На 31.01.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От дневния ред отпадна точката за МИГ Чирпан.

1.Сформиране на Временна комисия за изготвяне на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Чирпан и извършване на проучване за наименованията на улиците в населените места в общината.  Сформирана бе временна комисия за изготвяне на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Чирпан и извършване на проучване за наименованията на улиците в населените места в общината. Състав на комисията: председател – Росен Иванов; зам.- председател – Господин Ангелов; членове – Стефан Радев, Николай Петков, Рафаил Вели. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

2.Приемане на Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 12, „против” – 2 и „въздържали се” – 7. Предложението се приема.

3.Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на месечни лимити за заплати в дейностите, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.01.2019г. Увеличението е средно със 100 лв. като най-малкото е 49 лв., а най-голямото 164 лв. – това е в различните дейности. Също така Общината се е постарала и да дофинансира фонд „Работна заплата“, за да се получат тези суми. По-голяма част от средствата дойдоха от държавния бюджет след обещаното от премиера Борисов 10% увеличение на заплатите в държавната администрация. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма и „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

4.Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници, считано от 01.01.2019г. В залата бе направено предложение заплатата на кмета на Общината да бъде в размер на 2200 лв. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 19, „против” – няма и „въздържали се” – 2. Предложението се приема.

5.Подпомагане разходите за погребения. Предвидена е сумата от 324 лв. с вкл. ДДС за едно погребение за социално-слаби граждани. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

6.Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019 година. Дебатите по тази точка преминаха сравнително кратко като думата взеха Христо Стефанов, Васил Донев, Иван Станчев и аз. От БСП не се включиха да защитят бюджета. Предложения по спортния календар направи Христо Стефанов, който поиска завишаване на сумите за спортните клубове с 2000 лв. и 1000 лв. за честване на 90 години спортно дружество в Чирпан. Няколко промени бяха приети и в културния календар. Видео от дебатите – ТУК. При гласуването на бюджета: От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 7 (БСП), „против” – 10, „въздържали се” – 4. Предложението не се приема. Залата напусна Кичка Петкова обидена от негласуването на бюджета.

7.Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан. Предложена бе промяна на данъчните ставки тъй като парламента в края на 2018 г. гласува промени в ЗМДТ.
От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 9, „против” – 5, „въздържали се” – 7. Предложението не се приема.

8.Обявяване на имот за публична общинска собственост.  Става дума за имот, който се намира на третия етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Чирпан, ул. „Яворов” № 19. Това са три помещения с площи, които са обявени за частна общинска собственост в предишното заседание. Отвод си прави д-р Николай Стоянов тъй като той сключи договор за ползването им под наем след като те станаха частна общинска собственост.
От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

9.Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади. Кметът на общината ще сключи договори за ползване за 7 стопански години, на наемна годишна цена за пасища, мери в размер 5,00 лв./дка и за ливади 7,00 лв./дка. Останалите свободни пасища, мери и ливади се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година с начална тръжна годишна цена за пасище, мера в размер 6,00 лв./дка и за ливади в размер 8,00 лв./дка. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

10. Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план- План-схема за елемент на техническата инфраструктура- водоснабдяване към ПУП-ПР в урбанизираната територия на гр.Чирпан, Община Чирпан, за реализиране на обект: „Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем V=6500m³ на гр. Чирпан“. Общинският съвет разреши изработването на Проект за подробен устройствен план – План-схема за елемент на техническата инфраструктура – водоснабдяване към ПУП-ПР в урбанизираната територия на Чирпан, за реализиране на обект: „Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км. 4+943 до водоем V=6500 куб. м. на Чирпан“ свързана с инвестиция, която се подготвя от ВиК ЕООД Стара Загора. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

11. Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Туристическа пътека с. Стоян Заимово – язовир Могилово – с. Могилово”, преминаваща през поземлени имоти с идентификатори: 69496.19.766, 69496.19.259, 69496.19.714, 69496.3.1714, 69496.2.1714, 69496.2.1692, 69496.2.537, 69496.2.1571, 69496.2.1180, 69496.2.1838 (землище село Стоян Заимово) и поземлени имоти с идентификатори: 48831.6.1998, 48831.6.2027, 48831.6.1109, 48831.6.2111, 48831.52.111, 48831.6.2211, 48831.6.1082, 48831.7.1111 (землище село Могилово) по Кадастралната карта на с. Стоян Заимово и с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ. Читалището в с.Средно градище ще реализира туристическия проект пред МИГ Чирпан.
От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0. Предложението се приема.

12. Допускане изработване на Проект за подробен устройствен план – План застрояване за поземлен имот с идентификатор 87254.91.25 по Кадастралната карта на с. Яздач, община Чирпан, област Стара Загора, като за поземлен имот с идентификатор 87254.91.25 се отреди „Смесена устройствена зона” – за обществено обслужване, спорт и развлечение на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ. Инвестиционното предложение е върху частен имот собственост на Анастасия Дончева. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 12, „против” – няма, „въздържали се” – 9. Предложението се приема.

13. Преименуване на булевард „Георги Димитров” в град Чирпан на булевард „Никола Манев”.  От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 9, „против” – 6, „въздържали се” – 6.

14. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2019 г. Стана ясно, че плащането е започнало в края на миналата година. За два месеца са платили на общината по 8000 лв. от ТП ДГС Чирпан. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

15. Избор на общински съветници за членове на комисията, разпределяща средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове в община Чирпан за бюджетната 2019 г. Гласувана бе комисия в състав: г-н Вълчо Николов, г-н Христо Стефанов и г-н Гено Генов, която да разпредели субсидията за 2019 г. на спортните клубове. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

16. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода октомври – декември 2018 г. Тук става дума за командировъчни разходи с общата сума от 364,53 лв. Сумата от 235,69 лв. е за командировъчни разходи за пътуване до Белоградчик за заседание на НАПОС – РБ, които са за нощувки, пътни и дневни разходи за един ден, а сумата от 125,06 лв. е за пътуване до Албена  на заседание на Общото събрание на НСОРБ – без дневни разходи, както и пътуване до с. Изворово по случай празника на селото. Отвод си прави Даниела Драгийска. От общо 21 общински съветници, присъстват 19, от които „за” – 18, „против” – няма, „въздържали се” – 1. Предложението се приема.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.01.2019 г.