Постоянни комисии в Общински съвет Чирпан мандат 2015-2019 г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Председател: Динко Тотев Тотев
Зам.председател: Рафаил Вели Вели
Членове:
1. Камен Ивов Мартинов
2. Красимира Петрова Славчева
3. Катя Русенова Рабаджиева
4. Иван Станчев Станчев
5. Васил Георгиев Донев
6. Вълчо Николов Николов
7. Росен Василев Иванов
8. Ганчо Илиев Енчев

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

Председател: Данко Георгиев Георгиев
Зам.председател: Орхан Кемалов Асанов с ресор «Стопанска и инвестиционна политика»
Зам.председател: Росен Василев Иванов с ресор «Усвояване на средства от еврофондове и външни източници»
Членове:
1. Гено Николаев Генов
2. Господин Петров Ангелов
3. Христо Видев Стефанов
4. Иван Станчев Станчев
5. Васил Георгиев Донев
6. Николай Стефанов Петков
7. Ангел Митев Димитров

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Председател: Гено Николаев Генов
Зам.председател: Ганчо Илиев Енчев
Членове:
1. Данко Георгиев Георгиев
2. Динко Тотев Тотев
3. Христо Видев Стефанов
4. Николай Янков Стоянов
5. Стефан Иванов Радев
6. Вълчо Николов Николов
7. Илияна Желязкова Ангелова
8. Рафаил Вели Вели

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Председател: Красимира Петрова Славчева
Зам.председател: Орхан Кемалов Асанов
Членове:
1. Господин Петров Ангелов
2. Камен Ивов Мартинов
3. Катя Русенова Рабаджиева
4. Николай Янков Стоянов
5. Стефан Иванов Радев
6. Николай Стефанов Петков
7. Илияна Желязкова Ангелова
8. Ангел Митев Димитров