На 11.11.2016 г. (петък) от 13,30 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

  1. Предложение за решение относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на Министерството на здравеопазването, за нуждите на филиала за спешна медицинска помощ гр.ЧирпанСкица на имота

Преди няколко месеца Министерството на здравеопазването обяви, че стартира голям инвестиционен проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Възможността за обновяването и модернизацията на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна стана факт с одобряването на ОП „Региони в растеж“. Благодарение на това се дава шанс спешни центрове в почти цялата страна да бъдат обновени. Според европейското законодателството спешните центрове трябва да отговарят на редица изисквания, едно от които е разгърнатата площ, която използват да е с определена квадратура. В момента спешния център в Чирпан не отговаря на тези изисквания и държавата в лицето на МЗ е поискала от общините съдействие с предоставяне на сграден фонд или незастроен терен, където да се изгради нов спешен медицински център. В изпълнение на дейностите ще бъде изграден нов или ще бъде ремонтиран съществуващия сграден фонд, както и ще бъде осигурено цялостно оборудване и обзавеждане, съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина и на действащата нормативна уредба в страната.

Министерството на земеделието се е спряло като най-подходящ на терена намиращ се в бившето ОУ „Асен II“ в град Чирпан. С оглед на кратките срокове се налага и свикването на извънредно заседание на Общински съвет Чирпан, на което да бъде взето въпросното решение.

Предстоящо: Извънредно заседание на 11.11.2016 г.

One thought on “Предстоящо: Извънредно заседание на 11.11.2016 г.

Comments are closed.