На 26.09.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан.  Бяха предложени 4 допълнителни точки, които влезнаха в дневния ред на заседанието.

1.Приемане на отчета на община Чирпан към 31.12.2018 година

От 21 общински съветници, присъствали 21, от които: „за“ – 9, „против“ – 8, „въздържал се“ – 4. Не се приема. Р. Иванов: Гласувах „против” това предложение за решение, тъй като някои от цифрите представени в отчета са обезпокоителни за мен. При заложен план при държавната субсидия с определена цифра се разходва много по-малко. Това означава, че или некоректно е планирането, или, че не се извършват дейностите, както трябва. В същото време дофинансираме със средства от местния бюджет. Остава загадка, каква е причината това да се случва. Мисля, че планирането не е успешно и за това гласувах „против” този отчет.

2. Информация за изпълнение на бюджета на община Чирпан към 30.06. 2019 година.
Р. Иванов: По време на обсъждане на докладната в комисията главният счетоводител на община Чирпан даде някои разяснения. Културният и спортният календар, според мен, са изпълнени на 50 процента, дори и по-малко. Много от мероприятията не се провеждат и попитах каква е причината, поради което получих отговор, че, от една страна, е организационна, а от друга, е финансова. Тези мероприятия, които визирам са за сумата от 200-300 лв., което на фона на средствата, които се изразходват от общината е нищо. Това е причината да гласувам твърдо „против” това предложение за решение.
От 21 общински съветници, присъствали 21, от които: „за“ – 6, „против“ – 7, „въздържал се“ – 1. Не се приема.

3. Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 8, „против” – 1, „въздържали се” – 12. Приема се.

4. Даване на съгласие на “МБАЛ- Чирпан” ЕООД за ползване на кредит.
От 21 общински съветници, присъствали 20 (Иван Станчев си прави отвод, тъй като кредита е от Експресбанк АД, от които: „за“ – 19, „против“ – 0, „въздържал се“ – 1 (Христо Стефанова). Приема се.

5. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гита, кметство с. Зетьово и кметство с. Спасово, община Чирпан.
Считано от датата на регистрирането на кметовете на кметства: с. Гита – Иван Гуманов Танев, с. Зетьово – Иван Ганев Ганев и с. Спасово – Димо Нецов Нецов, в общинска избирателна комисия – Чирпан до полагането на клетва от новоизбраните кметове, Общински съвет – Чирпан избира: 1. Златка Георгиева Иванова – ст. специалист АОН в кметство с. Гита, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гита, община Чирпан; 2. Мария Христова Тонева – ст. специалист АОН в кметство с. Зетьово, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Зетьово, община Чирпан; 3. Мария Иванова Тончева – ст. специалист АОН в кметство с. Спасово, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Спасово, община Чирпан. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

6. Избор на кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.
Съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020-2024 г. На изслушването бяха допуснати девет кандидати, а именно Милена Пенева, Русанка Иванова, Иван Стоянов, Иванка Ненкова, Живка Цветкова, Росица Костадинова, Жулиета Ангелова, Гана Иванова и Тонка Иванова. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

7. Съгласие представителят на Община Чирпан в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, по точка 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе на 01.10.2019 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”.
Тук става дума за увеличение от 15 000 лв. на 20 000 лв. на вноската на държавата в бюджета на тази асоциация, съобразно съответно нейния процент на собственост. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Приема се.

8. Одобряване на командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет – Чирпан за периода юли – септември 2019 г.
Командировъчните разходи са в размер на 362,56 лв., от които 153,49 лв. са за пътуване до гр. Белена за заседание на УС на КС на НАПОС – РБ и 209,07 лв. са за пътуване до гр. Приморско за заключителен семинар на НАПОС – РБ. Тук става дума единствено за нощувки и пътни разходи, няма никакви дневни разходи. От общо 21 общински съветници, присъстват 20 (отвод си прави Даниела Драгийска), от които „за” – 20, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Приема се.

9.Утвърждаване на платен годишен отпуск на Председателя на общински съвет – Чирпан.
Общо седем дена платен годишен отпуск, а именно от 03.10.2019 г. до 04.10.2019 г. /включително/ и от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г. /включително/, за да може Драгийска активно да се включи в предизборната кампания. От общо 21 общински съветници, присъстват 20, от които „за” – 18, „против” – 2, „въздържали се” – няма. Приема се.

10.Образуване на група и завишение броя на деца в групи в детски градини в територията на община Чирпан за учебната 2019/2020 г.
Дава се съгласие за откриване на нова група деца 2-4 г. в ДГ,,Здравец” гр. Чирпан за учебната 2019 г. – 2020 г. Дава съгласие за увеличение на брой деца в групи за учебната 2019 г. – 2020 г. както следва: ДГ,,Калина Малина „ гр. Чирпан: 2 бр. групи деца 2-4 г. от 23 бр. на 25 бр. 2 бр. групи деца 5-6 г. от 23 бр. на 25 бр. ДГ,,Слънце” гр. Чирпан: 4 бр. групи деца 2-4 г. от 23 бр. на 25 бр. 3 бр. групи деца 5-6 г. от 23 бр.на 25 бр. ДГ ,,Здравец” гр. Чирпан: 1 бр. група – Яслена от 18 бр. на 20 бр. 2 бр. групи деца 2-4 г. от 23 бр. на 25 бр. 2 бр. групи деца 5-6 г. от 23 бр.на 25 бр. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 19, „против” – няма, „въздържали се” – 2. Приема се.

11. Финансова помощ на Живка Бончева в размер на 560 / петстотин и шестдесет / лева.
Р. Иванов: Виждам приложен констативен протокол от комисия от община Чирпан, която е посетила на място имота. Комисията е видяла какво имущество е унищожено, както и каква част от покривната конструкция е унищожена, а именно 60 м2, което е на стойност 2400 лв. Правя предложение поне половината от тази стойност, а именно 1200 лв. да бъде отпусната за финансова помощ. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 12, „против” – няма, „въздържали се” – 9. Предложението се приема.

12. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Целина.
Предложението на кмета за временно изпълняващ длъжността кмет на село Целина е Виктория Янкова, която е служител с дългогодишен стаж в общинска администрация. Отлично е запозната с функциите на кметовете и кметските наместници в селата и може да се справи с изпълнението на задълженията им. Това е цитат от мотивите на проекта за решение. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 21, „против” – няма, „въздържали се” – няма. Предложението се приема.

13. Финансова помощ на Таньо Танев в размер на 560 / петстотин и шестдесет / лева.
Приложените документи не отговарят на нашата наредба и за това не го внасям аз, но отговарят на изискванията на ЗМСМА и на чл. 62, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника на Общински съвет. Тук става дума за тежко заболяване. От общо 21 общински съветници, присъстват 21, от които „за” – 17, „против” – няма, „въздържали се” – 4.

След края на заседанието съветниците завършиха мандат 2015-2019 с обща снимка пред общината

Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.09.2019 г.