На 31.01.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Сформиране на Временна комисия за изготвяне на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Чирпан и извършване на проучване за наименованията на улиците в населените места в общината.
2. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. + Програма
3. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.01.2019г.
4. Предложение за решение относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници, считано от 01.01.2019г.
5. Предложение за решение относно: Подпомагане разходите за погребения.
6. Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019 година. + Всички приложения към бюджета
7. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за публична общинска собственост.
9. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади.
10. Предложение за решение относно: Отпускане на безлихвен заем на СНЦ „Местна инициативна група – Чирпан”.
11. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Туристическа пътека с. Стоян Заимово – язовир Могилово – с. Могилово”, преминаваща през поземлени имоти с идентификатори: 69496.19.766, 69496.19.259, 69496.19.714, 69496.3.1714, 69496.2.1714, 69496.2.1692, 69496.2.537, 69496.2.1571, 69496.2.1180, 69496.2.1838 (землище село Стоян Заимово) и поземлени имоти с идентификатори: 48831.6.1998, 48831.6.2027, 48831.6.1109, 48831.6.2111, 48831.52.111, 48831.6.2211, 48831.6.1082, 48831.7.1111 (землище село Могилово) по Кадастралната карта на с. Стоян Заимово и с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
12. Предложение за решение относно: Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – План застрояване за поземлен имот с идентификатор 87254.91.25 по Кадастралната карта на с. Яздач, община Чирпан, област Стара Загора, като за поземлен имот с идентификатор 87254.91.25 се отреди „Смесена устройствена зона” – за обществено обслужване, спорт и развлечение на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
13. Предложение за решение относно: Преименуване на булевард „Георги Димитров” в град Чирпан на булевард „Никола Манев”.
14. Предложение за решение относно: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2019 г.
15. Предложение за решение относно: Избор на общински съветници за членове на комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за бюджетната 2019 г.
16. Предложение за решение относно: Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода октомври – декември 2018 г.

Допълнителна точка по всяка вероятност в дневния ред ще влезе Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план- План-схема за елемент на техническата инфраструктура- водоснабдяване към ПУП-ПР в урбанизираната територия на гр.Чирпан, Община Чирпан, за реализиране на обект: „Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем V=6500m³ на гр. Чирпан“.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 28.01.2019 г. от 14,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 28.01.2019 г. от 15,00 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 29.01.2019 г. от 14,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 29.01.2019 г. от 15,00 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 31.01.2019 г.