КАКВО НАЛАГА ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ?

Съгласно чл. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) се създават за територията на цялата страна. КККР съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях.

ЗАЩО ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНИЯ АКТ НА СОБСТВЕНОСТТА СИ?

При създаване на КККР за попълване на данните за собствеността се използват и данните, събрани по служебен път от разписните списъци към кадастралните планове, данните от данъчните декларации и др., но за да бъдат сведени до минимум евентуални грешки при прехвърляне на информацията като например записване на „стари“ актове за собственост, както и за да бъдат записани в КРНИ пълни и актуални данни за собствеността на даден недвижим имот, е необходимо и представяне на документи за собственост от собственика на имота. Именно за постигането на тази цел в чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗКИР е предвидено задължение за собствениците на имотите да представят на служител от съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) или на фирмата, която изработва КККР, акта за собственост, който удостоверява правата върху имота.

ИМА ЛИ ГЛОБИ ЗА НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ?

Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.
Негативната последица за собственик на имот, който не е представил акта си за собственост в процеса на създаване на КККР е, че ако след одобряване на КККР се установи, че имотът липсва или не е нанесен правилно в КККР и тази грешка не е по вина на фирмата, изработила КККР, то за нейното отстраняване собственикът следва да заплати нормативно определената административна такса.

СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИ В ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ И КООПЕРАЦИИ, СЪЩО ЛИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ?

Да, необходимо е собствениците на апартаменти в жилищни блокове и кооперации също да предоставят нотариални актове, тъй като съгласно ЗКИР кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти съдържат данни не само за поземлените имоти и сградите, но и за всички самостоятелни обекти на собственост – апартаменти, магазини, ателиета, офиси и др. Задължението на собствениците да представят документ, удостоверяващ правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, е регламентирано в чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗКИР.

ИМА ЛИ НАЧИН, ДОКУМЕНТИТЕ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЧАКАНЕТО ПО ОГРОМНИТЕ ОПАШКИ?

Да, собственикът може да сканира акта за собственост и да го изпрати на електронната поща на съответната СГКК. Желателно е, когато от нотариалния акт не може да се установи или не е достатъчно ясно в кое населено място, район, квартал, ул., блок и др. се намира имотът, това да бъде посочено с цел еднозначно индивидуализиране на имота.  Документите могат да бъдат предоставяни по електронен път на електронната поща на съответната Служба по геодезия, картография и кадастър. За нуждите на създаващата се в момента кадастрална карта на Чирпан електронния адрес, на който се приемат документи е chirpan@cadastre.bg

ИМА ЛИ САНКЦИЯ АКО ГРАЖДАНИН НЕ РАЗБЕРЕ ЧЕ ПОПАДА В ТЕРИТОРИЯ, ЗА КОЯТО Е ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ККР ИЛИ ПЪК ЖИВЕЕ В ЧУЖБИНА?

Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР.
Негативната последица за собственик на имот, който не е представил акта си за собственост в процеса на създаване на ККР, е че ако след одобряване на ККР се установи, че имотът липсва или не е нанесен правилно в ККР, и тази грешка не е по вина на фирмата, изработила ККР, то за нейното отстраняване собственикът следва да заплати нормативно определената административна такса.

КАКВА ТОЧНО Е ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗРАБОТВНЕ НА КККР СТЪПКА ПО СТЪПКА, КАКТО И СРОКОВЕТЕ?

Условията и редът за създаване, приемане и одобряване на ККР са регламентирани в ЗКИР и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане – Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3), Наредба № 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, както и в техническите задания, които са неразделна част от договорите за възлагане на дейности по кадастъра. ККР има за цел да документира и поддържа, в цифров вид, в актуално състояние данните за границите, размерите, местоположението, начина на трайно ползване и предназначение на имотите, както и да събира и съхранява данни за собствениците и носителите на други вещни права и актовете, от които те черпят правата си. Дейностите по изработване на ККР се извършват от правоспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на ЗКИР и са вписани в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. Изборът на лицата, на които се възлагат дейностите по създаване на ККР става след провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри преминава през следните етапи:
–       производството се открива със заповед на изпълнителния директор на АГКК, в която се определят границите на територията, за която ще се изработва ККР, правоспособното лице на което се възлага изработването й, както и графика за извършване на тази дейност;
–       заповедта се обнародва в „Държавен вестник“, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на СГКК, общината и кметството. След издаване на заповедта, службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с правоспособното лице, на което е възложено изработването на ККР, организират информационна кампания за разгласяване на целите, задачите и значението на кадастъра и на правата и задълженията на лицата;
–       изработените от правоспособното лице ККР се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър. Приетите ККР се обявяват на заинтересуваните лица чрез съобщение в „Държавен вестник“, което се разгласява чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството;
–       в 30-дневен срок от публикуване на обявата за приемане  в „Държавен вестник“, собствениците могат да направят писмени възражения по приетата ККР пред службата по геодезия, картография и кадастър;
–       възраженията се разглеждат, в 30-дневен срок след изтичането на срока за подаването им, от комисия, назначена от изпълнителния директор на АГКК. Комисията се произнася по всяко едно от тях с мотивирано решение, обективирано в протокол;
–       след произнасяне по възраженията, комисията дава срок (не по  – дълъг от 45 дни) на правоспособното лице да отрази основателните възражения в кадастралната карта и кадастралните регистри;
–          изпълнението на задълженията за отразяване на основателните възражения се приема от службата по геодезия, картография и кадастър;
–       приетите ККР, след приемане и отразяване на основателните възражения, се представят на изпълнителния директор на АГКК, който издава заповед за одобряване на ККР;
–       заповедта се съобщава на заинтересуваните лица, като се обявява в „Държавен вестник“, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството;
–       в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“, заповедта за одобряване на ККР може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота;
–       заповедта за одобряване на ККР влиза в сила след изтичането на срока за нейното обжалване за имотите, за които няма подадени жалби.

КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА, ЧЕ НЯМА ДА СЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ НОТАРИАЛНИТЕ АКТОВЕ?

Лицата, изработващи ККР използват информацията, станала им известна в процеса на създаването им, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицирана информация, Закона за защита на личните данни и Закона за кадастъра и имотния регистър. Правоспособното лице, служител на фирмата, която създава ККР се легитимира пред собствениците с документ за самоличност и документ, удостоверяващ правото му да извършва дейности за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Един от документите, които задължително се изискват при сключване на договор за създаване на ККР е удостоверение, че лицето е администратор на лични данни и е вписано в регистъра на Комисията за защита на личните данни. Всички лица, с които АГКК е сключила договори за създаване на ККР са представили такъв документ, че са администратори на лични данни. В ЗКИР има изрична разпоредба, съгласно която лицата, които изработват ККР, имат задължение да осигуряват защита на личните данни, станали им известни във връзка с изпълнение на задълженията им по създаване на ККР. В договорите за създаване на ККР са включени клаузи, съгласно които лицата, изработващи ККР са длъжни:
– да опазват и съхраняват, да не разпространяват на трети лица и да не използват за други цели, както получената изходна информация и представените им данни за собствеността, така и създадените материали и данни в резултат на договора;
– да защитават класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която им е станала известна във връзка с осъществяване на възложената им дейност;
– да осигуряват защита на личните данни, станали им известни във връзка с осъществяване на възложената им дейност.
С цел предотвратяване на злоупотреби и измами с лични данни, АГКК и лицата, създаващи ККР, провеждат разяснителна кампания сред гражданите.

КАК СОБСТВЕНИЦИТЕ ЩЕ НАУЧАТ, ЧЕ ОТ ТЯХ СЕ ОЧАКВА ДА ПРЕДСТАВЯТ КОПИЕ НА НОТАРИАЛЕН АКТ?

След издаване на заповедта за откриване на производство по създаване на ККР службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с правоспособното лице, на което е възложено изработването на ККР, организират информационна кампания за разгласяване на целите, задачите и значението на кадастъра и на правата и задълженията на гражданите. Лицата, които създават ККР са задължени да публикуват телефонни номера и електронни адреси, на които гражданите да получават информация, относно изработваната ККР. Лицата имат задължение да разгласят по подходящ начин, включително с разлепване на съобщения на сградите на територията, на която създават кадастрална карта и кадастрални регистри информация за това как ще се създава ККР, времето и мястото на което могат да предоставят данните за актовете за собственост, кога ще се извършват геодезически измервания в имотите, данните за лицата, които са упълномощени от изпълнителя да  събират данни за собствеността и да извършват геодезически измервания.

КАКЪВ Е АНГАЖИМЕНТЪТ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КККР?

След откриване на производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР и в предвидения в заповедта за откриването му срок, собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право следва да изпълни предвидените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) задължения, а именно:
– да осигури свободен достъп до имота си за извършване на геодезически измервания;
– да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
– да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, което изработва кадастралната карта, при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота.
– да се информира за етапите, на които е КККР и при необходимост да прави възражения, по тях с оглед защита на правото му на собственост.

МОЖЕ ЛИ СЪСЕДА ДА ПРОМЕНИ ГРАНИЦАТА МЕЖДУ МОЯ И НЕГОВИЯ ИМОТ БЕЗ ДА БЪДА УВЕДОМЕН ЗА ТОВА?

Не е възможно. За започналото производство по промяна на границата, засегнатия собственик – съсед на имота се уведомява два пъти. Веднъж – при съставяне на акт за непълноти и грешки, който трябва да бъде подписан от съседите и втори път – за заповедта за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта подлежи на съдебно обжалване в 14 – дневен срок от уведомяването.

КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ (ККР) СА ОДОБРЕНИ И ВЛЕЗЛИ В СИЛА, НО ИМОТЪТ НЕ Е НАНЕСЕН ИЛИ Е НАНЕСЕН НЕПРАВИЛНО.

* При изработване на ККР собственикът (при проведеното анкетиране от фирмата – изпълнител) е представил документите си за собственост или след като е установил грешката в изработените ККР е подал възражение, или е направил и двете.
Налице е дефект в картата, при което вина носи Агенцията по геодезия, картография и кадастър или фирмата – изпълнител. В този случай собственикът има право да подаде заявление до съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, в което да опише в какво се състои грешката и да посочи входящите номера на подадените документи (при анкетирането и/или при възражението), и да поиска грешката да бъде отстранена. Допуснатият дефект в ККР се отстранява служебно, без да се заплаща такса и без да се наема правоспособно лице – геодезист, което да изработи проект за отстраняване на грешката.
* Грешката е констатирана не в периода на изработване на ККР, а едва след влизането й в сила, като собственикът не е знаел или не е предприел действията описани в горната звездичка.
Собственикът трябва да наеме правоспособно лице – геодезист, което да подготви преписка за изменение на кадастралната карта, да заплати необходимите за това държавни такси (различни от сумите, които следва да заплати на правоспособното лице – геодезист) и да подаде заявление за промяна в кадастралната карта в съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

ЗА КАКВО СЛУЖИ СКИЦАТА (СХЕМАТА) НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА?

В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за извършване на разпоредителна сделка с недвижим имот – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, се изисква скица на поземления имот или сградата, или схема на самостоятелния обект в сграда. Скицата (схемата) на недвижимия имот се издават на специална бланка, съдържаща логото на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Скицата (схемата) съдържат данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

КАКВО И КАК СЕ СЛУЧВА С КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЧИРПАН?

С Решение № РД-19-1 от 09.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се открива обществена поръчка като една от обособените позиции е Обособена позиция № 6 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора“. В срока за набиране на оферти са подадени три – от фирмите „Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр.Шумен, „ГЛОБАЛ ГЕО“ ЕООД гр.Стара Загора и „ТРАНСГЕО“ ООД гр.София. След разглеждане на документите в офертите на трите фирми за изпълнител е избрана „Инвестиционно проектиране“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на услугата в размер на 259 200 лв. с ДДС. Договорът между фирмата и Агенцията е сключен на 28.09.2016 г., като срокът за изпълнение на услугата е 9 месеца от подписване на договора (в този срок не се включват обявяванията и сроковете предвидени в Закона, които са задължение на Агенцията).

Със Заповед № РД-16-9 от 04.10.2016 г. на  Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е открита процедура по изготвяне на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр.Чирпан,  община Чирпан, област Стара Загора. Същата заповед е обнародвана в Държавен вестник бр.89 от 11.11.2016 г.

Факт е, че фирма „Инвестиционно проектиране“ ЕООД извърши „вяла“ информационна кампания на територията на град Чирпан. Не бяха ангажирани дори местните медии. Единствено бяха поставени на входните врати на блоковете листовки за стартиране изработването на кадастрална карта, както е бе публикувана информация на интернет страницата на община Чирпан. Наемането на офис, в който да се събират документите за собственост според мен също закъсня. Защо от влизане в сила на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията (това се е случило в деня на обнародване на заповедта в ДВ) до март месец 2017 г. фирмата не извърши предупредителна кампания сред населението на града?! Приемната се намира в гр.Чирпан, ул.П.К.Яворов 1, ет.2 и работи единствено през работните дни от 06.03.2017 до 16.04.2017 г. Разбира се документи могат да се изпращат и сканирано по електронен път, но като се има в предвид, че голяма част от населението е застаряващо този вид събиране на данни е много неудачен.

Каква е ролята на Общинска администрация в лицето на кмета на Общината? 

Съгласно чл.36 на Закона за кадастъра и имотния регистър кметът на общината е длъжен 1. да осигури означаването на границите на общинските имоти в срока, посочен в заповедта по чл. 35, ал. 1; 2. да предостави на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, данни за недвижимите имоти от съответните регистри. Съгласно чл.37 от същия закон – Органите по приходите към общинските администрации при поискване от Агенцията по геодезия, картография и кадастър са длъжни да предоставят на службите по геодезия, картография и кадастър данни за недвижимите имоти и за собствениците им, съдържащи се в съхраняваните от тях регистри.

След одобрението на кадастрална карта, скици от нея ще бъде възможно да се издават единствено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър т.е. от регионалния и отдел намиращ се в град Стара Загора. Това значително ще натовари собствениците на имоти в Чирпан. Закона все пак в чл.55, ал.8 е оставил вариант – Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да сключва споразумения с общини за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги и за издаване на хартиен носител на официални документи по ал. 2, получени в електронен вид чрез отдалечен достъп до информационна система на кадастъра. В този случай изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър оправомощава със заповед служители на общинските служби по земеделие и на общинските администрации, определени от министъра на земеделието и храните, съответно от кмета на общината.

Какво правим когато Кадастралната карта е одобрена и влязла в сила, а ние не сме разбрали, че има допусната грешка в имота ни – масово в одобрените кадастрални карти в други градове се наблюдава този проблем, ето една статия, която може да даде някаква представа какво следва – виж тук.

Остава въпроса на кого е нужно създаването на такава кадастрална карта и с какво тя допринася?! Явно държавата в лицето на Агенцията желае да разполага с имотен регистър, в който да има данни за собствениците с цел по-лесно събиране на глоби, такси и данъци. Според експерти в сферата най-голямото предимство е извършването на електронни справки и услуги. Гарантира се публичност на собствеността, което е важно за инвестиционния процес. Натоварването на гражданите с допълнителни такси за ползване на услугите на Агенцията е факт. Вярно Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече разполага с Кадастрално-административна информационна система, чрез която гражданите вече могат да подават много по-бързо и сигурно заявления за справки свързани с кадастъра, геокартфонда, правоспособността, да отправят възражения срещу приети и не влезли в сила кадастрални карти. Но да не забравяме факта, че голяма част от населението в България е застаряващо, а също така липсва интернет до мого от населените места.

През юни 2016 г. г-жа Лиляна Павлова, бивш министър на Регионалното развитие и благоустройстовото в свое интервю споделя, че до 2 години 90% от територията на страната ще има кадастрална карта. Нещо крайно оптимистично, за мен по-скоро нереално.

Не на последно място още веднъж да отбележа, че дори да не представите документ за собственост на имота си това няма да доведе до глоба. По-важно в случая е когато се представи проекта на кадастралната карта всеки един от нас да се запознае с него и в случай, че има допуснати непълноти и неточности да подаде възражение, за да може те да се отстранят. В този 30-дневен срок, който ще имаме възможност да подаваме възражения по изготвената кадастрална карта всяка промяна в нея ще се извършва служебно и няма да заплащаме за това. След влизане в сила на одобрената кадастрална карта и при установяване на грешки в нея това значи да вадим пари от собствения си джоб.

Надявам се да съм бил полезен с информацията, ще продължим да следим изготвянето и одобряването на кадастралната карта на Чирпан.

Що за „животно“ е кадастралната карта?

5 thoughts on “Що за „животно“ е кадастралната карта?

 • 12.04.2017 at 16:58
  Permalink

  За земеделските земи как стои въпросът ?

 • 12.04.2017 at 19:58
  Permalink

  Кадастралната карта, която се изработва е за землището на град Чирпан (което означава, че включва и земеделските земи). Фирмата ще изиска служебно от Министерството на земеделието и храните данните от Картата на възстановената собственост (КВС). Повече информация е налична в НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри – обн. ДВ.брой: 4, от дата 13.1.2017 г.

 • 14.04.2017 at 8:00
  Permalink

  Лицата предоставящи услугата сканиране и изпращане на документи до имейла на фирмата срещу заплащане Администратори ли са на лични данни?

 • 14.04.2017 at 8:03
  Permalink

  Лицата предоставящи услугата сканиране и изпращане на документи до имейла на фирмата срещу заплащане Администратори ли са на лични данни?

 • 17.04.2017 at 20:14
  Permalink

  Незнам кого визирате. Но има специален ред по който се регистрираш като администратор на лични данни. Едва ли фирмите, които предлагат сканиране и изпращане на документи имат такава регистрация. Ето тук има повече информация – https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=795

Comments are closed.