На 28.09.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан към 31.12.2016 година. (Доклад по отчетаПриложение 1 ; Приложение 2 ; Приложение 3 ; Приложение 4 ; Приложение 5 ; Приложение 6)
2. Предложение за решение относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Чирпан към 30.06.2017 година. (Приложение 1 ; Приложение 2 ; Приложение 3 ; Приложение 4)
3. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. (Приложение 1 ; Приложение 2 ; Приложение 3)
4. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнението на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. и състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2016 г. + Отчет на програмата за 2016 г.
5. Предложение за решение относно: Дарение на имот – частна общинска собственост за нуждите на Районен съд – Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с имот за учредяване на право на строеж.
7. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с имот за отдаване под наем
8. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2017 год.
9. Предложение за решение относно: Изразяване на мнение от страна на Общински съвет – Чирпан за опрощаване на държавно вземане на Васил Николов Гаврилов
10. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. януари 2017 г. – м. юни 2017 г.  + Отчет
11. Предложение за решение относно: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точка 1 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 29.09.2017 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”
12. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Николай Динков Димов в размер на … / … / лева.

Постоянните комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават както следва:
– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 25.09.2017 г. от 13,30 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 25.09.2017 г. от 14,15 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 26.09.2017 г. от 13,30 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 26.09.2017 г. от 14,00 ч.

Проект на дневен ред – сесия 28.09.2017 г.

4 thoughts on “Проект на дневен ред – сесия 28.09.2017 г.

 • 21.09.2017 at 21:50
  Permalink

  Абе защо въобще правите тези умрели сесии.Всичко вече свъреило

 • 22.09.2017 at 10:22
  Permalink

  Интересно ми е защо Общината не е сложила наем на Съда за ползване на сградата ?

 • 24.09.2017 at 17:28
  Permalink

  Законът го позволява… „Имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури“.
  Така са предоставени стаите на Дирекция „Бюро по труда“ Чирпан и сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ Чирпан.
  Сега обаче искат от Общински съвет да ДАРИ имот, което ни навежда на други размисли… В четвъртък на заседанието ще видим резултатите от това предложение. Запазвам моята лична позиция дотогава.

 • 27.09.2017 at 17:13
  Permalink

  Съд, който си няма сграда е лесен за закриване. Чета , че се прави нова „съдебна карта“. Вече има закрити съдилища (виж линка по-долу). Колко му е да пренасочат делата към Ст.Загора или за по-близо към Първомай.
  https://dariknews.bg/regioni/haskovo/zakrivat-syda-v-ivajlovgrad-2012213

Comments are closed.