На 25.01.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. + Програма 2018
2. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.01.2018г.
3. Предложение за решение относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници , считано от 01.01.2018г.
4. Предложение за решение относно: Подпомагане разходите за погребения.
5. Предложение за решение относно: Дарение на гориво за нуждите на РУ – Чирпан на ОДМВР – Стара Загора за 2018 г.
6. Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2018 година.
7. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади. + Списък по села
8. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в гр. Чирпан.
9. Предложение за решение относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
10. Предложение за решение относно: Приемане на общинска програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, получаващи месечни социални помощи на територията на община Чирпан, съгласно Закона за социално подпомагане и правилник за приложението му. + Програма
11. Предложение за решение относно: Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан. + Програма
12. Предложение за решение относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Чирпан. + Програма
13. Предложение за решение относно: Взимане на решение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.
14. Предложение за решение относно: Финансова помощ на Ангел Вълчев Троев в размер на 510 / петстотин и десет / лева.
15. Предложение за решение относно: Финансово подпомагане на лица, навършили 95 – годишна възраст, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чирпан.

– ПК по правни въпроси, контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на 22.01.2018 г. от 15,00 ч.
– ПК по териториално и селищно устройство, имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване на околната среда на 22.01.2018 г. от 15,30 ч.
– ПК по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания на 23.01.2018 г. от 14,00 ч.
– ПК по бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика и усвояване на средства от еврофондове и външни източници на 23.01.2018 г. от 15,00 ч.

Проект на дневен ред – сесия 25.01.2018 г.