На 23.05.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието отсъства Васил Донев. На поредна сесия нямаше представители на ръководството на Община Чирпан.

„Р. Иванов: Когато получих материалите за днешното заседание, видях, че в проекта за дневен ред са включени моите питания, които са отправени към г-жа Петкова в края на месец март. Надявах се, че днес тя ще присъства или поне ще ми отговори писмено на питанията. Надеждите ми се оказаха напразни. Г-жа Петкова нито отговори писмено на питанията, които отправих преди около два месеца, нито присъства на днешното заседание и показа неуважение към институцията Общински съвет, към нас като общински съветници и към гражданите на Община Чирпан. Ще завърша така: „тъжна, грозна картинка.“ – Видео

1. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Първият дълг от 2 500 000 лв. е за ДДС-то за реализирането на проекта за ПСОВ. Поет беше дълг по реда на Закона за общинския дълг. На заседанието на 22 април бе отменено решение № 496/28.03.2019 г. тъй като то бе незаконосъобразно според областния управител. Със сегашното решение от май се поема дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”. При гласуването от 20 общински съветника: със „за“ – 19 гласували, „против“ – 0, „въздържал се“ – 1 (Росен Иванов).

2 . Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Поемане на дълг в размер на 1 582 000 лв. е за дофинансиране на частта на общината по проекта. При гласуването от 20 общински съветника: със „за“ – 19 гласували, „против“ – 0, „въздържал се“ – 1 (Росен Иванов).

3. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти, засегнати от строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.

В община Чирпан е постъпило писмо от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което уведомяват за засегнати общински имоти от строителството на обекта. С писмото се обосновава необходимостта Общинският съвет да приеме решение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на засегнатите общински имоти – 102 в землището на Чирпан, с обща площ 85,034 дка; 15 в землището на Рупките, с обща площ 5,532 дка; 3 в землището на Малко Тръново, с обща площ 0,528 дка; 54 в землището на Свобода, с обща площ 62,019 дка. Решението беше отложено за следващото заседание. Гласуване: „за“ – 17; „против“ – 0; „въздържал се“ – 3.

4. Одобряване на Проект за изменение на ПУП- Парцеларен план /ПП/ на Довеждащ път- имот с идентификатор 81414.147.532 (стар номер 000532)- местен път по КККР на гр.Чирпан до ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 (стар номер 147180) в землището на гр.Чирпан, с цел смяна на предназначението на части от съседни имоти във връзка с разширение на довеждащия път до ПСОВ, поради недостатъчен габарит на имота.

От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

5. Одобряване на Проект ПУП – Парцеларен план извън границите на урбанизираната територия за елементите на техническата инфраструктура и ПУП – План схема за елементите на техническата инфраструктура – водоснабдяване към ПУП-ПР в урбанизираната територия на гр. Чирпан за реализиране на обект: „Външен довеждаш водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водоем V=6500m3 на гр. Чирпан”, община Чирпан, обл. Стара Загора”.

От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

6. Одобряване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Туристическа пътека с. Стоян Заимово – язовир Могилово – с. Могилово”, преминаваща през поземлени имоти с идентификатори: 69496.19.769, 69496.19.259, 69496.19.714, 69496.3.1714, 69496.2.1714, 69496.2.1692, 69496.2.537, 69496.2.1571, 69496.2.1180, 69496.2.1838 (землище село Стоян Заимово) и поземлени имоти с идентификатори: 48831.6.1998, 48831.6.2027, 48831.6.1109, 48831.6.2111, 48831.52.111, 48831.6.2211, 48831.6.1082, 48831.7.1111 (землище село Могилово) по Кадастралната карта на с. Стоян Заимово и с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора.

От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

7. Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Чирпан за 2019 г.

От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

8. Отмяна на Решение № 62 от 26.02.2016 г. на Общински съвет Чирпан и определяне на нов представител на Община Чирпан в общото събрание на СНЦ МИГ – Чирпан.

ДПС и БСП защитиха кмета Кичка Петкова и отхвърлиха направеното от мен предложение. Видео може да видите – ТУК. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 9, „против” – 4 (Гено Генов, Господин Ангелов, Даниела Драгийска, Красимира Славчева), „въздържали се” – ДПС, Данко Георгиев, Динко Тотев и Камен Мартинов. Предложението не се приема.

9. Приемане на Наредба №5 за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Чирпан.

След направени разисквания и дебати по точката. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 12, „против” – 1, „въздържали се” – 7.

10. Проект на номерация на нечетните номера на бул. „Георги Димитров”, гр. Чирпан в обсега от №87 до №115.

В деловодството на общинската администрация има заведени заявления за издаване на административни адреси в района на нечетните номера на бул. „Г. Димитров” след номер 85-ти. След справка в класификатора на адресите в Чирпан, бул. „Г. Димитров”, се установи, че номерацията достига до кръстовището на булеварда с ул. „Д-р Петър Генов” и ул. „Гео Милев”. Съществуват редица поземлени имоти след това, в рамките на регулацията на града, на които няма определени административни адреси, респ. администрацията е в невъзможност да издаде удостоверение за административен адрес, необходими за регистрация и обслужване на физически и юридически лица. В тази връзка се предлага Общинският съвет да одобри определените нечетни административни адреси от №№ 87 до 115 на бул. „Г. Димитров”. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

11. Финансова помощ на Катя Христозова в размер на … / .. / лева.

Средствата гласувани в размер на 3000 лв. ще послужат за лечението на Георги Христозов от Чирпан.
От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

12. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода януари – март 2019 г.

Командировъчните разходи за периода януари – март 2019 г. са в размер на 230,63 лв. От общо 21 общински съветници, присъстват 19, от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

Питания от Росен Иванов – Независим общински съветник към Общински съвет – Чирпан. – Видео

Заседание на Общински съвет Чирпан – 23.05.2019 г.