Проектират път Път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+800 (включва се и мостта над р.Марица край Зетьово)
 
На 23.04.2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), по четири обособени позиции, както следва: – Обособена позиция №1: „Път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+800“; – Обособена позиция №2: „Път II-99 Бургас – Царево от км 0+000 до км 58+000“; – Обособена позиция №3: „Път І-9 Обзор – Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100“; – Обособена позиция №4: „Път ІIІ – 906 „I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ – Гюльовца – Каблешково – I-9” от км 0+000 до км 65+674“.
От важно значение за Чирпан и региона е обособена позиция №1: „Път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+800″.
Пътят се стопанисва от ОПУ Хасково и ОПУ Стара Загора и е с обща дължина 11,550 км.
Участък от км 7+400 / преди начало мост над р. Марица/ до км 11+550 /при пътно кръстовище с път III – 663 „Чирпан – Димитровград – Симеоновград“ / – на територията на Областно пътно управление Стара Загора.
Големи съоръжения – Стоманен мост над река Марица при км.7+606 , обща дължина на моста от фуга до фуга – 209,4 м. Пет отвора по 41,6 м. Изграден през 1936 г. и премоства р. Марица. Широчинен габарит на съоръжението, в т.ч пътна настилка и тротоарни конзоли, уширения на съоръжението-5.10 м+2х1,150=8.10 м
Подпорни и укрепителни стени – в участъка от км 0+050 до км 0+300 – дясно в чертите на с. Върбица.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 68833,00 лв. без ДДС. Срок за изработване на техническия проект 90 дни. Оферти се подаваха до 26.07.2018 г. Участникът отговарящ на поставените критерии от Възложителя и оферирал най-ниска цена ще бъде определен за изпълнител. Очакваме най-късно до началото на следващата година да имаме избран изпълнител, в случай, не няма обжалвания по процедурата.
Сам по себе си техническия проект не означава нищо, но той е първа фаза и задължителна такава при започване на основни ремонти на пътните участъци. Така, че надяваме се след изработването на този проект държавата да намери и финансиране и за строително-монтажните работи.
Ще видим ли скоро нов „скобелевски“ мост?!