На 27.09.2016 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 19 общински съветника (отсъстваха двама – Данко Георгиев и Ангел Димитров). По проекта на дневен ред бе направено предложение от г-н Васил Донев точка 3 от дневния ред да стане точка 1, а останалите да минат с една назад спрямо направеното предложение. Това предложение бе прието и дневния ред и гласуванията по него са:

1. Информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2016 година

По т.1 беше изслушана информация за изпълнението на бюджета за полугодието на 2016г. От г-жа Петкова – кмет на общината стана ясно, че почти всичко от капиталовата програма е осъществено като остават малки разплащания с фирми, за които парите се чакат да пристигнат от републиканския бюджет. Изказване по точката направи г-н Васил Донев като обърна внимание, че по перото за материали за осветление са оползотворени само 1300 лева при налични 10 000 лв. Има какво да се желае по отношение на осветлението и може да продължи подмяната на лампите според него. В крайна сметка при направеното гласуване: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа и „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението се приема.

2. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016 година

Предложението за актуализация бе за сумата от 103 050 лева. В приходната част завишаване бе предложено на следните параграфи: „Данък придобиване на имущество по дарение и възмезден данък“ (26 050 лв.), „Наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски“ (22 000 лв.), „Др.неданъчни приходи“ (15 000 лв.) и „Внесени ДДС“ (40 000 лв.). Изказване по точката направи г-жа Петкова, която посочи по кои направления ще отидат тези средства.  За промяна в проекта за пречиствателната станция са предвидени 72 хил.лв., като тези пари отиват в перо „Външни услуги“. За заплати и осигуровки на персонал по временната заетост се заделят 8570 лв. За изготвяне на технически проекти за паркови и площадни пространства се заделят 1680 лв., а за проекта на стадиона 4600 лв., за проект за пътната мрежа – 1200 лв., за параграф „Музей и худ.галерии с местен характер“ се предвиждаха да се похарчат 15 000 лв., за болницата 17 000 лв. от един параграф се местят в друг за закупуване на хистероскоп и акушеро-гинекологична операционна маса, при Домашния социален патронаж имаше актуализация между параграфи за издръжката като е предвидено закупуване на професионална картофобелачка за 2500 лв., както и са предвидени актуализация по оперативните програми с 58 925 лв. като тя е по проекта който стартира наскоро „Заедно за нашето бъдеще“ изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Г-н Донев се изказа остро най-вече за сумата предвидена за Историческия музей тъй като тези 15 000 лв. представляват обезщетения за незаконно уволнение на предишния директор на музея. Критиката му бе към г-жа Петкова за това, че не е намерила начин тези уволнения да не бъдат незаконни. Сега се плащат едни пари от джоба на всички граждани за грешки на администрацията. В тази връзка той предложи парите за обезщетение да се поемат от служителите на администрацията, но не срещна подкрепа при гласуването. По предложение на г-жа Драгийска бяха направени технически корекции в няколко думи изписани неправилно, които бяха приети. В крайна сметка при последното гласуване на предложението: със „за“ – 15 души, с „против“ – 0, с „въздържал се“ = 4 души (В.Донев, В.Николов, Н.Петков и аз). Предложението бе прието. Ето на вашето внимание и двете решения които са влезли в сила за незаконните уволнения – Решение от 2014 г. и Решение от 2015 г.

3. Кандидатстване на Община Чирпан по Процедура BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 с проект с наименование „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чирпан“.

Общината е конкретен бенефициент по тази схема и няма да участва в конкуренцията на други общини т.е. финансирането за този проект при положението, че подаденото проектно предложение отговаря на изискванията на Управляващия орган и Оперативната програма „Околна среда“ ще получи със сигурност финансиране. Естествено не мога да не отбележа, че проекта е орязан откъм финансиране. Предходния програмен период се говореше и за водопроводи и канализация и сумата по проекта достигна до 41 млн.лв. Това обаче не се случи и загубихме финансирането. Сега проекта предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Предложението бе собственото участие на общината да бъде в размер на 1,1 млн. лв. чрез поемане на дълг, а 1,620 млн.лв. чрез мостово финансиране за първоначално допустимите разходи по проекта. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

4. Съгласие и подкрепа за кандидатстване на Народно читалище „П. К. Яворов – 1867” – гр. Чирпан по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Предложението включваше даване на съгласие читалището да кандидатства със свой проект за ремонт на читалищната сграда. Както знаем сградата на това читалище не е общинска собственост. Тъй като наредбата на Министерството на земеделието, по която се кандидатства за финансиране на проекта изисква представянето от общински съвет на такова решение за кандидатстване се налага гласуването на това предложение. По точката коментар направи г-н Донев, който изтъкна как така председателя на читалището е едновременно и председател и секретар и пожела вътрешния одит на общината да направи една ревизия на дейността на това читалище. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

5. Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2016 год.

Във връзка с постъпила молба от Атанас Марев Колев, който желае да наеме общински имот намиращ се в местността „Високата могила“ в землището на гр.Чирпан същия за да бъде отдаден под наем на търг първо трябва да бъде включен в Програмата за тази година. Стана ясно, че нямаме информация какво е състоянието на имота в момента и какво е състоянието на съседния имот до него, в който се намират две постройки. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

6. Приемане на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – общинска собственост в землището на с. Средно Градище.

Още преди няколко месеца грандиозен инвеститор пожела да купи тези имоти, които се намиращ в землището на с.Средно градище. Инвеститора в едно заявление бе посочил изграждане на винарна, обори за отглеждане на животни, отглеждане на етерично-маслени култури. Заявлението тогава бе подадено от фирма „Градище агро“ ООД със собственици: Константин Ламбрев, Илиана Ламбрева, Петър Танев, Манол Манолов и Слави Стайков). Част от тях са известните ни ръководители на Конекс тива с.Оризово. Още тогава аз бях против включването на тези имоти за продажба, защото съм се наслушал и нагледал през последните няколко години на крупни инвеститори… В материалите, които получаваме към предложенията ми направи впечатление, че експертната оценка от лицензирания оценител няма нито подпис, нито печат. Предложените цените вярно са доста над данъчните оценки, но все пак не е ясен начина на формиране на оценката от оценителя. Моето предложение по време на заседанието бе да се завишат с 50% всички цени, които се явяват и начални тръжни цени при търга за продажба. Направих си труда да проверя колко ще получи общината при първоначално предложените цени и се оказа, че това са около 13 000 лв. Счетох, че ако си голям инвеститор няма какво да те бърка да извадиш допълнително още 6-7 хиляди лева, които да влезнат в бюджета на общината. За жалост това мое предложение беше подкрепено само от 6 съветника, като 6 гласуваха против и 7 се въздържаха. При гласуването на първоначалния вариант на предложението направено от г-жа Петкова: със „за“ – 18 гласа, „против“ – 0 гласа, „въздържал се“ – 1 глас (аз). Предложението бе прието.

7.Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG05M9OP001-2.004-0030-C01 от 05.08.2016 г. по процедура BG05M9ОP001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“, за Проект „Заедно за нашето бъдеще”, сключен между Община Чирпан и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

За да бъде получено авансово плащане от МТСП в размер на 20% от стойността на договора, община Чирпан трябва да представи подписана запис на заповед в полза на МТСП за проект „Заедно за нашето бъдеще“. Поради тази причина общински съвет Чирпан трябва да упълномощи кмета на общината да подпише тази запис на заповед. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

8. Съгласие за издаване на Разрешение за водоползване на съоръжение на „ВиК” ЕООД – Стара Загора, разположено в общински поземлени имоти в землището на с. Зетьово.

Касае се за 4 имота общинска собственост, които обособяват първи пояс на санитарно-охранителна зона. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

9. Одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 290-291-292 и План за регулация /ПР/ за УПИ VIІ – ЗЕЛЕНИНА в кв. 54 и терен за зеленина, разположен между улица с о.т. 290-291-292 и УПИ І – ЖП ГАРА в кв. 105 по плана на гр. Чирпан., изработен на основание чл.124a, ал.1 и 5 от ЗУТ и Решение № 93/26.05.2016 г. на Общински съвет Чирпан.

Преди няколко месеца общинския съвет допусна изготвянето на проект за изменение на същия този ПУП, на това заседание след изготвянето на ПУП-а същия следва да бъде одобрен от общинския съвет. При гласуването: със „за“ – 15 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 4 гласа. Предложението бе прието.

10. Отмяна на чл.27, ал.2 от Наредбата за извършване на търговия и услуги на територията на община Чирпан

Според ал.2 на чл.27 от Наредбата за извършване на търговия и услуги на територията на община Чирпан „Просрочване на поредното месечно плащането повече от 5 дни е основание за отнемане на разрешението за амбулантна търговия от органа, който го е издал”. В Общински съвет – Чирпан е получен протест от Петко Георгиев – прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който се иска от Административен съд – Стара Загора да постанови нищожност на текста на ал. 2 на чл.27 от наредбата. Счита се, че текстът на чл.27, ал.2 от наредбата е незаконосъобразен поради това, че противоречи на разпоредби от нормативен акт с по – високо значение, който урежда този род обществени отношения – Закона за местните данъци и такси. В протеста са развити законови доводи, съотносими към незаконосъобразността на чл.27, ал.2 от Наредбата за извършване на търговия и услуги на територията на община Чирпан. В действителност се установи, че посочения член не се е използвал до момента нито веднъж. За да не допускаме отмяната му от съда, който ще доведе след себе си и такси по делата най-разумното и точно е тази алинея да бъде отменена преди стартиране на делото в съдебна зала. При гласуването: със „за“ – 17 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 2 гласа. Предложението бе прието.

11. Поправка на техническа грешка, допусната в решение № 111 / 30.06.2016 г. на Общински съвет – Чирпан

Допусната е техническа грешка в решение № 111 / 30.06.2016 г. на Общински съвет – Чирпан, като е изписан грешно номера на недвижим имот, представляващ нива – собственост на дружеството, трета категория, 4,514 дка, находяща се в местността „Газаранов кладенец” в землището на град Чирпан. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

12. Поправка на техническа грешка, допусната в решение № 120 / 28.07.2016 г. на Общински съвет – Чирпан

Констатира се, че в изписването на решение № 120 / 28.07.2016 г. на Общински съвет – Чирпан, е допусната техническа грешка в абзац втори на диспозитива на решението, като след думите „при начална месечна наемна цена от 200,00 лв. без ДДС” е добавено „като месечният наем” вместо да се изпише следното изречение „След сключване на договор за наем заплащането на месечния наем да започне след издаване на съответното разрешение  / за строеж или за поставяне / от Община Чирпан”. Следва да се отбележи, че решение № 120 / 28.07.2016 г. на Общински съвет – Чирпан е гласувано във вида, в който е било предложението за решение. При гласуването: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас. Предложението бе прието.

13. Създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в Община Чирпан

За членове на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в община Чирпан бяха предложени: Илияна Желязкова Ангелова и Динко Тотев Тотев, а за член на Областния съвет бе предложен Стефан Иванов Радев. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

14. Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на Община Чирпан: Път SZR1220 /II-66/ Чирпан – Ценово – Златна ливада” по „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020г. (ПРСР).

Срока за кандидатстване с проект за финансиране по ПРСР е до 3 октомври 2016 г. Един от документите за да се подготви и подаде пред Министерството на земеделието и храните проект е да има решение на общински съвет Чирпан, с който се дава съгласие за кандидатстване като също така проекта да отговаря на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Бе обсъдена и възможността за включване на отсечката от с.Златна ливада до АМ Марица, но на този етап и по този проект това няма как да се случи. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

15. Кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на улици в община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село Гита ” по „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. (ПРСР).

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения е необходимо към заявлението за кандидатстване да бъдат приложени следните общи документи, съгласно Наредба 12/25.07.2016 г.: решение на общински съвет за кандидатстване и решение, с което се потвърждава, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.” По време на заседанията на постоянните комисии от г-жа Петкова стана ясно, че улиците в град Чирпан са две: едната започва от кръстовището на гробищния парк и стига до ТПК Искра (това е бул.Георги Димитров), а другата улица е Братя Даскалови, която започва от околовръстния път и стига до кръстовището с ул.Янко Иванов. В останалата част тази улица е част от републикански път и не е допустима да се финансира по Програмата за развитие на селските райони. По селата от изказване по време на заседанието стана ясно, че улиците са определени от кметовете на с.Зетьово, с.Гита и с.Свобода, като не бяха конкретизирани точно кои улици и колко метра от тях. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Предложението бе прието.

16. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Чирпан” на г-жа Таня Генова Тотева.

Това предложение бе внесено от г-н Иван Станчев, а самата преписка стоя няколко месеца преди това в общински съвет Чирпан. Тук стана дискусия тъй като малко преди самото заседание на общинския съвет стана ясно, че лице Таня Генова Тотева не съществува, в регистрите на ЕСГРАОН е Таня Генова Стоянова. Освен това по време на заседанието г-жа Драгийска ни информира, че документацията не е съвсем изрядна като не е представено изискуемото свидетелство за съдимост. Г-н Христо Стефанов предложи гласуването да бъде явно, въпреки че по наредбата за символиката то е тайно. При гласуването на това предложение, той не събра необходимия брой гласове и така гласуването за почетен гражданин остана тайна. Сформирана бе комисия, която да подготви бюлетината и кутията за гласуване. Резултатите от тайния вот са: „за“ – 11 гласа, „против“ – 4, „въздържал се“ – 1 и 1 недействителна бюлетина. Така Таня Генова Тотева е удостоена със званието „Почетен гражданин на град Чирпан“.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.09.2016 г.