и 9 негласували (ГЕРБ и Коалиция Чирпан) г-жа Драгийска бе избрана да ръководи сесията. Подложено бе на гласуване проекта за дневен ред като той бе приет с гласували „за“ – 11 гласа, 5 въздържали се и 4 негласували.

По т.1 от дневния ред Избор на председател на Общински съвет Чирпан, Красимира Славчева от групата на БСП предложи Даниела Драгийска като изтъкна и мотиви за това свое предложение. От останалите групи не бяха направени предложения. От първото заседание бе определена комисия в 3-членен състав, която да подготви бюлетина и проведе избора за председател като гласуването по закон е тайно. Бе дадена 10 минутна почивка, в която комисията да се събере и да определи реда за провеждане на избора. След почивката в залата присъстваха 12 общински съветника (БСП, ДПС и Илияна Ангелова от Коалиция Чирпан, която бе член на изборната комисия). От залата отсъстваха останалите съветници – от ГЕРБ и тези от Коалиция Чирпан. Резултата след проведения таен вот: гласували „за“ – 11 души и 1 недействителна бюлетина, с което за председател на Общински съвет Чирпан бе избрана г-жа Даниела Драгийска.

по т.2 от дневния ред – В залата се завърнаха общинските съветници от ГЕРБ и Коалиция Чирпан, заседанието продължи с приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Проектът на правилник бе изработен преди 2 седмици от временна работна група от 5 души, в която и аз бях член и взех участие. На заседанието бяха направени няколко предложения за промени в проекта на правилника от групата на ГЕРБ, като някои от тях бяха отхвърлени, а други приети. В крайна сметка правилника бе приет с 11 гласа „за“, 8 гласа „въздържал се“ и 1 глас „против“.

По т.3, т.4, т.5 и т.6 от дневния ред бяха създадени 4 постоянни комисии и бе гласуван следния състав:

Постоянна комисия по правни въпроси, контрол по изпълнението на решенията на общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:
Председател: Динко Тотев Тотев (БСП), със зам.председател Рафаил Вели Вели (ДПС) и членове: Камен Ивов Мартинов (БСП), Красимира Петрова Славчева (БСП), Катя Русенова Рабаджиева (ГЕРБ), Иван Станчев Станчев (ГЕРБ), Ганчо Илиев Енчев (ДПС), Васил Георгиев Донев (Коалиция Чирпан), Вълчо Николов Николов (Коалиция Чирпан), Росен Василев Иванов (независим)

Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници:
Председател: Данко Георгиев Георгиев (БСП), зам.председател с ресор Стопанска и инвестиционна политика Орхан Кемалов Асанов (ДПС), зам.председател с ресор Усвояване на средства от еврофондове и външни източници Росен Василев Иванов (независим) и членове: Гено Николаев Генов (БСП), Господин Петров Ангелов (БСП), Христо Видев Стефанов (ГЕРБ), Иван Станчев Станчев (ГЕРБ), Васил Георгиев Донев (Коалиция Чирпан), Николай Стефанов Петков (Коалиция Чирпан), Ангел Митев Димитров (ДПС)

Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда:
Председател: Гено Николаев Генов (БСП), зам.председател Ганчо Илиев Енчев (ДПС), членове: Динко Тотев Тотев (БСП), Данко Георгиев Георгиев (БСП), Христо Видев Стефанов (ГЕРБ), Николай Янков Стоянов (ГЕРБ), Стефан Иванов Радев (ГЕРБ), Вълчо Николов Николов (Коалиция Чирпан), Илияна Желязкова Ангелова (Коалиция Чирпан), Рафаил Вели Вели (ДПС)

Постоянна комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания:
Председател: Красимира Петрова Славчева (БСП), зам.председател Орхан Кемалов Асанов (ДПС) и членове: Господин Петров Ангелов (БСП), Камен Ивов Мартинов (БСП), Катя Русенова Рабаджиева (ГЕРБ), Николай Янков Стоянов (ГЕРБ), Стефан Иванов Радев (ГЕРБ), Илияна Желязкова Ангелова (Коалиция Чирпан), Николай Стефанов Петков (Коалиция Чирпан), Ангел Митев Димитров (ДПС)

С изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 10.12.2015 г.