На 29.03.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година.
2. Предложение за решение относно: Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на Интернешъл Асет Банк АД, обезпечаващ банков кредит по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50–155/21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов Ангелов и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
3. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с имот в землището на гр. Чирпан за продажба.
4. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. и учредяване право на строеж върху общински имот.
5. Предложение за решение относно: Съгласие за промяна границите между три съседни имота – общинска и частна собственост, чрез сключване на предварителен договор по реда на Закона за устройство на територията.
6. Предложение за решение относно: Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2018 г.
7. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
9. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
10. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕМЕНТ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА- електроснабдяване към ПУП-ПЗ на с. Могилово, Община Чирпан на основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.64, ал.2, чл.108, ал.2 от ЗУТ.
11. Предложение за решение относно: Приемане на План за младежта на Община Чирпан за 2018 г. + План
12. Предложение за решение относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. + Програма
13. Предложение за решение относно: Приемане на годишен план за интеграция на ромите в община Чирпан за 2018-2020 г. + План
14. Предложение за решение относно: Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2017г.
15. Предложение за решение относно: Приемане на Отчет за Изпълнението на Програма за oпазване на околната среда на територията на Община Чирпан за 2017г.
16. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. юли 2017 г. – м.декември 2017 г. + Отчет
17. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 05.04.2018 г., 11:00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
18. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Емилия Иванова Стефанова в размер на … / … / лева.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 26.03.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 26.03.2018 г. от 15,00 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда;
На 27.03.2018 г. от 14,00 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания;
На 27.03.2018 г. от 15,00 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 29.03.2018 г.