garaChirpanПреди няколко дни при мен попаднаха материали във връзка с инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”. Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда всеки един Възложител е длъжен да потърси общественото мнение, когато инвестицията засяга населението. Документите, които попаднаха на моето внимание са в доста голям обем, но пред Вас ще изложа основното, което ми направи впечатление. Същите са налични в община Чирпан и по-точно при служителите отговарящи с публикуване на информация по наредбата. Аз лично не открих на интернет страницата на община Чирпан никаква информация. Тъй като отсъствах последните няколко дни не можах да потърся и информация от общинска администрация Чирпан, но доколкото разбрах има поставено съобщение на таблото за информация в сградата на общината.

Възложител е Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“. Инвестиционното предложение за „Модернизация на железопътен участък Оризово- Михайлово” попада в обхвата на „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, финансиран по ОП „Транспорт“.

Горецитираното инвестиционно предложение предвижда промяна на трасето на VIII ж.п. линия Пловдив-Бургас в участъка от Гара Оризово – (км 43+029) до гара Михайлово (км 80+722). Основната му цел е привеждане на техническите параметри на трасето в съответствие с изискванията на Европейския съюз, постигане на по-комфортни условия на движение и повишаване скоростта на движение до 160 км/час. Засегнати от инвестиционното предложение са следните гари: Оризово, Черна гора, Чирпан, Свобода и Михайлово. Разработени са базов вариант (черен) и още три варианта (зелен, червен и син). При базовия вариант трасето не се измества, запазват се гарите. Предвижда се само реконструкция и рехабилитация на жп линия, сграден фонд. Останалите три варианта са подробно разгледани и оценени от комисия (експертен технически съвет) назначена със Заповед №158/24.01.2015 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“. Комисията в 14-членен състав разглежда на 31.01.2015 г. представените от ДЗЗД „Тракия консулт“ три варианта и излиза с официално становище, че в следващата фаза на проектиране следва да бъде изследван сценарий на развитие 2 (червен вариант), с двойна линия, с байпас през гара Чирпан.

При сценарий на развитие 2 – червен ще бъде изградена нова жп линия, пресичаща АМ „Тракия“ при съществуващ пътен надлез (км 56+611), тунелно съоръжение (L=970м) при заобикаляне на град Чирпан и байпас (L=6 215м) за влизане в него. Разработеното трасе е за проектна скорост 160 км/ч за единична и двойна линия и геометричното решение се определя от нормативните изисквания за тази скорост. Отделянето на байпаса от основното трасе е при км 56+625, а включването обратно е при км 61+033. Трасето му следва съществуващото и е разработено за проектна скорост 80 км/ч.  Тунелът с дължина L=970м по идеен проект е от км 57+750 до км 58+585 може да бъде единичен или двоен в зависимост от избора на вариант. Изходът от гара Оризово и входът от гара Михайлово се запазват, както при базовия сценарий. Останалата част от участъка е по ново трасе с контактна мрежа за главите коловози, компенсирана с носещо въже Вz702, контактен проводник мед 100мм2, а за второстепенните коловози верижна полукомпенсирана с носещо въже ВzII50мм2 и контактен проводник 80мм2 . По идеен проект се предвижда реконструкция на ТПС Чирпан. За всички гари в участъка се предвижда реконструкция на коловозите и пероните. Гарите Черна гора и Свобода се закриват и преобразуват в спирки. Предвижда се рехабилитация на приемните здания на гарите и прилежащите им помощения. По отношение на системите за сигнализация се предвижда замяна на съществуващите гарови централизации с маршрутно-компютърни такива.

Тъй като обема от материалите е твърде голям, за да бъде публикувано всичко по-горе съм описал само част от наличната информация. Останалите два варианта са разгледани подробно в инвестиционното предложение, но не съм коментирал, тъй като за в момента Възложителя се е спрял на вариант 2 (червен). Изпълнението на този проект ще засегне всички жп прелези по линията от Оризово до Михайлово, като всички от тях ще бъдат затворени, а на тяхно място се предвижда изграждането на пътни или жп надлези и прокари. Предвидено е да се закрият гарите Черна гора и Свобода, като те ще останат спирки (което според мен значително ще намали броят на влаковете, които ще спират там и броя на администрацията зает там). Ремонт на всички сгради на гарите и прилежащите им сгради в района на гарите. Този т.нар. байпас означава, че през гара Чирпан няма да преминават целия трафик от влакове в направлението Стара Загора – Пловдив. През гарата най-вероятно няма да преминават товарните влакове, остава въпроса дали няма да намалеят и пътническите влакове, особено бързите влакове, които са по линията София – Бургас, Пловдив – Варна?! Не на последно място за реализирането на този вариант ще се наложи отчуждаване на земеделски земи. Общата площ на земите, които ще бъдат засегнати от реализацията на проекта, по данни от идейния проект, е около 1 014 784 кв.м. Точната площ на засегнатите земеделски земи ще се определи след изготвянето на ПУП – ПП.

Кога и как ще се случат нещата предстои да разберем. Според мен една такава инвестиция ще може да се реализира в най-добрия случай до края на програмния период т.е. 2020 г.

Писмени становища и мнения се приемат в ДП „НКЖИ“, гр. София, бул. „Мария Луиза“ №110 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:45 до 16:45 часа за периода от 01.12.2015г. до 15.12.2015г. За контакти: Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863.

Също така документацията е налична в: кметство с.Оризово, кметство с.Черна гора, общинска администрация Братя Даскалови, общинска администрация Чирпан, кметство с.Свобода, кметство с.Михайлово, общинска администрация Стара Загора. Сроковете, в които всяко една администрация следва да събират мнения и възражения се определят на база кога е пристигнало писмото с инвестиционно предложение при тях.

Това е част от наличната информация, която предоставям на Вашето внимание – ТУК

Ще има ли Чирпан нова ЖП гара?!