На 27.09.2016 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016 година
2. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 с проект с наименование „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чирпан“.
3. Предложение за решение относно: информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2016 година  Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3 + Приложение 4
4. Предложение за решение относно: Съгласие и подкрепа за кандидатстване на Народно читалище „П. К. Яворов – 1867” – гр. Чирпан по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
5. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2016 год.
6. Предложение за решение относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – общинска собственост в землището на с. Средно Градище.
7.Предложение за решение относно: Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG05M9OP001-2.004-0030-C01 от 05.08.2016 г. по процедура BG05M9ОP001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“, за Проект „Заедно за нашето бъдеще”, сключен между Община Чирпан и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.
8. Предложение за решение относно: Съгласие за издаване на Разрешение за водоползване на съоръжение на „ВиК” ЕООД – Стара Загора, разположено в общински поземлени имоти в землището на с. Зетьово.
9. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 290-291-292 и План за регулация /ПР/ за УПИ VIІ – ЗЕЛЕНИНА в кв. 54 и терен за зеленина, разположен между улица с о.т. 290-291-292 и УПИ І – ЖП ГАРА в кв. 105 по плана на гр. Чирпан., изработен на основание чл.124a, ал.1 и 5 от ЗУТ и Решение № 93/26.05.2016 г. на Общински съвет Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Отмяна на чл.27, ал.2 от Наредбата за извършване на търговия и услуги на територията на община Чирпан
11. Предложение за решение относно: поправка на техническа грешка, допусната в решение № 111 / 30.06.2016 г. на Общински съвет – Чирпан
12. Предложение за решение относно: поправка на техническа грешка, допусната в решение № 120 / 28.07.2016 г. на Общински съвет – Чирпан
13. Предложение за решение относно: Създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в Община Чирпан
14. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на Община Чирпан: Път SZR1220 /II-66/ Чирпан – Ценово – Златна ливада” по „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020г. (ПРСР).
15. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на улици в община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село Гита ” по „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. (ПРСР).
16. Предложение за решение относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Чирпан” на г-жа Таня Генова Тотева.

Всички постоянни комисии на Общински съвет Чирпан ще заседават на 21.09.2016 г. (сряда) от 13:00 ч.

Проект на дневен ред – сесия 27.09.2016 г.