Поради големия интерес към темата разразил се през последните дни в социалната мрежа реших да публикувам информация, която да е в полза на всички, които не са запознати толкова добре с темата. Проблемът, който се изтъква през последните години е свързан с включването на град Чирпан в група по Категоризация на административно-териториалните и териториалните единици, която не отговаря на действителността. Добре е да се спомене и фактът, че категоризацията на населените места към момента е свързано с определяне на отделни компоненти от данъчните оценки на имотите, които се явяват данъчна основа за някои местни данъци и такси, съгласно действащия ЗМДТ.

Но да се върнем малко назад във времето. Практиката за класифициране на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) съществува в редица европейски страни и успешно се прилага от много години. Тази практика е приета и от Европейския съюз, и се използва най-вече при осъществяване на политиката за икономическо и социално сближаване.

Цялостна класификация (функционална типизация)  на населените места в България се осъществява за първи път през 1973 г. с Разпореждане № 245 на Министерския съвет (МС). Тя е извършена във връзка с необходимостта от  изграждане на йерархична териториална организация на единната система за комплексно обществено обслужване – елемент на Националната програма за повишаване на материалното и културното благосъстояние на народа. През 1977 г. с формирането на селищните системи  като нов тип общини е извършена функционална типизация и на общините в страната. Тя съществува едновременно с типизацията на населените места и представлява нейно йерархично продължение. Функционалния тип на общините е основна интегрална характеристика. Тя е определена от 13 броя критерии и показатели и дава административна, демографска, стопанска и териториално-устройствена характеристика на всяка община. През периода на нейното прилагане, тази типизация е играла практическа роля в частта й касаеща общините при определяне базисните цени на недвижимите имоти, разпределянето на държавните субсидии, определяне на възнаграждението на служителите в местната администрация.

Да преминем към данните от последните 20 години. За определяне на категориите на гореспоменатите АТ и ТЕ бе разработена методика, одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството през 2004 г. На основание на утвърдените критерии и показатели,  одобрената Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от ЗАТУРБ министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди категоризация на АТ и ТЕ в страната като издаде Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. (Обн. ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г.). Още през 2004 г. виждаме че Община Чирпан е включена в 3 (трета) категория, а самия град Чирпан 2 (втора).

В последствие МРРБ разработва нова Методика за категоризиране АТ и ТЕ в Република България, която бе одобрена със Заповед № РД-02-14-306 от 10.02.2012 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На основание на утвърдените критерии и показатели с Решение на МС № 921 от 2011 г.,  одобрената Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от ЗАТУРБ, министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди актуализирана категоризация на АТ и ТЕ в страната като издаде Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., неофициален раздел). И тук намираме, че Община Чирпан попада във 3 (трета) категория, а града 2 (втора).

През 2014 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие утвърди промени в категоризацията на някои АТ и ТЕ като издаде Заповед № РД-02-14-808 от 25.08.2014 г. (ДВ, бр. 73, 02.09.2014 г., неофициален раздел). Този мониторинг е възложен на фирма „ФРМС КОНСУЛТ“ ЕООД. Именно в доклада на фирмата виждаме за първи път споменаването, че град Чирпан от 2-ра категория е с тенденция да премине в 3-та категория (това се вижда на стр.28 в доклада). На 39 стр. е записано: „В категория 2 има само едно населено място (гр. Чирпан от общо 34), което има силна тенденция към по-ниската 3-та категория. “ Въпреки тези констатации Министерството на регионалното развитие и благоустройство не включват промяната и в издадената заповед от 25.08.2014 г. няма данни за промяна в категоризацията на град Чирпан.

През 2016 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди промени в категоризацията на едно община и 57 населени места, като издаде Заповед № РД-02-14-704 от 13.09.2016 г. (ДВ, бр. 75,27.09.2016 г., неофициален раздел). Този мониторинг е извършен от Национален център за териториално развитие ЕАД възложен от МРРБ. В доклада изготвен от фирмата обаче не се споменава никъде община Чирпан и град Чирпан. След това и МРРБ в заповедта си от 13.09.2016 г. изменя категоризацията на населени места, но община Чирпан и град Чирпан не попадат в тази заповед.

Така стигаме и до самата Методика за категоризиране административно-териториалните и териториалните единици в Република България утвърдена със Заповед № РД-02-14-306 от 10.02.2012 г. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството. В нея е записано, че мониторинг и актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици се провежда на период от две години. Той включва прилагане на модела за категоризиране на АТ и ТЕ при текущи стойности на показателите, анализ на забелязани несъответствие между съществуващи категории и актуално състояние и предложения за промяна при забелязани трайни тенденции към влошаване или подобряване на ситуацията в конкретни общини или населени места. Актуализация на категоризацията на АТ и ТЕ се извършва задължително година и половина след поредното преброяване на населението и жилищния фонд , т.е. веднъж на 10 години. Възможно е да се направи и извънредна актуализация, която се прави в случаите подробно изброени в методиката.

Инициатива за промяна в категорията на дадена единица се прави от местни власти или ведомства – източници на информация за категоризацията пред министъра на регионалното развитие и благоустройството, при резки промени в отделни критерии или показатели за даден период. Решение по искането се взема след становище на Междуведомствената работна група (МРГ).

Какво се има в предвид под местни власти или ведомства – източници на информация за категоризацията?! Това е основен въпрос и какво може да направи Община Чирпан и Общински съвет Чирпан за да инициира актуализация на категоризацията на община Чирпан и град Чирпан в частност. При всички положения без т.нар. „лоби“ в парламента и Министерството на регионалното развитие и благоустройството никой няма да обърне внимание на проблемите на чирпанлии.

Самият аз като жител на общината и общински съветник се ангажирам да работя в насоката към промяна на категоризацията на град Чирпан. Вярвам, че с общи усилия това може да се случи макар и трудно.

Винаги съм подкрепял споделянето на мнения в социалните мрежи по различни проблеми в община Чирпан, но е добре преди да пишем да се запознаем със ситуацията и да обединим усилията си, а не да „хвърляме“ упреци към един или друг. Подробно с материалите може да се запознае всеки като посети страницата на МРРБ. На мен ми отне 3 часа да изчета и стигна до същината на нещата, време което не мисля, че е загубено, а напротив напълно достатъчно за да се вземе позиция по същината на проблема.

„Категоризацията“ – кога, как, защо?!