dnevenred26112015Днес 26 ноември 2015 г. (четвъртък) от 14,00 ч. се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Съгласно проекта на дневен ред в него бяха включени 8 точки.

Заседанието бе открито в 14.00ч от най-възрастния общински съветник – Вълчо Николов. От залата отсъстваха общинските съветници от ДПС, т.е. в залата имаше 17 общински съветника и имаше нужния кворум за провеждане на сесията.

По т.1 от дневния ред председателстващия г-н Николов обяви, че на първото заседание бе избрана комисия за избор на председател на общински съветник и даде думата на общинските съветници да направят предложения за председател на Общински съвет Чирпан. След около 1 минута мълчание и липса на такова предложение заседанието на общинския съвет може да продължи единствено с избора на общински съветник, който да бъде представляващ, тъй като правомощията на Вълчо Николов се свеждат само до точката за избор на председател на ОбС Чирпан. Бе дадена думата за предложения за водещ заседанието. От БСП се изказа Гено Генов, който предложи Даниела Драгийска да бъде председателстващ сесията. При подложеното гласуване: „За“ – 8 гласа (БСП – 7 гласа и аз), „Против“ – О гласа; „Въздържал се – 9 гласа (ГЕРБ, Коалиция Чирпан), с което предложението не бе прието и заседанието бе закрито, поради липсата на председателстващ. За следващото заседание не е определена дата.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.11.2015 г.