На 01.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за реализация на проект „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово” от обект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”.
2. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 год.
3. Предложение за решение относно: Изменение на наемни цени за отдаване под наем на общински обекти.
4. Предложение за решение относно: Изменение на наемна цена за ползване на общинска земя.
5. Предложение за решение относно: Предоставяне ползването на имоти – полски пътища и напоителни канали по реда на чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  + Приложение + Приложение
6. Предложение за решение относно: Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов Ангелов и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представляван от Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган съгласно заповед № РД – 462 / 26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7. Предложение за решение относно: Издаване на разрешително от Кмета на Община Чирпан за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на наемател, с когото е сключен договор за язовир -публична общинска собственост на територията на Община Чирпан.
8. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 459а- 459б- 459в- 459 и План за регулация /ПР/ за УПИ XVII- „За производствена и складова дейност” в кв. 109 по плана на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора, във връзка с постъпило заявление с вх. № 63-00-562/07.11.2016 г. за изменение на ПУП от „Агрозлатекс” ООД с управител Нецо Минев, с адрес на управление: гр.Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий” № 52, ЕИК 123563083 и заявление с вх. № 63-00-563/07.11.2016 г., с което се изразява желание за закупуване на площта под улицата, след приключване на процедурата по изменение на регулационния план.
9. Предложение за решение относно: Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т. 191а- 192а и улица с о.т.193-194 и План за регулация /ПР/ за УПИ II- 381 в кв. 21 по плана на с.Средно градище, Община Чирпан, Област Стара Загора, във връзка с постъпило заявление с вх. № 63-00-586/17.11.2016 г. за изменение на ПУП от „Градище Агро” ООД с управител Слави Тодоров Стайков, с адрес на управление: гр.Чирпан, ул.”Клара Ешкенази” № 1, ЕИК 203948674 и заявление с вх. № 63-00-588/17.11.2016 г., с което се изразява желание за закупуване на площта под улиците, след приключване на процедурата по изменение на регулационния план.
10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на ПИ 083018, минаващо през поземлени имоти № № 000224, 000448, 000530, 000533, 000536, 000539, 000609, 083001, 085022, 085023, 085024, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на външно водозахранване на ПИ 083018, минаващо през поземлени имоти № № 000067, 000155, 000195, 000215, 000536, 000538, 000544, 000548, 000550, 000609, 082002, местност ”Кармък дере” в землището на с.Зетьово, Община Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Избор на управител на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД.
13. Предложение за решение относно: Избор на управител на „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД.
14. Предложение за решение относно: Утвърждаване на платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Чирпан.

Заседанията на комисиите са както следва: Обща комисия от всички съветници на 28.11.2016 г. от 13:00ч., Правна комисия от 14:30ч., Комисия ТСУ от 15:00ч., Комисия по образование и култура от 15:30ч. и Комисия по бюджет и финанси от 16:00ч.

Проект на дневен ред – сесия 01.12.2016 г.