На 27.10.2016 г. (четвъртък) от 13,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год. с имот за отдаване под наем.
2. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 год.
3. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год. с имот за учредяване на право на строеж.
4. Предложение за решение относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на териториална структура на юридическо лице на бюджетна издръжка – Агенцията за социално подпомагане.
5. Предложение за решение относно:. Продажба на част от имот – частна общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план.
6. Предложение за решение относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Изменение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост от Кмета на Община Чирпан, с цел на ползването „отглеждане на риба и други водни животни”.
9. Предложение за решение относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост от Кмета на Община Чирпан, с цел на ползването „отглеждане на риба и други водни животни”.
10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 20-19-18 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІI – 193 и III – 191 в кв. 29 по плана на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, изработен на основание чл.124 a, ал. 1 и 5 от ЗУТ и Решение № 112/30.06.2016 г. на Общински съвет Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. януари 2016 г. – м. юни 2016 г. + Приложение
12. Предложение за решение относно: Разпределение на средствата на местната комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове.
13. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на Кмета на Община Чирпан.
14. Предложение за решение относно: Допълване на решение № 73 / 31.03.2016 г. на Общински съвет – Чирпан

Питане от Иван Станчев Станчев – общински съветник

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан ще се проведат на 24.10.2016 г. и 25.10.2016 г. от 13,30 ч.

Проект на дневен ред – сесия 27.10.2016 г.