На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан.

1.Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019 година.
На предишното заседание бюджетът на общината за 2019 година не беше приет. Това наложи повторното му разглеждане. И, този път, общинските съветници не го приеха. Гласуване: „за“ – 7; „против“ – 5; „въздържал се“ – 7.

2. Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Точката беше отложена за следващото заседание.

3. Издаване на Запис на заповед от община Чирпан в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 от 06.11.2017 г. по процедура BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2”, сключен между Община Чирпан и Министерство на околната среда и водите.
Авансовото плащане, което ще бъде подадено, е на стойност 985 550, 04 лв. Гласуване: „за“ – 7; „против“ – 6; „въздържал се“ – 6. Проектът за решение не бе приет.

4. Приемане на решение за промяна на регулационния план на с.Рупките, обявяване на част от улица за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост между общината и юридическо лице.
Постъпило заявление от „Рин – Тин” ЕООД, с което заявителят, в качеството си на собственик на УПИ ІХ в кв. 24 по плана на с. Рупките (стопански двор), предлага да бъде променена регулацията, като за целта представя скица-предложение за промяната. Предвижда се присъединяване на част от улицата с площ 148 кв. м. към УПИ IX в кв. 24 по плана на селото, което прави проектната улицата с постоянна ширина от 8 метра. Присъединяването на горепосочената част от улицата ще доведе до обособяване на съсобствен имот с площ 9 358 кв. м., със следното разпределение на собствеността: 148/9358 ид. ч. – собственост на община Чирпан; 9210/9358 ид. ч. – собственост на „Рин – Тин” ЕООД. Предложено бе Общинският съвет да даде съгласие за промяна на регулацията на УПИ ІХ в кв. 24 по плана на с. Рупките и промяна на уличната регулация и образуване на съсобствен имот и да обяви част от улица, с площ на частта 148 кв. м., за частна общинска собственост. Гласуване: „за“ – 18; „против“ – 0; „въздържал се“ – 1.

5. Приемане на решение за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
Броят на потребителите за община Чирпан е 61. Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги (компенсацията) за едно лице е до 2 016 лв. Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги следва да бъде за период от 12 месеца. Гласуване: „за“ – 19; „против“ – 0; „въздържал се“ – 0.

6. Разрешение за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на улица с о. т. 203-204 и План за регулация /ПР/ за УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките, общ. Чирпан, във връзка с постъпило заявление с вх. № 69-00-45/31.01.2019 г. от „РИН-ТИН” ЕООД с адрес с. Рупките, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.
В община Чирпан бе внесено заявление от „РИН-ТИН” ЕООД е с искане за допускане изработването на ПУП – План за улична регулация (ПУР) на улица с о. т. 203 – 204 и План за регулация (ПР) за УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките. Към заявлението са приложени техническо задание и скица-предложение, предвиждаща промяна на улица с о. т. 203 – 204, вследствие на което 148 кв. м. от улицата се присъединяват към УПИ ІX в кв. 24 по плана на с. Рупките. Гласуване: „за“ – 18; „против“ – 0; „въздържал се“ – 1.

7. Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2018г.
Отчетът не бе приет. Гласуване: „за“ – 8; „против“ – 8; „въздържал се“ – 3.

8. Приемане на Отчет за 8.Изпълнението на Програма за oпазване на околната среда на територията на Община Чирпан за 2018г.
Отчетът не бе приет. Гласуване: „за“ – 8; „против“ – 7; „въздържал се“ – 4.

9. Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, по точки 1,2,3 и 4 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 05.03.2019 г., 11:00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
Предложението предвижда по всички точки от дневния ред представителя да гласува със „за“. Гласуване: „за“ – 18; „против“ – 0; „въздържал се“ – 1.

10. Финансово подпомагане на лица, навършили 95 – годишна възраст, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чирпан.
Общинският съвет реши да отпусне сумата от по 100 лева на всяко от лицата, навършили 95 години, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чирпан. Сумата ще бъде отпускана за всяко лице, отговарящо на критериите в т. 1, за всяка година до навършване на столетие или до смъртта на лицето. Гласуване: „за“ – 17; „против“ – 1; „въздържал се“ – 1.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.02.2019 г.