На 27.07.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Проекта на дневен ред включваше 9 точки. По предложение на председателя г-жа Драгийска на гласуване беше подложено да се включи в дневния ред точка за отпускане на еднократна финансова помощ на Тотка Минчева в размер на 460 лв. Това предложение събра 19 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 „въздържали се“. Мотивите ми да се въздържа са: 1. финансовата помощ не отговаря на Наредбата за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и 2.Мотивите с искане за отпускане на финансова помощ са бланкетни. В действително лицето може би има нужда от тези средства, но с даването на пари се опасявам, че ще сме свидетели на бум от искащи помощ. По дневния ред:

1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 година

Предложено бе към обектите, предвидени за финансиране от целева субсидия  да бъдат включени две  нови  улици за асфалтиране на обща стойност 22 194 лева („Ремонт на улица „Наньо Христев“гр.Чирпан,от о.т.247 до о.т.267 и Ремонт на улица „Петко Стоянов“гр.Чирпан,от о.т.726 до о.т.723) и да се увеличат средствата за обект „Поставяне на обекти – беседка и навес в Упи II -692-общ.обслужване в кв.39 а по плана на с.Зетьово”,  със 7 155лв. Също така от предвидените средства за издръжка на детските градини да се заделят средства за закупуване на три броя  климатици. Поради възникналата необходимост от изпускателни кранове за язовирите бе предложено да бъдат включени в инвестиционната програма на общината за 2017 година закупуването на тези кранове за 8200 лв. С актуализацията промяна в плана на Сметките за средства от ЕС. Актуализацията в разчета на сметките за средства от ЕС е във връзка с подписан, след приемането на бюджета на общината за 2017 година,  договор между Община Чирпан и Агенцията по заетост,  за осигуряване на заетост по проект „Обучение и заетост за младите хора” на обща стойност 35 621 лв. При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1 (Орхан Кемалов). Предложението се приема.

2. Издаване на запис на заповед от община Чирпан в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50 – 155 / 21.10.2016 г., сключено между „МИГ Чирпан”, представлявано от председателя на Управителния съвет Валентин Йорданов Ангелов и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представляван от Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган съгласно заповед № РД – 462 / 26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

МИГ – Чирпан на основание решение № 173 / 01.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан и издадена Запис на заповед подаде на 21.12.2016 г. заявка за авансовото плащане в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100 на сто от стойността на авансовото плащане или 458 950.00 лв. /четиристотин петдесет и осем хиляди деветстотин и петдесет/ лева на 21.12.2016 г. Шест месеца по-късно МИГ Чирпан получи писмо с изх. № 01-6300/304 от 09.06.2017 г. на ДФЗ в което ДФЗ – Разплащателна агенция счита предоставеното обезпечение по подадената заявка за плащане за недостатъчно. За да се получи заявения аванс  съгласно чл.7, ал.2, т.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., е необходимо същия да бъде обезпечен с банкова гаранция. Поради това, че МИГ не може да осигури банкова гаранция, ще използва възможността да получи аванс по реда на чл.7, ал.2,т.2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., в размер на 50 на сто от стойността на одобрения бюджет  за 2017 г. Одобреният бюджет за 2017 г. е 152 079.16 лева. Стойността на авансовото плащане за 2017 г. е в размер на 76 039, 58, намалена с 7.500 лева представляващ собствен принос и покриваща срока за изпълнение на годишния бюджет за 2017 г. или 68 539,58 лева (шестдесет и осем хиляди петстотин тридесет и девет лева и 58 ст.). В тази връзка ще е необходимо ново решение на Общински съвет – Чирпан за издаване на Запис на заповед за авансовото плащане в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100 на сто от стойността на авансовото плащане за 2017 г. в размер на 68 539, 58 лева (шестдесет и осем хиляди петстотин тридесет и девет лева и 58 ст.). При гласуването със „за“ – 20 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 1 (Орхан Кемалов). Предложението се приема.

3. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.

Община Чирпан е собственик на имот № 001355, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.” с площ 1.000 дка, АОС 1318/15.09.2006 г. и имот № 001356 с площ 1.000 дка, АОС 1319/15.09.2006 г.  находящи се в местността „Високата могила” землище гр.Чирпан. За имотите е проявен интерес за ползване под наем от Петко Иванов Щерев със Заявление с вх. № 93-00-2262/19.06.2017 год. с цел отглеждане на животни. Предложението предвижда включване на имота в Програмата за 2017 г., срок за отдаване под наем 5 години с възможност за удължаване при начална тръжна цена 25 лв./дка за година. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

4. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.

Община Чирпан е собственик на пасище, мера – 0.639 дка, шеста категория, съставляващо имот № 000854 по плана на земеразделяне на с.Стоян Заимово. Със Заявление с вх.№ 93-00-2697/11.07.2017 год. от Господин Иванов Господинов е заявен интерес  да се учреди право на ползване за имота с цел поставяне на пчелни кошери за отглеждане на пчелни семейства. Предложението бе за включване в Програмата за 2017 г., срок за учредяване на право на ползване – 10 години и начална тръжна цена 7 лв./дка за година. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

5. Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в с. Средно Градище.

С Решение №278 / 29.06.2017 г. Общински съвет – Чирпан включи в раздел ІIІ „Имоти, предвидени за продажба” на Програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год., имот, находящ се в с. Средно Градище, община Чирпан, област Стара Загора: Урегулиран поземлен имот с площ 610 кв.м., представляващ УПИ VII-общ. в кв.18 по плана на селото и упълномощи Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за продажба. За имота е изготвена пазарна оценка според която началната тръжна цена на имота е 2320 лв., и ще се проведе публичен търг с явно наддаване за закупуването на имота. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

6. Отмяна на решение № 251/30.03.2017 г. на Общински съвет гр.Чирпан за учредяване на безвъзмездно ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.

С писмо от МРРБ ни уведомяват, че учредяването на ограничено вещно право – сервитут следва да бъде възмездно, предвид разпоредбите на чл.64, ал.4 от Закона за енергетиката и изисква от Община Чирпан да внесе ново решение на Общински съвет в тази насока, поради което следва да се отмени Решение № 251/30.03.2017 г. за безвъзмездно учредяване на ограничено вещно право-сервитут. Поради тази причина взетото решение не отговаря на изискванията на закона. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

7. Учредяване на ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора.

Това е във връзка с предходната точка. Предложението предвижда Общинския съвет да одобри приемане на учредяване на ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора. Трасето на довеждащия електропровод  засяга поземлен имот № 000467, с начин на трайно ползване „Канал (р.Текирска)”, държавна публична собственост. Засегнатата площ от трасето и сервитута на електропровода е 0,027 дка. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

8. Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2017 / 2018 г.

По време на заседание на постоянната комисия по Бюджет и финанси зададох въпрос към г-жа Петкова защо е необходимо дофинансиране на училището в с.Свобода. От коментарите направения от нея стана ясно, че всъщност това решение на общинския съвет е формално. Пари от общината към училищата посочени в приложението никога досега не са давани и училищата сами са се справяли с нещата. Предложението включваше дофинансиране на училищата – ОУ „Васил Левски“ (гр.Чирпан), ОУ „Отец Паисий“ (с.Зетьово), ОУ „Кирил и Методий“ (с.Свобода), ОУ „Васил Левски“ (с.Гита), ОУ „Св.Климент Охридски“ (гр.Чирпан), СУ „П.К.Яворов“ (гр.Чирпан), общо с 18 459 лв. от общинския бюджет. При гласуването със „за“ – 21 гласували, с „против“ – 0, с „въздържал се“ – 0. Предложението се приема.

9. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода април – юни 2017 г.

Разходите за командировки за периода април – юни 2017 г. на Председателя на Общински съвет – Чирпан в размер на 143,87 лева. При гласуването със „за“ – 19 гласували, с „против“ – 1 (Орхан Кемалов), с „въздържал се“ – 1 (Васил Донев). Предложението се приема.

Питане от Иван Станчев – Общински съветник от групата на ПП „ГЕРБ” към Общински съвет – Чирпан

На заседание на Общински съвет – Чирпан, проведено на 22.12.2016 г., бе взето решение № 191 / 22.12.2016 г., с което Общински съвет създаде общински културен институт къща  музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан – самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет. С точка 6 от горепосоченото решение бе възложено на Кмета на Община Чирпан да подготви условията на конкурс за избор на директор на къща музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан съгласно разпоредбите на чл.28, ал.5 и ал.6 от ЗКН, в двумесечен срок от приемане на настоящото решение. На заседание на Общински съвет – Чирпан, проведено на 28.02.2017 г., бе взето решение № 225 / 28.02.2017 г., с което бе приет съгласувания с Министерство на културата  Правилник за устройството и дейността на Къща музей  „П.К. Яворов”, гр.Чирпан

  1. Какви причини налагат неизпълнението от страна на Кмета на Община Чирпан на решение № 191 / 22.12016 г. и по – специално на т.6 от решението, т.е защо не е проведен конкурс за избор на директор на къща музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан?
  2. Защо не е проведен конкурс за избор на директор на Исторически музей –  Чирпан, като години наред има временно изпълняващ длъжността?

Г-жа Петкова даде пространен отговор, като върна нещата доста година назад. Според нея удачно било да се завърши календарната година и тогава да се мисли за конкурс в музея на Яворов. За нея по-добре било някоя от двете дами, които работят в музея в момента да стане директор. По втория въпрос също не бе даден конкретен отговор, а повече отношение се взе по уволнението на предишния директор на Историческия музей, който осъди общината цели 2 пъти за незаконното си уволнение и получи обезщетения над 5000 лв.

В края на заседанието бе представен отчет от г-жа Драгийска за работата на Общински съвет Чирпан в периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.07.2017 г.