На 31.07.2018 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година + Приложение 1
2. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на поземлен имот – общинска собственост в землището на с. Ср. Градище.
3. Предложение за решение относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан. + Проект на Наредба
4. Предложение за решение относно: Отмяна на Наредбата за притежание и отглеждане на кучета на територията на Община Чирпан и приемане на нова Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чирпан. + Проект на Наредба
5. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
6. Предложение за решение относно: Откриване на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2019 – 2023 г.
7. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем V=6500m³ на гр. Чирпан” с обща дължина 3260 м.
8. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – Главен колектор IIIа в участъка от РШ100 до РШ105’ “ с обща дължина 273 м.
9. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – отливен канал на Преливник 1“ с обща дължина 251 м.
10. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 87254.54.9, КККР с. Яздач, община Чирпан, на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ.
11. Предложение за решение относно: Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2018/2019 г.
12. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Йорданка Тодорова в размер на … / … /.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 27.07.2018 г. от 13,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 27.07.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 27.07.2018 г. от 15,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 27.07.2018 г. от 15,30 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 31.07.2018 г.