На 31.07.2018 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан.

1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година.

В приходната част увеличение с 2 250 лева във връзка с постъпило искане от ПГСС за възстановяване на постъпилите по бюджетната сметка на общината, наеми за второто тримесечие на 2018 г., по силата на сключен договор за наем между общината и „ГИВ ГАЗ” ООД. След проведена обществена поръчка се установи, че има излишък в заложените средства по капиталовата програма. Като прибавим и отпадналия проект по „Красива България“ и по-скоро предвидения строителен надзор за осъществяването на строително-монтажните работи се установи един излишък, който по предложение на Кичка Петкова да отиде за асфалтиране на ул. Братя Павлови в града и за изкърпване на други дупки по уличната мрежа и за чакълиране на улици. Николай Петков направи предложение средствата предвидени за ремонт на ул. Братя Павлови да бъдат пренасочени за ремонт на ул. Лозарска, която е в индустриалната зона. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 8, „против” – няма, „въздържали се” – 13, с което предложението на Николай Петков не бе прието. При гласуването на актуализацията в първоначалния и вариант От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

2. Приемане на пазарна оценка за продажба на поземлен имот – общинска собственост, в землището на Ср. Градище

Във връзка със заявен интерес за закупуване на нива с площ 304 кв. м, девета категория, находяща се в местност „Мараши”, землище на Средно Градище, е изготвена от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 320,00 лв. без ДДС. Така началната тръжна цена на имота е 320 лв. без ДДС. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Чирпан

Предложението предвижда в урегулиран поземлен имот на територията на общината да може да се отглежда не повече от 10 броя пчелни семейства. Предвидени са и глоби за нарушителите. Предлагам на Вашето внимание извадка от протокола от проведеното заседание на Общински съвет.

„К. Петкова: Това, което ме накара да внеса това предложение за решение, въпреки че виждам, че има много негативно отношение и мнения по него, са жалбите на хората, които изказваха негодуванието си по отношение на това, че в близост до техните огради и дворове са разположени едно голямо количество кошери, в които съседите им отглеждат пчелни семейства. Има хора, които са алергични към ухапвания от такива насекоми, поради тази причина предложих, не да се забрани изцяло на пчеларите да отглеждат пчелни семейства или да се направят някакви кардинални промени, а да бъде ограничено количеството за отглеждане на пчелни семейства в урбанизирана територия, както сме ограничили всички други видове животни, които се отглеждат на такава територия. Знам, че законът не е предвидил това. Също така знам, че има и други общини, които също са имали такива проблеми и които са предлагали такъв вариант, но той не е бил одобрен от Областна администрация и самото решение е върнато като незаконосъобразно. Но трябва по някакъв начин да се вземе предвид и жалбите на хората, които са алергични, защото всички граждани имат еднакви права. От една страна са тези, които отглеждат пчелни семейства, от друга страна, са тези, които са потърпевши понякога от пчелите. Чух мнения от сорта алергичните хора да си купят лекарство и да го носят винаги със себе си, тогава същото се отнася и за кучетата, примерно, когато ни ухапе куче, трябва да си бием сами лекарство ли? Как, за да избегне това ние сме ограничили броя на кучетата, а също така безстопанствените такива ги прибираме от улиците? Зная, че това предложение за решение няма да бъде одобрено, но в крайна сметка ние сме длъжни да реагираме на жалбите и сигналите на хората. Това е водещото ми като мотив, когато реших да внеса това предложение за решение. Заявявам, че по никакъв начин не съм искала да спра или да засегна някого от хората, които отглеждат пчелни семейства.“

„Росен Иванов: Първо, ще започна оттам, че не стана ясно колко са жалбите и сигналите на хората. На комисии бе зададен този въпрос, на който не получихме отговор. Второ, 14-дневният срок за обсъждане на предложението за решение, според мен, не е мотивиран достатъчно ясно и точно. Набързо приемането на едни такива разпоредби в наредби  води последствия след себе си, да не говорим и за други неща. Трето, колко са засегнатите пчелари от тази промяна и колко от тях ще трябва да изнесат тези пчелни семейства, които са над 10 броя от местата, в които ги отглеждат? Въпросът ми е къде ще бъдат настанени? Това не е анализирано в проекта, което, според мен, също е порок. Да не забравяме, че законодателят е предвидил цял закон за пчеларството. Там е описано много точно и ясно тези неща, които в момента обсъждаме. В закона няма такова ограничение, което в момента се предлага от Общината. Ние не сме по-велики от законодателя. Ако приемем тази нова разпоредба в наредбата, тя ще доведе след себе си дела на 100%. В много общини тази разпоредба бе приета, след което със съдебни решения е отменена. Четвърто, в чл. 48 от Закона за пчеларството се казва кои са контролните органи, които могат да осъществяват контрол по спазване на наредбите и закона. Ние няма как като органи на Общината да налагаме глоби и санкции. Те автоматично ще отпаднат в съда. Пето, много съм доволен, че има граждани, виждам пред мен подписка от 50 жители от Община Чирпан, които са взели някаква позиция, която е доста добре мотивирана. Въпросът ми е търсен ли е вариант за срещи и разговори между засегнатите страни, т.е. съседи с пчелари? Според мен, винаги може да се намери някакво компромисно решение, с помощта на Общинския съвет и Общината, ако бъдат обсъдени тези неща. Предполагам, че не са чак толкова много жалбите и сигналите. Това коя пчела или оса те е ужилила няма как да бъде доказано. Никой не може да каже прага на същественост дали е 5, 10 кошера и т.н.“

От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 1, „против” – 2, „въздържали се” – 17. Даниела Драгийска си направи отвод от гласуването. Предложението НЕ се приема. Видео от заседанието – ТУК.

4. Отмяна на Наредбата за притежание и отглеждане на кучета на територията на община Чирпан и приемане на нова Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината

Общински съвет Чирпан е приел Наредба за притежание и отглеждане на кучета на територията на община Чирпан със свое решение № 107/31.07.2008 г. След влизането си в сила наредбата е изменяна само веднъж през 2010 г. Същевременно в Закона за ветеринарномедицинската дейност и в Закона за защита на животните, след влизането им в сила, са приети редица изменения, които пряко влияят върху текстовете от местната наредба. От това следва, че Наредбата за притежание и отглеждане на кучета на територията на община Чирпан вече не е актуална спрямо съвременното законодателство и следва да се отмени и да се приеме нова, отговаряща на Закона за ветеринарномедицинската дейност и на Закона за защита на животните. По време на 14-дневния срок за обществено обсъждане направих няколко предложения, които бяха приети от колегите съветници. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – 1. Предложението се приема.

5. Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Извършена е проверка от страна на Окръжна прокуратура Стара Загора във връзка с осъществяване на надзор за законност на отделни текстове от правилника В тази връзка има протест от Окръжна прокуратура против отделни членове от правилника. Предлаганите промени са следните: в глава VII „Комисии на Общинския съвет”, чл. 43, ал. 1, т. 4 се изменя и придобива следната редакция: „Правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ.”; в глава IX „Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет”, чл. 97, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „Оспореното решение се разглежда от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.” От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 18, „против” – 1, „въздържали се” – 2. Предложението се приема.

6. Откриване на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Окръжен съд Стара Загора за мандат 2019-2023 г.

Комисията, която ще проверява документите и ще изслушва кандидатите, да се състои от Председател – Красимира Славчева и членове 1. Росен Иванов, 2. Илияна Ангелова, 3. Христо Стефанов и 4. Рафаил Вели.

Общинският съвет – Чирпан трябва да представи 5 броя съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2019 г. – 2023 г. Има промени в Закона за съдебната власт относно изискванията за съдебните заседатели. Последните трябва да бъдат на възраст между 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в общината, завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не страдат от психични заболявания, да не са съдебни заседатели в друг съд, да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани, т.е. никой общински съветник от област Стара Загора няма право да се кандидатира, да не участват в ръководството на политически партии, коалиции и организации с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи в системата за националната сигурност, които се намират в съдебния район, за който са избрани, най-малко 10%, т.е. от тези 5 човека 1 от тях, трябва да бъде с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности – както знаете тук става дума за делата, в които има непълнолетни за защита на техните интереси. Определя се срок за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Стара Загора чрез председателят на Общински съвет – Чирпан – 40 дни, считано от 06.08.2018 г. до 14.09.2018 г. Пълна информация за документите ще бъде публикувана на интернет страницата на общината. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

7. Разрешение за изработване на проект за ПУП (Подробен устройствен план) – ПП (Парцеларен план) извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км. 4+943 до водоем V=6500 куб. м. на Чирпан” с обща дължина 3 260 м.

Разрешение за разработване на проект ПУП, който ни е поискан от В и К дружеството и става дума за външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица”. В писмото на В и К подробно е описано какви са проблемите до момента и как, чрез реализиране на тази инвестиция, всъщност те ще бъдат отстранени, така че да може водоподаването да не бъде прекъсвано, когато се случват аварии. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

8. Разрешение за изработване на проект за ПУП (Подробен устройствен план) – ПП )Парцеларен план) извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на Чирпан – Главен колектор IIIа в участъка от РШ100 до РШ105“ с обща дължина 273 м.

Тук става дума за реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – главен колектор IIIa в участъка от РШ100 до РШ105, с обща дължина 273 м. Постъпило е писмо на заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в което се иска разрешение за изработване на ПУП. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

9. Разрешение за изработване на проект за ПУП (Подробен устройствен план) – ПП (Парцеларен план) извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на Чирпан – отливен канал на Преливник 1“ с обща дължина 251 м.

Тук става дума за реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – отливен канал на Преливник 1, с дължина 251 м. Отново е постъпило писмо на заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с което е описано защо е необходимо изработването на ПУП. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

10. Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 87254.54.9, КККР с. Яздач, община Чирпан, на основание чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ.

Искането е от мобилен оператор. С решението се одобрява техническо задание за изготвяне на Проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 87254.54.9, КККР с. Яздач, община Чирпан и се разрешава на„Теленор България” ЕАД в качеството му на собственик да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 87254.54.9, КККР с. Яздач, община Чирпан, предвиждащ свободно основно застрояване при спазване на необходимите показатели за устройствена зона – Техническа инфраструктураОт общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

11. Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2018-2019 г.

Маломерните паралелки и групи: НУ „Св. Кл. Охридски”, ІІІ кл.; ОУ „В. Левски” Чирпан, І „б“ кл. и ІІ „а“ кл.; ОУ „В. Левски” Гита, ПГ 5 и 6 г., V кл.; ОУ „Отец Паисий” Зетьово, І кл., ІІ кл. и VІІ кл.; ОУ „Кирил и Методий” Свобода, ІІ кл.; СУ„П. К. Яворов”, Х „а“ кл.; ПГСС, ХІІ клас (специалност „Растителна защита”). Слети паралелки: ОУ „Отец Паисий” Зетьово, ІІІ-ІV кл., V-VІ кл.; ОУ „В. Левски” Гита, І-ІІ кл., ІІІ-ІVкл. и V-VІ кл. За нормалното функциониране на гореспоменатите паралелки ще са необходими общо 21 017 лв. От изказването на г-жа Кичка Петкова стана ясно, че всяка година се гласува маломерни и слети паралелки, като средствата, които са заложени за дофинансиране, общината не ги дава на училищата. Те се справят сами с бюджетите, с които разполагат. От общо 21 общински съветници, присъстват 19, от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Красимира Славчева си направи отвод от гласуването. Предложението се приема.

12. Финансова помощ на Йорданка Христова Тодорова в размер на 510 лв. 

Предоставяне на 510 лв. финансова помощ. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – 1.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.07.2018 г.