Днес 12 ноември 2015 г. се проведе второ заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието днес не присъства областния управител или упълномощено от него лице. Председателстващ заседанието отново бе общинския съветник – Вълчо Николов. По точка 1 от дневния ред клетва положиха новите общински съветници от БСП – Данко Георгиев Георгиев, Динко Тотев Тотев и Красимира Петрова Славчева. Те заемат местата на избраната за кмет на общината г-жа Петкова, подалите оставка д-р Неделчо Тотев и Стайко Генов.
По точка 2 от дневния ред: Съгласно действащия Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация следваше да се сформира комисия от 3 (три) общински съветника, която да подготви образец на бюлетина за избор на председател на Общински съвет Чирпан. След направени предложения за състав на комисията на гласуване бе предложен следния състав: Данко Георгиев (БСП), Ганчо Енчев (ДПС) и Илияна Ангелова (МК Коалиция Чирпан). При гласуването: „За“ – 15 гласа (БСП, ДПС, МК Коалиция Чирпан), „против“ – 0 гласа, „въздържал се“ – 1 глас (Росен Василев Иванов); негласували – 5 души (ГЕРБ). За председател на комисията бе предложен Данко Георгиев (БСП) като при гласуването отново се получи същия резултат посочен по-горе. В последствие в рамките на 5 минути се оказа, че нито един от общинските съветници не направи предложение за председател на Общинския съвет, поради което тази точка от дневния ред бе изчерпана.
По точка 3 от дневния ред: Да се създаде комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация бяха направени следните предложения: От Христо Стефанов (ГЕРБ) – комисията да се състои от 3 (трима) общински съветника. Гласували: „за“ – 5 гласа (ГЕРБ); „против“ – 0 гласа; „въздържал се“ – 16 гласа (БСП, ДПС, МК Коалиция Чирпан, Росен Иванов). По направеното от Даниела Драгийска (БСП) предложение за състав на комисията от 5 общински съветника. Гласували: „за“ – 16 гласа (БСП, ДПС, МК Коалиция Чирпан, Росен Иванов); „против“ – 0 гласа, „въздържал се“ – 0 гласа. негласували – 5 души (ГЕРБ). След тези гласувания бе определен и поименния състав на комисията от 5 общински съветници. След направените предложения на гласуване бяха подложени за състав на комисията: Даниела Драгийска и Гено Генов (БСП), Вълчо Николов (МК Коалиция Чирпан), Орхан Кемалов (ДПС) и Росен Иванов – независим. При проведеното гласуване: „за“ – 16 гласа (БСП, ДПС, МК Коалиция Чирпан и Росен Иванов), „против“ – 0 гласа, „въздържал се“ – 0 гласа, негласували – 5 души (ГЕРБ). За председател на комисията бе предложена Даниела Драгийска (БСП). При гласуването: „за“ – 15 гласа (БСП без Драгийска; ДПС, МК Коалиция Чирпан и Росен Иванов), „против“ – 0 гласа, „въздържал се“ – 0 гласа, негласували – 5 души (ГЕРБ). Дневния ред бе изчерпан и заседанието приключи, като не бе определена нова дата за следващо заседание.

Второ заседание на Общински съвет Чирпан