На 28.06.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието отсъства Ангел Димитров.

Истинска канонада в социалните мрежи се разрази за предложението на г-жа Кичка Петкова да бъде отменено Решение № 191 / 22.12.2016 г. на Общински съвет Чирпан. С посоченото решение бе създаден общински културен институт къща музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан – самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет, който следва да се отдели от структурата на Исторически музей (ИМ) – Чирпан, в което съществуваше и още съществува под името „Музейна експозиция-къща П.К.Яворов”, т.е. Домът на Яворов не е обособен като музей, а е отделно звено към ИМ-Чирпан. Уви, година и половина след взетото решение това не се случи. Все пак явно разума надделя и Петкова оттегли точката от дневния ред.

След отпадането на предвидената т.5 от проекта на дневен ред, бяха включени две нови точки – т.5 Отпускане на финансова помощ и т.12 Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „Комплексен търговски център – Чирпан“ ООД за 2017 г.

1. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год. с имот за отдаване под наем в гр. Чирпан.

Кмета на общината предлага да се включи в Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год. Става въпрос за общински помещения в гр. Чирпан, бул. „Г. Димитров” №43 /до клуба на хората с увреждания и партийния клуб на ПП „Атака”/ – две стаи от 19,50 кв.м. и 16,20 кв.м., санитарен възел от 3,40 кв.м. и коридор 4,20 кв.м. Същите до месец май 2017 г. бяха заети от ПП „Лидер“. В последствие след като партията не влезна в Народното събрание същите бяха освободени и договора с тях прекратен. През месец февруари 2018 г. помещенията са поискани официално от ПП „ВМРО“, като писмен отговор от г-жа Кичка Петкова няма (редно е като администрация да бъде направен отговор дори той да бъде отказ за предоставяне на помещенията). В един слънчев ден се появява „даден“ човек, който проявява интерес и помещенията се предлагат да се отдават под наем на търг. Въпроси: 1. Защо от май 2017 г. до юни 2018 г. помещенията не са включени в Програмата за управление на имоти общинска собственост? 2. Кой и по-какъв начин ползва помещението клуб на „СДС“? Защо там не се прекратява договора и кога това помещение ще бъде отдадено под наем на търг? 3. Как гражданите и бизнеса ще получат информация кои имоти/терени общинска собственост за свободни? 4. Работи ли кмета за нечии интереси и за кои? Позицията ми по точката е принципна. Заставам зад бизнеса и ще подкрепям предложения свързани с инвестиции и подпомагани на инвеститорите. НО нека това да става прозрачно, при условия ясни и точни. Защото по този начин в обществото се долавя вкуса, че се „урежда нашия човек“… Видео от дебатите по точката – ТУК.  При гласуването със „за“ – 11 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 9. Предложението се приема.

2. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.

Община Чирпан е собственик на поземлен имот с идентификатор 68463.1.558, Нива с площ 304 кв.м, девета категория, находящ се в местност „Мараши” землище с.Средно Градище. Упълномощава Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба на имота чрез публичен търг. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

3. Обявяване на конкурс за възлагане на управление на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – ЧИРПАН” ЕООД, гр.Чирпан.

Предложени бяха два варианта – единият предвиждаше обявяването на конкурс за възлагане управлението на дружеството, а другия да бъде удължен договора с настоящия управител – Валентин Ангелов с още 3 години. Гено Генов от БСП предложи да бъде удължен договора с още 3 години. Христо Стефанов от ГЕРБ пък предложи да има конкурс. За провеждането на конкурс гласуваха: „За“ – 12; с „против“ – 3; с „въздържал се“ – 4. Определена бе и комисия от трима общински съветници, която да разгледа постъпилите документи от кандидатите и извърши допускането до конкурса. Комисията е в състав: Катя Рабаджиева, Илияна Ангелова и Рафаил Вели.

4. Избор на представител на Община Чирпан в общото събрание на съдружниците на търговските дружества с общинско участие.

„ Комплексен търговски център – Чирпан” ООД, “Обелос – Чирпан” ООД и „ Фармавита ” ООД, гр.Чирпан са трите търговски дружества, в които Община Чирпан има участие, като и в трите тя е миноритарен собственик. През настоящия мандат Общински съвет – Чирпан не е взел решение за определяне представител на Община Чирпан в Общото събрание на съдружниците на горепосочените дружества. Предложено бе г-жа Кичка Петкова да бъде представител на Общината в Общото събрание на цитираните дружества. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Отпускане на финансова помощ

Предложено бе да се отпусне финансова помощ на болно дете, което се нуждае от операция. Сумата е в размер на 1000 лв. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. Ежегодно актуализиране списъка на средищните детски градини и училища в Община Чирпан.

За новата учебна година 2018 / 2019 г. следните училища и детски градини в Община Чирпан отговарят на изискванията за средищно училище и средищна детска градина – ОУ „Васил Левски“ гр.Чирпан, СУ „П.К.Яворов“ гр.Чирпан и ДГ „Снежанка“ с.Зетьово. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

7. Одобряване на Проект за подробен устройствен план – План схема за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Кабел НН и ТКМ (тръбно-канална мрежа) от съществуващо ГРТ (главно разпределително табло) до сграда „Механизация на винарна „Мидалидаре – село Могилово” в УПИ (урегулиран поземлен имот) I-423, кв. 51 Б с. Могилово, Община Чирпан, Област Стара Загора. 

Одобрява се Проект за подробен устройствен план – План-схема за елемент на техническа инфраструктура, електроснабдяване към ПУП-ПЗ на с. Могилово, Община Чирпан, с цел реализиране на инвестиционно намерение – изграждане на „Кабел НН и ТКМ от съществуващо ГРТ в УПИ № VI до обслужваща сграда на винарна Мидалидаре в УПИ № I423” , кв.51Б, с. Могилово, Община Чирпан, Област Стара Загора. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

8. Взимане на решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.

Постъпила е молба с вх. № 178 / 01.06.2018 г. от Николай Стефанов Колев, с постоянен адрес : град Чирпан, ул. „Победа” № 79, за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на малолетното му дете Наза Николаева Колева. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

9. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода април – юни 2018 г.

Разходите за командировки за периода април – юни 2018 г. на Председателя на Общински съвет – Чирпан в размер на 168,54 лв. Уточнено бе, че те са изразходени за участие в комисия на сдружението на председателите на Общински съвети и на РАО „Тракия“. Отвод от гласуването си направи г-жа Драгийска. При гласуването със „за“ – 18 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

10. Ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г.

Количествата дървесина, одобрени в коригирания годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан (одобрен с Решение №409/31.05.2018 г. на Общински съвет – Чирпан) , в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г., в размер 2815 куб.м., да бъдат реализирани по начин „продажба на стояща дървесина на корен”, чрез търг с тайно наддаване. Начални тръжни цени за продажба на дървесина на корен: – Иглолистна повредена дървесина: едра – 50 лв/м3 ; средна – 30 лв/м3 ; дребна – 30 лв/м3 ; дърва – 30 лв/м3 ; – Иглолистна неповредена дървесина: едра – 55 лв/м3 ; средна – 38 лв/м3 ; дребна – 38 лв/м3 ; дърва – 38 лв/м3 . При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

11. Издаване на разрешително от Кмета на Община Чирпан за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т.3 от Закона за водите.

В предложението отново бе посочен стария номер по КВС, а не този приет с кадастралната карта. Това наложи точката да се гледа последна в дневния ред, за да може да се изясни това. Предложението касае Кмета на Oбщината да издаде разрешително за ползване на воден обект-публична общинска собственост по реда на Закона за водите, отдаден на концесия, съгласно договор № 195/ 21.12.2012г. на ЕТ„СП-Стайко Георгиев-Марияна Георгиева”с Булстат 202277076 с управител Марияна Георгиева, а именно язовир в с.Гита. В последствие се уточни, че новия кадастрален номер е 14920.70.117. При гласуването със „за“ – 17 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

12. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „Комплексен търговски център – Чирпан“ ООД за 2017 г.

Това предложение се внася за втори път, като само преди месец гласуването бе 7 „за“, 7 „против“ и 7 „въздържал се. Мотивът да се внесе за втори път бе, че дружеството не можело да подаде пред Агенцията по вписвания годишния финансов отчет, тъй като Общински съвет Чирпан не е взел решение. Дали това е така или поредния цирк на някого от фирмата остава загадка поне за мен. Все пак предложението влезе в дневния ред (без предложено от Христо Стефанов то да не влиза, но не събра нужния брой гласове). При гласуването със „за“ – 7 гласували, с „против“ – 13, с „въздържал се“ – 0. Предложението не се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.06.2018 г.