На 25.07.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

  1. Предложение за решение относно: Aктуализация на бюджета на Община Чирпан за 2019 година. + Приложение 1
  2. Предложение за решение относно: Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на текущи ремонти на общинските пътища за 2019 год. + Справка
  3. Предложение за решение относно: Безвъзмездно предоставяне право на преминаване и право на специално ползване на „А1 България” ЕАД – гр. София за изпълнение на строеж: Изграждане на оптична кабелна свързаност на „А1 България” ЕАД, по две независими трасета, до БС SZR00214 – гр. Чирпан, община Чирпан в урбанизираната територия на гр. Чирпан.
  4. Предложение за решение относно: Ползване на земеделска земя – общинска собственост за временно депониране на излишни земни маси.
  5. Предложение за решение относно: Предаване на общински имоти, представляващи части от водностопанско съоръжение /Язовир – с. Малко Тръново/ на сдружение за напояване.
  6. Предложение за решение относно: Приемане на решение за промяна на регулационния план на гр. Чирпан, обявяване на част от улица за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост между общината и юридическо лице.
  7. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 835-836-837 и План за регулация /ПР/ за УПИ І, II, III-3859, IV, V, VI-3860 в кв. 220 по плана на гр. Чирпан и УПИ I и VII в кв.221 по плана на гр. Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора. + ПУП
  8. Предложение за решение относно: Разкриване на интегрирана здравно-социална услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа” и възлагането й за предоставяне й на Домашен социален патронаж – гр. Чирпан, по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан”, по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. + Методика
  9. Предложение за решение относно: Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2019/2020 г.
  10. Предложение за решение относно: Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в Община Чирпан.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Чирпан са насрочени както следва:

На 22.07.2019 г. от 14,00 часа – Комисия по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
На 22.07.2019 г. от 14,30 часа – Комисия по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда; 
На 22.07.2019 г. от 15,15 часа – Комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания; 
На 22.07.2019 г. г. от 16,00 часа – Комисия по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници.

Проект на дневен ред – сесия 25.07.2019 г.