На 17.08.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в малката зала на Община Чирпан се проведе редовно заседание на Общински съвет Чирпан. Проекта на дневен ред включваше 3 точки. В залата присъстваха 19 общински съветници (отсъстваха д-р Николай Стоянов и Николай Петков). По предложение на председателя на Общински съвет на гласуване бе подложено включването в дневния ред точка за отмяна на Решение №293 от 27.07.2017 г. Това предложение събра 19 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 „въздържали се“.

1. Кандидатстване на Община Чирпан по процедура BG 16M1OP002 – 1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2” по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 с проект с наименование „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр.Чирпан”

Община Чирпан е допустим кандидат по Процедура BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 за инвестиционни дейности във ВиК системата на гр. Чирпан, съответстващи на положителното становище на инициативата ДЖАСПЪРС.
Община Чирпан изготви всички необходими преработки на проектната документация, като актуалните финансови параметри на проекта са следните:
– Прогнозен общ бюджет на проекта – 15,020,421.58 лв. с ДДС
– Допустими за финансиране разходи по програмата – 12,533,542.48 лв.
– Общинско съфинансиране по проекта, изчислено на базата на финансовия анализ – 12.63% /при минимално изискуемо по процедурата 10%/, възлизащо на 1,582,986.42 лв.
– Недопустими за финансиране разходи по програмата /разходи за ДДС/ – 2,486,879.10 лв.
През 2016 г. общинския съвет взе решение, но след разглеждане на проекта от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ се стигна до включване на още елементи и респективно отпускане на още финансов ресурс. От общината като кандидат се изисква да се осигури необходимото съфинансиране, което е в размер на 12,63% или 1,582,986.42 лв. Тъй като разходите за ДДС през този програмен период са недопустими, то следва да бъдат осигурени отново от общината около 2 млн.лв. недопустими разходи за ДДС. Разбира се това не е по силите на една малка община каквато е нашата. И поради този факт общинския съвет е изправен пред избора да гласува поемането на общински дълг (пред фонд ФЛАГ евентуално за 5-6 години при минимална лихва). По темата може да се говори много, има и плюсове и минуси от изграждането на ПСОВ. Директива на Европейския съюз регламентираща отпадните води е от далечната 1991 г. Факт е, че през 2013 г. Европейския съд осъжда държавата Люксембург защото цели 7 години тя не е успяла да изгради всички ПСОВ. Моето мнение по темата е че държавата тотално абдиикира от водния сектор. Създаването на ВиК асоциации не решава проблемите, ВиК дружествата като търговски такива налагат високи цени. Не на последно място изградена ПСОВ от общината се подарява за ползване и експлоатация на ВиК дружествата, а те след това прибират от населението парите. Други изказвания освен моето по темата нямаше. При гласуването със „за“ – 17 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 2 (аз и Орхан Кемалов). Предложението се приема.

2. Приемане на решение за изразяване на съгласие за извършване на проучвателен сондаж за водовземане от подземни води в общински имот в землището на село Средно градище

Безспорен факт са проблемите на селата Средно градище и Спасово от последните няколко години. В община Чирпан е постъпило писмо с вх. №24-01-13 / 21.07.2017 г. от „ВиК” ЕООД – Ст. Загора, касаещо проблема с недостиг на питейна вода в с. Средно Градище. В писмото се посочва, че се налага да се вземат мерки за търсене на вариант с нов водоизточник. За целта се отправя искане до общината за съдействие относно извършване на хидрогеоложко проучване, извършване на проучвателен сондаж и при наличие на достатъчен воден ресурс – затръбяване на сондажа, проект и учредяване на санитарно-охранителна зона, както и последващо издаване на разрешително за водоползване. Във връзка с посоченото, „ВиК” ЕООД предлага сондажа да бъде извършен в общински имот в землището на селото – имот №001811 с нтп „Изоставена нива”. Дотук няма нищо смущаващо. За мен обезпокоителното е друго, че в своето искане „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Стара Загора в бъдеще ще разчита на външно финансиране осигурено с помощта на община Чирпан. От писмото виждаме, че дружеството тръгва да прави проучвателните работи, но бъдещето изграждане (незнайно кога във времето) ще остане химера поне на този етап, освен ако общината не осигури нужните финансови средства от собствен или друг източник. По темата изказване на правиха кмета на с.Средно градище и кмета на с.Спасово, които изложиха своите проблеми и виждания. При гласуването със „за“ – 18 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

3. Съществуване на маломерна паралелка в Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането и за учебната 2017/2018 г. 

Постъпило е на 04.08.2017 г. мотивирано искане от директора на Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан с прогнозния брой ученици за учебната 2017/2018 г. От искането става ясно, че в XI клас остава една паралелка с 15 ученика, т.е. под минималния брой за съществуването и. Вариант пред директора е обединяването на две паралелки от XI клас в една, но това би довело до над 30 ученика в клас, с което ще се наруши и качеството на образователния процес. От искането на г-жа Тотева е видно, че училището само ще дофинансира съществуването на тази паралелка и пари от общинския бюджет няма да са нужни. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Отмяна на решение № 293 / 27.07.2017 г. на Общински съвет – Чирпан

Това предложение за решение попадна като допълнение към дневния ред.
Мотиви: На свое заседание, проведено на 27.07.2017 г., Общински съвет – Чирпан прие свое решение № 293 / 27.07.2017 г. по протокол № 25 / 27.07.2017 г., с което бе допълнена Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2017 г. с учредяване на право на ползване имот в село Стоян Заимово, пасище, мера с цел поставяне на пчелни кошери за отглеждане на пчелни семейства.
Със своя заповед № АК – 01 ЗД – 259 / 11.08.2017 г. Областният управител на област Стара Загора на основание чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е върнал решение № 293 / 27.07.2017 г. за ново обсъждане от Общински съвет – Чирпан. В заповедта са наведени мотиви за незаконосъобразността на горепосоченото решение. Твърди се, че съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост имоти – публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон, а в Закона за пчеларството не е уредена възможност за учредяване право на ползване върху имоти – публична общинска собственост.
Обсъдена бе възможността да предложи за ново гласуване евентуално на септемврийска сесия. Също така стана ясно, че съдебната практика в това отношение е разнопосочна. Закона за пчеларството не третира дали собствеността е публична или частна общинска, но Закона за общинската собственост не позволява учредяване на права върху публична общинска собственост. Факт е, че такова решение вече е взимано от общинския съвет и същото е минало без проблем контрол пред областна администрация Стара Загора. Явно и законодателя е оставил празно поле що се отнася до Закона за пчеларството. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 17.08.2017 г.