На последното редовно заседание на Общински съвет проведено на 21.12.2015 г. като т.1 в дневния ред бе определяне на план-сметка за средствата за поддържане на чистотата по населените места в община Чирпан за 2016 г.

За да се направи какъвто и да е било анализ трябва да се върнем малко по-назад във времето, за да видим какво показват данните.

С Решение № 22/08.12.2011 г. Общински съвет Чирпан приема план-сметка за средствата за поддържане на чистотата по населените места в община Чирпан за 2012 г. като гласували от 20 общински съветници – със “за” 14, с “против” – 4 и “въздържал се” – 2. За разходите през годината е определена сума от 1 028 000 лв. (от тях за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци, кофи, контейнери и др – 156 162 лв.; за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата – 284 766 лв.; за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци вкл. отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците – 405 948 лв.; за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др.територии за обществено ползване – 275 579 лв). Явно обаче аритметика на някого куца здраво, защото при направена от мен проверка в сумите по редове и общата стойност на план-сметката има отклонения, на база на направените сборове по така представените числа се получава общ сбор от 1 122 452 лв. т.е. с 94 452 лв. повече. През 2012 г. Община Чирпан има все още действащ договор с Нелсен Чистота ООД за извършване на услугите по сметосъбиране и сметопочистване. Виждаме и в III-римско от решението, че е определен годишен размер на такса за битови отпадъци за училищата за 2012 г. както следва: СОУ «П.К.Яворов» (Чирпан) – 5617,00 лв.; ОУ «В.Левски» (Чирпан) – 1680,00 лв.; ОУ «Св.св.Кирил и Методий» (Чирпан) – 3496,00 лв.; НУ «Св.Климент Охридски» (Чирпан) – 638,00 лв.; ОУ «Отец Паисий» (с.Зетьово) – 458,00 лв.; ОУ «Св.св.Кирил и Методий» (с.Свобода) – 1134,00 лв.; ОУ “В.Левски” (с.Гита) – 490,00 лв.; Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан – 1581,00 лв. На каква база са определени точно тези цифри остава загадка за всички нас.

Какво се случва само след година – С решение № 184/22.11.2012 г. на Общински съвет Чирпан – 18 общински съветници гласуват по следния начин – със “за” – 14, с “против” – 0, с “въздържал се” – 4. За 2013 г. отново са заложени като разход 1 028 000 лв. по план сметката (от тях за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци, кофи, контейнери и др – 143 021 лв.; за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата – 260 802 лв.; за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци вкл. Отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 486 617 лв.; за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др.територии за обществено ползване – 137 560 лв.) Тук вече аритметиката е точна, няма разминаване с числовите данни по редове и сборове. Таксата за битови отпадъци за училищата е запазена в същия размер спрямо предходната година.

В края на 2013 г. с Решение № 363/28.11.2013 г. на Общински съвет Чирпан е гласувана и приета план-сметка за средствата за поддържане на чистотата по населените места в община Чирпан за 2014 г. като от 19 гласували общински съветника – със “за” – 13, с “против” – 0 и с “въздържал се” – 6. Общият размер необходими средства се запазва в размер на 1 028 000 лв. (от тях за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци, кофи, контейнери и др – 143 020 лв.; за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата – 260 803 лв.; за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци вкл. Отчисления по Закона за управление на отпадъците – 371 787 лв.; за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др.територии за обществено ползване – 252 390 лв.). През 2014 г. село Яворово вече не е част от община Чирпан, разхода от предишни години в размер на 11 500 лв. е пренасочен някъде другаде в сметката, тъй като общия размер се запазва спрямо предходната 2013 г. В тази план-сметка вече за първи път се появява такса смет за училищата да бъде изчислена спрямо броят на учениците във всяко едно учебно заведение на територията на общината. Като безумен текст фигурира “В срок до 30 септември на предходната година заверено копие от Образец 1 се представя в Отдел “Местни данъци и такси” на община Чирпан”. Въпросът тук е как гласувайки това решение през месец ноември, ръководствата на училищата са задължение да представят образеца до 30 септември т.е. няколко месеца преди да се знае дали това решение изобщо ще бъде прието?! Не става ясно как е определена такса битови отпадъци от 6,00 лв. за ученик?!

През месец декември 2014 г. предложението на г-жа Кичка Петкова – кмет на община Чирпан предвиждаше размера на план-сметка за средствата за поддържане на чистотата по населените места в община Чирпан за 2015 г. да бъде отново 1 028 000 лв. (от тях за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци, кофи, контейнери и др – 143 020 лв.; за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата – 260 803 лв.; за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци вкл. Отчисления по Закона за управление на отпадъците – 371 787 лв.; за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др.територии за обществено ползване – 252 390 лв.). Какво можем да забележим спрямо предходната 2014 г. – сметката предложена за 2015 г. е напълно идентична с тази изпълнена пред 2014 г. (всеки един ред, всяко едно перо съвпадат напълно). Странно дали това е направено умишлено, дали е било ясно, че каквото и да е било предложение няма да бъде прието и администрацията не си е направила труда да направи по-подробен анализ отново остават отново загадка. В предложението за 2015 г. се виждат няколко числа, които е редно да отбележа, а това са: средногодишното количество отпадъци в тонове, депонирани през последните години – 6833,470 т., (получено като се раздели на 3 тонажите за 2011 – 6363,680 т., за 2012 – 6688,130 т., за 2013 – 7448,600 т.). В предложението е заложено и такса битови отпадъци за училищата да се събира на база 6,00 лв. за брой ученик съгласно образец 1 който изготвят училищата в началото на учебната година. Това предложение не е подкрепено от общински съвет поради което за 2015 г. се е запазила такса битови отпадъци в размера за 2014 г.

Какво се случи през 2015 г.? Договорът на “Нелсен Чистота” ООД изтече, което означаваше създаване на общинско предприятие “Чистота” или провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на нов оператор. Разбира се през последните месеци на годината усилено се говореше, че създаването на общинско предприятие ще бъде от полза за общината и ще намали значително разходите. За да започне да функционира едно такова общинско предприятие трябва Решение на Общински съвет и не на последно място и най-важното специализирана техника, кофи за смет, контейнери. С Решение № РД-09-928 от 02.12.2014 г. на Кмета на Община Чирпан е открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 19 населени места/1 град и 18 села/ на територията на Община Чирпан до Общинско Депо „Шахтова пещ” за срок до шест месеца”, прогнозната стойност на поръчката е 240 000 лв. без ДДС. Поръчката включва не само сметосъбиране и сметоизвозване, но и доставка на 899 бр. контейнери тип “Бобър”, 4628 бр. кофи 120л./240 л., които да предостави на общината за ползване за периода на договора и ги постави по населени места, също така и поддържане и обслужване на депо “Шахтова пещ” с булдозер до 10 машиносмени за месец. Подадена е само една оферта от участника – “Нелсен Чистота” ООД. След направено разглеждане на предложението от назначена комисия и съгласно Решение № РД-09-045/24.01.2015 г. на Кмета на Община Чирпан на първо място е класиран участника “Нелсен Чистота” ООД, с който да се сключи договор. Договорът е подписан на 11.02.2015 г. като стойността, която плаща по него Община Чирпан е 239 100 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на този договор е до шест месеца, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. През януари 2015 г. Община Чирпан стартира и процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка чрез покупка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и нови контейнери и кофи за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Чирпан”. По тази процедура има доставени нови специализирани съдове за битови отпадъци – тип „Бобър“-1.1 м3 и пластмасови кофи-120 л. от фирма “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД на стойност 121 701,60 лв. без ДДС. Доставката на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване стига до подписването на договор Евромаркет Кънстракшън АД на стойност 264 800 лв без ДДС, доставения специализиран камион обаче не отговаря на техническата спецификация и дава множество дефекти, поради което е отказан от ръководството на общината и договора с фирмата е прекратен. През април 2015 г. общината открива и процедура по ЗОП с предмет: “Доставка чрез покупка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Чирпан” като прогнозната стойност за доставката е 50 000 лв. без ДДС. Оферти в процедурата подават 5 участника, като на първо място е класирана фирма “Р ТЕХ” ЕООД, гр.Пловдив със следното предложение – гаранционен срок – 1 месец, срок на доставка на автомобила 60 дни и стойност 29 200 лв. без ДДС. От процедурата са отстранени трима участника, а класираният на второ място “ВИАМАКС” ЕООД дава предложение – гаранционен срок – 12 месеца, срока на доставка – 30 дни, стойност на доставката – 29 399 лв. без ДДС. с 199 лв. по-малко от спечелилия кандидат (уточнявам, че критерий за възлагане на поръчката е най-ниска цена т.е тук отношение няма гаранционен срок или срок на доставка). Така стигаме до редовното заседание на Общински съвет Чирпан на 30 юни 2015 г., на което е взето Решение за създаване на Общинско предприятие “Чистота” по реда на чл.52 от ЗОС като това е предвидено да се случи от 01.09.2015 г. Със същото решение се упълномощава кмета на Община Чирпан считано от 01.09.2015 г. да назначи Директор на предприятието до провеждането на конкурс и в срок до 6 месеца, считано от 01.09.2015 г. да проведе конкурс по реда на Кодекса на труда за назначаване на Директор на Общинско предприятие “Чистота” (пояснявам, че този срок изтича на 29.02.2016 г. и дали ще видим стартирането на конкурс остава да разберем). Също така общинския съвет приема предложената структура на предприятието в състав от 20 души, съгласно приложение към Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Чистота”. (директор 1 бр.; счетоводител – 1 бр.; шофьор – 4 бр.; механик – 2 бр.; работник чистота – 9 бр.; охрана – 3 бр.). Само месец след това свое решение Общински съвет Чирпан с Решение № 699/30.07.2015 г. определя считано от 01.09.2015 г. средни месечни брутни работни заплати за персонала в предприятието в размер на 660,89 лв., като фонд работна заплата за месец е 13 218 лв., с численост 20 бр.;

Стигаме и до предложената план сметка за средствата за поддържане на чистотата по населените места в община Чирпан за 2016 г. Предложението предвиждаше общ разход в размер на 1 153 410 лв. т.е. с 125 410 лв. в повече спрямо предходните няколко години. По план-сметката на ОП “Чистота” са заложени 399 684 лв. Още тук ми прави впечатление, че само няколко месеца след като Общинския съвет приема фонд работна заплата за месец в това предприятие да бъде 13 218 лв. при численост 20 бр. т.е. 660,89 лв. средна брутна работна заплата сега предложението на г-жа Петкова предвиждаше за фонд работна заплата за месец – 16 700 лв. при численост 20 бр., това прави 835,00 средна месечна брутна работна заплата. Каква е причината за това увеличение не стана ясно, може би разчетите са грешни или се предвижда увеличение на заплатите в това предприятие? Не става ясно и как са определени разходите за издръжка по 100 лв./месечно за вода, ел.енергия и наем т.е. общо 300 лв. за месец. Също така виждаме, че предвидените в сметката в ред т.11 4200 лв. разход не са включени в крайната стойност, т.е. и тук има допусната аритметична грешка. Заложено бе като план за 2016 г. отчисленията по чл.64 от ЗУО по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци да се смятат на база 8592,360 т. (това са данните за отпадъка за 2014 г.). Само да напомня, че битовите отпадъци за 2011 – 6363,680 т., за 2012 – 6688,130 т., за 2013 – 7448,600 т. и сега за 2014 – 8592,360 т. т.е. виждаме как само за няколко години се увеличава значително отпадъка и то с цели 2228,68 т. Аз лично през тези няколко години не съм разбрал населението на общината да се е увеличило значително или дейността на фирмите в общината да се е разширила, остава за мен загадка изчислението на тези стойности. Предложението включваше и 6,00 лв. на ученик да плаща всяко едно учебно заведението на територията на Общината като отново фигурираше безумния текст в края на предложението за решение за задължение на училищата да представят Образец 1 до 30.09. на предходната година в Отдел “Местни данъци и такси” в общината. От 2015 г. подаването на Образец 1 от училищата се извършва по електронен път с електронен подпис и специализиран софтуер директно в Регионалния инспекторат по образованието Стара Загора. След като на постоянните комисии на общинския съвет аз поставих въпроса с проблема по предоставянето на образец 1 от училищата се стигна до предложение да отпадне безумния текст, който присъстваше в последните години и да отпадне задължението училищата да подават образец 1. Тъй като от получаване на материалите по заседанието на Общинския съвет на 21.12.2015 г. до гледането им на постоянни комисии нямаше много време бе трудно да се подготвя с изчерпателна информация и да задам множество въпроси, с които да се изясни план-сметката за 2016 г., но въпреки това поставените от мен въпроси получиха частични отговори. Не ми беше обяснено по какъв начин се формира това 6,00 лв. на ученик и защо учениците в самостоятелна форма (т.е. такива, които посещават училището единствено по време на изпити) следва да се включват в общия брой на учениците. Макар и малко на брой такива ученици не липсват и по-този начин според мен се ощетяват училищата. Освен това на зададения ми въпрос как стоят нещата за плащане на такса смет от читалищата и защо не бъдат освободени или да бъде променен начина на изчисляване на таксата получих отговор, че те не били плащали. Всъщност обаче такова решение за освобождаване от такса битови отпадъци за читалищата няма, това че те не плащат или някои от тях не плаща не ги освобождава от задължение. На всички ни е известно, че читалищата получават незначителна субсидия, която стига единствено за издръжката на персонала. И още малко от 2015 г., като на 02.12.2015 г. кмета на община Чирпан е открил процедура чрез публична покана по реда на ЗОП с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 19 населени места /1 град и 18 села/ на територията на община Чирпан до Общинско депо “Шахтова пещ” за срок до 4 месеца”, с прогнозна стойност на поръчката 60 000 лв. без ДДС. Постъпила е една единствена оферта от участника “Нелсън Чистота” ООД, като след разглеждане на офертата от комисия е предложено да се сключи договор с участника. Г-жа Петкова – кмет на общината е утвърдила протокола на комисията на 14.12.2015 г. като ценовата оферта за извършване на услугата е 59 800 лв. без ДДС и се очаква сключване на договор.

Какво стои зад всички тези цифри? Стоеше (тъй като не бе прието предложението за 2016 г.) сериозно повишаване на данъчната тежест на населението за 2016 г., защото знаем, че такса смет се плаща едновременно с данъка недвижими имоти и заема съществената част от сметката, която получават собствениците в уведомлението от общината за дължимите суми. Разбира се това предложение бе отхвърлено и аз също както други колеги общински съветници гласувах против предложената план-сметка за 2016 г.

Защо се повишават таксите? Обяснението във внесеното предложение от кмета на общината е повишаване на отчисленията от общината, изисквани при депониране на отпадъци съгласно Наредба 7/ 19.12.2013 на МОСВ и чл.60 и чл.64 на Закона за управление на отпадъците. За мен лично обаче, липсва извършен анализ, липсва информация за начислени и събрани такси през последните години, сравнителен анализ на приходите и разходите, подробни данни за дейността на новосформираното общинско предприятие „Чистота“, какво е направено за недопускане или намаление на размера на нерегламентираните сметища.

Още повече, че претекстът за повишаване – увеличаването на отчисленията по чл.60 и чл.64 на ЗУО, ще продължава да виси с още по-голяма сила през следващите години, тъй като съгласно наредбата на МОСВ, предстои тя да се покачва до 2018 година, съответно: 2015 г – 28 лв/тон по чл. 64 от ЗУО; 2016 г – 20 лв/тон по чл.60 от ЗУО и 36 лв/тон по чл. 64 от ЗУО; 2017 г – 47 лв/тон по чл. 64 от ЗУО; 2018 г – 61 лв/тон по чл. 64 от ЗУО; 2019 г – 78 лв/тон по чл. 64 от ЗУО; 2020 г – 95 лв/тон по чл. 64 от ЗУО

 Отчисления за обезвреждане на отпадъците чрез депониране:

  • за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото (чл.60)

За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото. Когато собственик на депото е община или бюджетно предприятие, обезпечението е под формата на месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото, или месечни отчисления в банкова сметка със специално предназначение, блокирана за периода до приключване и приемане на мерките по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, с изключение на случаите, когато е разрешено тяхното ползване. Банковата сметка се открива от собственика на депото в избрана от него търговска банка по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции, лицензирана да извършва гаранционни сделки, набраните средства, по която могат да се разходват само с разрешение на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Ежемесечно собственикът на депото представя на директора на РИОСВ извлечение от сметката, което е заверено от обслужващата банка.

  • отчисления, с цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване (чл.64)

Отчисленията се определят в левове за един тон депонирани отпадъци и се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Натрупаните средства се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Средствата могат да бъдат разходвани за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци. Отчисленията по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, когато се правят за битови отпадъци от общини, са елементи от разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси.

По данни от проекта за изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците за област Стара Загора ще бъдат обслужвани над 366 000 души. По време на строителството на системата са създадени над 120 нови работни места, а 64 са новосъздадените работни места в процеса на експлоатация. Експлоатационният период на РСУО е 23 г. от 2014 г. до 2036 г., като тук пояснението е че все още тази система не функционира и не е въведена в експлоатация т.е. периода на 23 г. ще бъде друг.

Чрез реализацията на проекта се намалява замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора – Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. Целта е увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането, както и  установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона. Към настоящия момент все още не е ясно кога ще бъде въведено в експлоатация ще работи на пълни обороти регионалното депо в Ракитница. Също така не са изяснени и таксите, които ще плаща всяка една община за депонирания боклук. Уравнения с много неизвестни, които не само не могат да дадат ясен и точен знак колко да бъде размера на такса смет при определянето и от общинска администрация, ами водят до себе си напрежение и възможност за манипулиране на общественото мнение в една или друга посока.

След проведено на 24.06.2015 г. Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора” приема дейностите по експлоатация, стопанисване и поддържане на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора (РСУО – Стара Загора) да се възложат на външен оператор, избран по реда на Закона за обществени поръчки, като за целта се упълномощава кмета на община Стара Загора да изготви тръжна документация, която да се съгласува с всички общини членове на сдружението, да проведе процедурата по избор на оператор, като включи в комисията по оценка представители на Община Стара Загора, Община Казанлък, Община Гурково и Община Гълъбово и сключи договор с избрания оператор. Проектът по Оперативна програма „Околна среда”, чрез който се реализира изграждането на регионалната система за управление на отпадъците е с краен срок 31.12.2015 г., какво следва след тази дата все още не е ясно.

Т.е. – вместо да опитаме да компенсираме увеличеното отчисление с икономии и повишаване на ефективността в дейността на ОП „Чистота“ през следващата година, ние раздуваме и останалите разходи.

Основният въпрос, който обаче вълнува мен от години, а и колегите ми предполагам, си остава събираемостта на такса битови отпадъци. За да придобием по ясна представа трябва да зададем няколко въпроса:

  1. Какъв е процентът на събираемост на такса смет спрямо начислените суми според имотните декларации на фирми и граждани /а не спрямо заложеното в бюджета, което винаги е занижено с цел обвързване на разходите с реалните приходи, които се очакват/?
  2. Каква точно е начислената сума за такса битови отпадъци за 2014 и 2015 година, каква част от нея е събрана?
  3. Какви мерки са предприети от общината през последните две години с цел събиране на такса смет от нередовните платци?
  4. Колко нотариални покани за доброволно изпълнение са изпратени, колко изпълнителни дела са заведени срещу некоректни длъжници?
  5. Използвани ли са процедурите съгласно чл. 182 на ДОПК за доброволно изпълнение на задълженията им, в тази връзка – колко органи за уведомени за некоректните длъжници на общината, къде са оповестени имената им?

Така половината от данъкоплатците, коректните, плащат сметката на останалите, като съответно се товарят двойно.

По този начин ние мултиплицираме политиката и на държавата, която увеличава драстично сумите за отчисления по Закона за отпадъците, а всъщност отчисленията си внасят не повече от 15-20 % от общините.

Честно ли е това? Не – нито за държавата, нито за общината.

Разбира се като общински съветник аз имам законовата възможност и ще отправя в скоро време питане по въпроси. Не заради друго, а просто защото жителите на общината имат право да бъдат информирани и да са запознати със случващото се по темата.

Материали за информация:
Решение № 22/08.12.2011 г. на Общински съвет Чирпан
Решение № 184/22.11.2012 г. на Общински съвет Чирпан
Решение № 363/28.11.2013 г. на Общински съвет Чирпан
Предложение за план-сметка за 2015 г.
Такса смет 2012-2013-2014 г. общи данни
Промили за такса битови отпадъци за 2015 и 2016 г.

Такса битови отпадъци – уравнение с няколко неизвестни и много потърпевши