На 25.01.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Към предложения първоначално проект на дневен ред бяха внесени 2 точки допълнително – т.16. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан и т.17. Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ № 208005, землище с. Спасово, община Чирпан (задание). На заседанието присъстват 20 общински съветника, отсъства по уважителни причини г-н Васил Донев. Предложения проект на дневен ред заедно с т.16 и т.17 бе подкрепен единодушно от всички 20 общински съветника.

1. Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.

Изказване направи г-н Христо Стефанов, който изтъкна причините поради които групата на ГЕРБ ще гласува против приемането на програмата. При гласуването: със „за“ – 11 гласували (БСП + ДПС), с „против“ – 7, с „въздържал се“ – 2. Предложението се приема.

2. Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.01.2018г.

Всяка година преди приемане на бюджета се гласуват и средните брутни работни заплати за всяка една дейност. Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от Общински съвет размер за изплащане на основните, допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и други закони и нормативни разходи. Промяната тази година е за дейност „Спортни бази за спорт за всички”,  където вместо 1 /една/ бройка досега, са разчетени средства за две щатни бройки. Допълнителната численост  от 1 щ.бр. е във връзка с обслужване на общинската фитнес зала и спортната площадка. Към настоящия момент залата и площадката се обслужват  от лице по граждански договор. Тук бе направено предложение на г-н Димитър Славов, което предвижда увеличаване на заплатите в дейност „Общинска администрация“ със 40 000 лв. за 2018 г., като средставата ще дойдат от намаление на перото „външни услуги“ в същата дейност. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

3. Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници , считано от 01.01.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет, по предложение на Кмета на Общината. По време на обсъждането на бюджет 2018 от общата комисия от съветници бе разгледано и предложение от Димитър Славов – председател на синдикалната организация на работещите в общинска администрация, който освен предложението от г-жа Петкова увеличение на възнагражденията поиска допълнително сумата от 40 000 лв. за заплати. Същото бе прието от общинските съветници. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Подпомагане разходите за погребения

Съгласно чл. 29 от Наредбата за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината, условията и цените за служебните погребения се определят с решение на Общинския съвет и услугите по извършването на служебните погребения се заплащат от Община Чирпан. През миналата година Общински съвет Чирпан гласува сумата от 284 лв. за социално погребение. Тази година управителя на „Обредни дейности – Чирпан“ ЕООД е заявил необходимост от 294 лв. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Предложение за решение относно: Дарение на гориво за нуждите на РУ – Чирпан на ОДМВР – Стара Загора за 2018 г.

Предложението идва по инициатива на г-жа Петкова – кмет на общината, с което се предвижда 1200 литра гориво да бъде дарено на РУ – Чирпан на ОДМВР – Стара Загора. Дареното гориво ще бъде използвано за обезпечаване работата на полицейските служители при изпълнение на служебните им задължения, за опазване обществения ред на територията на община Чирпан, както и за осигуряване сигурността на гражданите. По време на комисии стана ясно, че за 2017 г. такова гориво не е дарено въпреки решението на Общински съвет от януари 2017 г. Причината е неуредици в Министерството на вътрешните работи и липсата на договор за дарение. При гласуването: със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1 (Христо Стефанов). Предложението се приема.

6. Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2018 година

Изложение в началото бе направено от г-жа Петкова – кмет на общината. Изказвания направиха г-н Иван Станчев, г-н Николай Петков, които критикува управлението на общината и така предложения проект на бюджет. Моето предложение относно спортния календар може да видите във видео – ТУК, а след нападки от страна на г-жа Петкова взех думата да изложа мотивите поради, които не съм съгласен с предложения бюджет на общината – Видео. Отвод от гласуването си направи Вълчо Николов, чиито работодател „Пройков“ получава 90 000 лв. всяка година като субсидия за обществения транспорт. При гласуването: със „за“ – 11 гласували (БСП + ДПС), с „против“ – 7 (ГЕРБ, Николай Петков и аз), с „въздържал се“ – 1 (Илияна Ангелова). Предложението се приема.

7. Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади

Общински съвет-Чирпан ежегодно предоставя общинските мери и пасища за ползване от земеделските стопани занимаващи се с отглеждане на животни и им дава възможност да получат средства по схемата за единно плащане на площ /СЕПП/. При гласуването: със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1 (Христо Стефанов). Предложението се приема.

8. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан

Във връзка със заявен интерес за закупуване, незастроен УПИ VI в кв.203 по плана на гр. Чирпан, ул. „Д. Благоев”. Поземлен имот с площ от 530 кв.м., оформен в УПИ VI в кв. 203 по плана на града е оценен от лицензиран оценител на стойност 15 600 лв. без ДДС. Ще бъде проведен търг с явно наддаване за продажбата на имота. Тук на предишното заседание на ОбС Чирпан проведено на 21.12.2017 г. алармирах, че включването на имота в програмата за 2017 г. не решава нещата тъй като няма технологично време процедурата за продажба да се развие до края на 2017 г. В Програмата за 2018 г. този имот отсъства, което може да доведе до проблем с приемането на пазарна оценка за продажба на недвижимия имот. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

9. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан

Тази точка предизвика истински дебати по време на заседанието. Изказвания направиха г-н Иван Станчев, г-н Николай Петков. Според мен приемането на изменението в наредбата отново е незаконосъобразно и изложих мотивите подробно (видео – ТУК). При гласуването: със „за“ – 11 гласували (БСП + ДПС), с „против“ – 9 (ГЕРБ, Коалиция Чирпан и аз), с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

10. Приемане на общинска програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, получаващи месечни социални помощи на територията на община Чирпан, съгласно Закона за социално подпомагане и правилник за приложението му

Приемане на общинска програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, получаващи месечни социални помощи на територията на община Чирпан, съгласно Закона за социално подпомагане и правилник за приложението му. Дирекция «Социално подпомагане» гр. Чирпан определя безработните лица, които ще получават месечни социални помощи. Разработеният проект на Общинска програма определя конкретните общополезни дейности, обектите и графика на тяхното реализиране. Общинската програма предоставя възможност на посочените  от Дирекция «Социално подпомагане» гр. Чирпан лица, ежемесечно да отработят 14 дни по 4 часа дневно общополезен труд по предвидените дейности. По мое предложение в т.6 и т.9 от програмата беше включен обект „Градски стадион Чирпан“. Считам, че състоянието на градския стадион е тревожно. Липсва поддръжка по кастрене и премахване на храсти, тесане на тротоари и други елементарни дейности. Работниците назначени по поддръжка на градския стадион са само 2-ма и са крайно недостатъчни за справяне с този голям обект. Видео от разискванията и гласуването – ТУК. Групата на ДПС си прави отвод от гласуването. При гласуването: със „за“ – 17 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

11. Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан

Програмата е внесена за провеждане на процедура по преценка извършването на екологична оценка в РИОСВ – Стара Загора. По проведената процедура РИОСВ – Стара Загора излезе със съответното решение № СЗ – 10- ЕО/2017г., на изготвената програма да не се извършва екологична оценка. Разработена е на основание изискванията на чл.52 от ЗУО. При гласуването: със „за“ – 14 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 6. Предложението се приема.

12. Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Чирпан

Основната цел на програмата е намиране на нови подходи, създаване на стабилна система за управление на околната среда и подобряване на екологичните условия в община Чирпан. Програмата е над 100 стр., включва цели, приоритети и конкретни орговорни длъжностни лица. При гласуването: със „за“ – 17 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 3. Предложението се приема.

13. Взимане на решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия

Постъпило е заявление с вх. № 445/21.12.2017 г. от Николай Стефанов Колев, с постоянен адрес : град Чирпан, ул. „Победа” № 79, за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на малолетното му дете Наза Николаева Колева. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

14. Финансова помощ на Ангел Вълчев Троев в размер на 510 / петстотин и десет / лева.

Предложението е от г-жа Драгийска, тъй като г-н Троев е единствения столетник към настоящия момент в община Чирпан и съгласно наредбата има възможност да му бъде предоставена финансова помощ. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

15. Финансово подпомагане на лица, навършили 95 – годишна възраст, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чирпан

Предложението е от г-жа Драгийска и предвижда да се подпомогнат със символична сума лицата, навършили 95 – годишна възраст, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чирпан. Целта на подпомагането е да се уважат навършилите тази достолепна възраст наши съграждани, голяма част от която получават ниски пенсии и трудно се справят с ежедневните си разходи. По време на заседанието д-р Николай Стоянов отправи предложение от името на групата на ГЕРБ сумата да не бъде 50 лв. както е предложена от г-жа Драгийска, а да бъде в размер на 100 лв., което бе подкрепено (17 – за, 0 – против и 3 -въздържал се – Данко Георгиев, Гено Генов и Господин Ангелов). При гласуването на цялото предложение: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

16. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан

Постъпило е искане от Държавно горско стопанство Чирпан. Въпреки, че искането е постъпило извън срока за внасяне на предложения, същото бе разгледано по време на комисии на общински съвет и бе внесено на заседание на Общински съвет Чирпан. По предварителна оценка в случай на изпълнение на годишния план в Общината се очаква да влезнат минимум 60 000 лв. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

17. Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ № 208005, землище с. Спасово, община Чирпан

Със заявление с вх. № 63-00-312/23.01.2018 г. от собственика на имот ПИ № 208005, землище с. Спасово, община Чирпан Димо Илиев Димо е направено искане да се разреши изработване ПУП – План за застрояване за ПИ № 208005, землище с. Спасово, община Чирпан, с цел реализиране на инвестиционно намерение – изграждане на „Стопанска сграда – навес” в същия имот. При гласуването: със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 25.01.2018 г.