На 11.11.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан. Преди започване на извънредното заседание от 13,00 ч. в същата зала се проведе обща комисия включваща всички общински съветници.

На заседанието не присъства г-жа Петкова – кмет на община Чирпан, която бе в отпуск. Вносител на предложението за решение бе заместващия я г-н Стайко Генов, който направи кратко изложение. Всички 21 общински съветника присъстваха на извънредната сесия.

Както споменах и по-рано причината за извънредното заседание на Общинския съвет е пристигнало в общинска администрация писмо от Министерство на здравеопазването, което поставя срок до 15 ноември за взимане на решение от Общинския съвет за предоставяне на терен/сграда за нуждите на нов Спешен медицински център в град Чирпан. Според европейското законодателството спешните медицински центрове трябва да отговарят на редица изисквания, едно от които е разгърнатата площ, която използват да е с определена квадратура. В момента спешния център в Чирпан не отговаря на тези изисквания и държавата в лицето на Министерство на здравеопазването иска от общините съдействие с предоставяне на сграден фонд или незастроен терен, където да се изгради нов спешен медицински център. Възможностите, които предлага министерството са или да имотът да бъде дарен или да се учреди право на управление за период не по-кратък от 10 години, съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“.

След направен оглед от експерти на министерството за най-подходящ терен са се спрели на този на бившето ОУ „Асен II“ в град Чирпан. Сградата е изоставена от дълги години, липсва възможност общината да поддържа сградния фонд, неколкократно са правени опити да се закупи от инвеститори, но явно високата цена ги спира на финала.

При гласуването на предложението единодушно всички 21 общински съветници подкрепиха идеята.

Извънредно заседание на ОбС Чирпан – 11.11.2016 г.