На 27.10.2016 г. (четвъртък) от 13,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъства г-н Георги Ранов – областен управител на област Стара Загора. Предложения проект на дневен ред включваше 14 точки и едно питане. При гласуването на дневния ред присъстваха 20 общински съветника (малко по-късно към заседанието се присъедини и г-н Гено Генов), с единодушие бе приет дневния ред.

1. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год. с имот за отдаване под наем.

Постъпило е заявление от Пламен Стефанов Стефанов от гр. Чирпан, с което заявява интерес да ползва под наем за селскостопанска дейност незастроен имот в с. Рупките – УПИ ІV-329 в кв.74а по плана на селото, с площ от 4600 кв.м. Имотът в момента не се стопанисва, предходният договор за наем е с изтекъл срок. Имотът се иска за срок от 3 години под наем, предложението първоначално бе за 15 лв./дка. Изказване по точката направи г-н Данко Георгиев, който предложи цена от 25 лв./дка за година. При гласуването: със „за“ – 17 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 4 гласа. При гласуването на цялото предложение се получиха същите резултати. Предложението се приема.

2. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 год.

Община Чирпан е собственик на пасище, „друга селскостопанска територия” – 2.133 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 000470 по плана на земеразделяне на с.Рупките. Със Заявление от ЗП „Маньо Колев Иванов” е заявен интерес да се учреди право на ползване на част от имота в размер на 1.000 дка, с цел поставяне на пчелни кошери за отглеждане на пчелни семейства. Срок за учредяване на правото – 10 години. Възлага на Кмета на Община Чирпан провеждането на процедура по учредяване право на ползване  чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 20.00 лв./дка за година. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

3. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год. с имот за учредяване на право на строеж.

Предлагам на вниманието ви мотивите, които са приложени към предложението: Община Чирпан е собственик на имот, находящ се в землището на село Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, представляващ имот №000080 с НТП „Спортен терен”, с площ 19,117 дка. Същият е предоставен Сдружение с нестопанска цел на ловците и риболовците „Ловно – рибарско дружество Чирпан” за изграждане на стрелкови комплекс. От ползвателя е постъпило писмо с вх. №26-00-12 / 31.08.2016 г. , в което обосновава нуждата да им се учреди безвъзмездно право на строеж. „ЛРД Чирпан”  е изготвило инвестиционен проект и е подписало договор за строеж на обекта. На база издадените разрешителни за строеж възложител на строителството се явява Община Чирпан като собственик на имота, което обуслава и че удостоверението за въвеждане в експлоатация също ще бъде издадено на Община Чирпан.  За да може „ЛРД Чирпан”  да осъществява дейността си на стрелковия комплекс трябва да се подадат документи в районното управлени на полицията за издаване на разрешение за ползване на определни видове огнестрелни оръжия в района на стрелковия комплекс. Тази процедура трябва да се поеме от Община Чирпан, като собственик на новопостроените съоръжения. Това е невъзможно, тъй като се изисква специално правоспособност на лицата  – инструктури по стрелкова подготовка.Предвид гореизложеното е необходимо решение на Общински съвет – Чирпан за учредяване на право на строеж на името на СНЦ „ЛРД Чирпан”, което ще позволи корекция на разрешителните за строеж и удостоверението за въвеждане в експлоатация, като възложител на строителството ще е  „ЛРД Чирпан”. На комисиите бяха изказани различни мнения по темата. В действителност аз лично не съм виждал проекта и какво се предвижда по него. Отделно на това учредяването на строеж върху 19,117 дка е едно твърде сериозно начинание. Незнайно защо никой от дружеството не присъства поне на комисиите за да изясни какво смятат да правят, с какви финансови средства и на какъв етап са в момента. Доколкото на комисиите стана ясно искат да построят административна сграда и стрелбище. Но дали е необходимо на целия терен да се учредява право на строеж?! Това остана неизяснено.. При гласуването на точката: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 2 гласа (Вълчо Николов и аз). Предложението се приема.

4. Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на териториална структура на юридическо лице на бюджетна издръжка – Агенцията за социално подпомагане.

За нуждите на служебен автомобил на Дирекцията за социално подпомагане в гр. Чирпан, Община Чирпан е предоставила безвъзмездно общински гараж с площ от 23 кв.м., находящ се на бул. „Г.Димитров” №43 в гр. Чирпан. Във връзка с изтекъл срок на договора, в общината е постъпило писмо за ново предостяване на имота за съхранение на служебен автомобил. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

5. Продажба на част от имот – частна общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план.

В Община Чирпан е постъпила молба от Маргарита Иванова Пировска от гр. София, в качеството й на собственик на дворно място в с. Златна ливада, представляващо имот пл. №114 от 1260 кв.м., за който е отреден УПИ V-114 от 1460 кв.м. в кв.24 по плана на селото. Лицето заявява желание да закупи общинско място от 200 кв.м., което съгласно действащия план на селото, е присъединено към УПИ V-114 в кв.24 по плана на с. Златна ливада (т.нар. „придаваемо място“). С предложението за решение тези 200 кв.м. са предвидени да бъдат продадено на лицето за 400 лв. без ДДС. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

6. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.

С последните изменение на Закона за местните данъци и такси, което е от април 2016 г. се предвижда, че данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. Тези лица са превозвачите на притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. В тази връзка и община Чирпан следва да има определен данък за такси. Законодателят е оставил размера да бъде определен на местно ниво от общинския съвет като размера е от 300 до 1000 лв. за всеки автомобил. Предложението на г-жа Петкова – кмет на общината е за община Чирпан размера да бъде 300 лв. годишен данък за автомобил. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

 7. Изменение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан.

В чл.35 на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан са определени допустими норми за брой и видове животни за отглеждане в зависимост в района. През последните месеци зачестиха сигналите на граждани, свързани с многократно надвишаване на тези норми. Практиката показва, че въпреки  наложените административни санкции, предписания и  глоби нарушенията не намаляват. В действителност има проблем с отглеждането на животни и то в границите на населеното място. По-строгия контрол и завишаване на глобите са едни от начините да се намалят нарушенията на наредбата за отглеждане на животни. В много от електронните медии в областта неправилно бе разпространена информация за глобите. Предложението включваше: 1. Чл.35 за едър рогат добитък, дребен рогат добитък, прасета и свине майки (глоба: 50 лв. на брой животно над допустимия; при повторно нарушение – 100 лв. на брой животно над допустимия) и 2. Чл. 35 за птици и зайкини майки (глоба: 20 лв. на брой животно над допустимия; при повторно нарушение – 50 лв. на брой животно над допустимия). За мен възниква проблема с установяване на точната бройка на отглеждани животни и как ще бъде установена при една проверка от органите налагащи глобите. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

8. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост от Кмета на Община Чирпан, с цел на ползването „отглеждане на риба и други водни животни”.

В общинска  администрация гр. Чирпан е постъпило  заявление от „НАЧЕВ ФИШ” ЕООД, ЕИК 203944252. Заявлението касае откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, а именно: – язовир с кадастрален № 000339, площ 139.007 дка, находящ се в землището на с. Спасово, община Чирпан. Същият е отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, по силата на сключен договор  № 120/ 11.04.2016г. между Община Чирпан и “НАЧЕВ ФИШ” ЕООД с Булстат 203944252 и адрес на управление  гр. Чирпан, ул. „Чирпански възвишения” № 26 , представлявано от Георги Начев Танев. Истинска полемика се изрази в залата като г-н Христо Стефанов направи изказване, в което изложи мотивите поради които ПП ГЕРБ ще гласуват против това предложение. При гласуването: със „за“ – 13 гласа, с „против“ – 5 гласа (ГЕРБ), с „въздържал се“ – 3 гласа (Ганчо Енчев, Орхан Кемалов и аз). Предложението се приема. Отрицателен вот изрази г-н Христо Стефанов, който се обърна и към г-н Георги Ранов – областен управител на Област Стара Загора, който да осъществи правомощията които има и да върне решението.

9. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост от Кмета на Община Чирпан, с цел на ползването „отглеждане на риба и други водни животни”.

В общинска  администрация гр. Чирпан е постъпило  заявление от ЕТ „Михаил Крумов”, община Чирпан, с. Държава, ЕИК 123667388. Заявлението касае откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, а именно: язовир с кадастрален № 000057, площ 48.391 дка, находящ се в землището на с. Държава, община Чирпан. Същият е отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, по силата на сключен договор  № 121/ 11.04.2016г. между Община Чирпан и ЕТ “Михаил Крумов” с Булстат 123667388 и адрес на управление  гр. Чирпан, ул. „Капитан паница” № 5 , представлявано от Михаил Крумов Мирчев. При гласуването: със „за“ – 13 гласа, с „против“ – 5 гласа (ГЕРБ), с „въздържал се“ – 3 гласа (Ганчо Енчев, Орхан Кемалов и аз).

10. Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 20-19-18 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІI – 193 и III – 191 в кв. 29 по плана на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, изработен на основание чл.124 a, ал. 1 и 5 от ЗУТ и Решение № 112/30.06.2016 г. на Общински съвет Чирпан.

Издадено е Решение 112/30.06.2016 г. на Общински съвет Чирпан, с което се разрешава изработване на исканото изменение по предложение на кмета на общината в изпълнение изискванията на чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. След като процедурата по ЗУТ е завършена следва Общински съвет Чирпан да одобри представения ПУП. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

11. Предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Чирпан за периода м. януари 2016 г. – м. юни 2016 г. 

Съгласно чл. 44 ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изказване направи г-жа Петкова, която каза че за първи път отчета е структуриран по по-добър начин, по-ясен и може да се проследи какво се случва с всяко едно взето решение от общинския съвет. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

12. Разпределение на средствата на местната комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове.

Съгласно § 17 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, набраните средства в извънбюджетната сметка на местната комисия се разходват целево за дейностите на местните комисии, в т.ч. стопански разходи, разходи за услуги по граждански договори и материално стимулиране на членовете на комисиите. Разпределянето на средствата става от общинските съвети по предложение на местните комисии. С Решение 41 / 28.01.2016 г., с определянето на състава на комисията, е решено и набираните средства да се разпределят ежегодно от Общинския съвет. Сумите, които подлежат на разпределение са незначителни. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

13. Утвърждаване на платен годишен отпуск на Кмета на Община Чирпан.

Кмета на Община Чирпан иска ползването на общо 5  – дневен платен годишен отпуск, както следва от 07.11.2016 г. до 11.11.2016 г. /включително/. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

14. Допълване на решение № 73 / 31.03.2016 г. на Общински съвет – Чирпан

Постъпило е от Министерството на земеделието и храните писмо, в което ни уведомяват, че взетото от общински съвет Чирпан решение № 73 / 31.03.2016 г. следва да бъде допълнено с точка, в която се добавя и приемането на движими вещи на ПГСС Чирпан. Гимназията стана общинска след влизане в сила на Закон за предучилищното и училищното образование от август тази година. По предложението за решение имаше промяна в основанията за взимане на решението. В първоначалния вид фигурираше основание от отменения закон, като по предложение на г-жа Красимира Славчева бяха включени нормативни разпоредби от новия закон. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

Питане от Иван Станчев Станчев – общински съветник

Тък като питането е внесено няколко дни преди заседанието, г-жа Петкова направи кратко разяснение във връзка с шумомера, който трябва да бъде закупен. Стана ясно, че няма експерт който да работи с него и това е основния проблем. С писмения отговор ще ви запозная в най-скоро време.

С това дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.10.2016 г.