На 17.08.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в малка зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Кандидатстване на Община Чирпан по процедура BG 16M1OP002 – 1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2” по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 с проект с наименование „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр.Чирпан”
2. Предложение за решение относно: Приемане на решение за изразяване на съгласие за извършване на проучвателен сондаж за водовземане от подземни води в общински имот в землището на село Средно градище
3. Предложение за решение относно: Съществуване на маломерна паралелка в Професионална гимназия по селско стопаство – Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането и за учебната 2017/2018 г. 

Обща комисия за всички общински съветници ще се проведе на 17.08.2017 г. (четвъртък), от 13,00 часа в Малката зала на общината.

Проект на дневен ред – сесия 17.08.2017 г.