На 22.04.2019 г., в 14:00 часа, в заседателната зала на Oбщина Чирпан, се проведе  редовно  заседание на  Общински съвет – Чирпан. От общ брой общински съветници – 21, на заседанието присъстват 19. На заседанието не присъства Кичка Петкова или друг представител на общинското ръководство.

1.Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019 година.
От общо 21 общински съветници, присъстват 19, от които „за” – 11, „против” – 8, „въздържали се” – 0. Приема се от четвърти опит.
Проектът за решение бе подкрепен от БСП (7 съветници) и групата на Донев (4 съветници). Против бяха ГЕРБ (5 съветници) и ДПС (3 съветници). Отсъстваха Рафаел Вели (ДПС) и Росен Иванов (независим). След гласуването тримата съветници от ДПС напуснаха заседанието.

2. Oдобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 11, „против” – 2, „въздържали се” – 2.

3. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект „Проект за изменение на ПУП – Парцеларен план на Довеждащ път – имот с идентификатор 81414.147.532 да ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 в землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора”.
От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 0.

4. Отмяна на решение № 496 / 28.03.2019 г. на Общински съвет – Чирпан
Общинският съвет прие решение № 496, с което се пое дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”. Със своя заповед областният управител върна цитираното решение за ново обсъждане от Общинския съвет. В заповедта се изтъкват мотиви за незаконосъобразността на горепосоченото решение. Твърди се, че съгласно разпоредбата на Закона за общинския дълг кметът на общината оповестява проект, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Счита се, че, при липса на доказателства в докладната записка за проведено обществено обсъждане, такова не е осъществено. От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 0.

5. Отмяна на решение № 497 / 28.03.2019 г. на Общински съвет – Чирпан
Аналогично на предходното предложение областния управител връща поради незаконосъобразност. От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” – 1 (Христо Стефанов), „въздържали се” – 0.

6. Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65810.22.512 КККР с. Свобода, община Чирпан, като за ПИ с идентификатор 65810.22.512 се отреди устройствена зона с конкретно предназначение „Технологични и складови площадки за дейности съпътващи добива” на кариера „Свобода” на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
Г. Генов: В комисията по ТСУ разбрахме, че представител на фирма „Каолин” ЕАД се е свързал с председателя на Общински съвет – Чирпан и е дал отговори на зададените въпроси от общинските съветници на предишното заседание. От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 14, „против” – няма, „въздържали се” – 1 .

7. Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП –Парцеларен план /ПП/ на Довеждащ път- имот с идентификатор 81414.147.532 (стар номер 000532)- местен път по КККР на гр.Чирпан до ПСОВ в имот с идентификатор 81414.147.180 (стар номер 147180) в землището на гр.Чирпан, с цел смяна на предназначението на части от съседни имоти във връзка с разширение на довеждащия път до ПСОВ, поради недостатъчен габарит на имота.
От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

8. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.
От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 14, „против” – няма, „въздържали се” – 1

9. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Чирпан за периода 2019 – 2020 г.
От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” – няма, „въздържали се” – няма

10. Съгласие за поставяне на християнски кръст в УПИ XI – 195, кв.26 по плана на село Зетьово, община Чирпан
Дадено беше съгласие за поставяне на християнски кръст в Зетьово. В деловодството на общината е получено предложение от Иван Ганев, кмет на село Зетьово, с което се иска от Общинския съвет да даде своето положително становище за поставянето на кръст – паметник в селото. В подкрепа на идеята са събрани 731 подписа от жители на Зетьово. Осигурен е частен имот, собственост на Васил Костов и Велика Попова. Има издадена виза за проектиране на обекта. Изготвено е конструктивно становище за изпълнението на обекта и е осигурено и финансирането му, като от общината няма да се изискват финансови ресурси. От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” – няма, „въздържали се” – няма

11. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество с общинско участие „ Комплексен търговски център – Чирпан” ООД за 2018 г.
Дружествата „Комплексният търговски център – Чирпан” ООД и „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД са на загуба. От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 5, „против” – 1, „въздържали се” – 9 . Предложението не се приема.

12. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “Обредни дейности – Чирпан” ЕООД за 2018 г.
От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” – няма, „въздържали се” – няма

13. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие Медицински център „Д-р Н. Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан за 2018 г.
Дружеството е реализирало печалба от 468,00 лв., с която ще се закупят хирургически инструменти. От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” – няма, „въздържали се” – няма

14. Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие “МБАЛ – Чирпан” ЕООД за 2018 г.
Дружеството е реализирало печалба от 16 851 лв., която ще отиде за покриване на загуби от минали години. От общо 21 общински съветници, присъстват 15, от които „за” – 15, „против” – няма, „въздържали се” – няма

15. Утвърждаване на платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Чирпан.
Тук става дума за 2 дни платен отпуск за 02.05 – 03.05.2019 г. От общо 21 общински съветници, присъстват 14, от които „за” – 14, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 22.04.2019 г.